Selskabsmeddelelse Nr. 10/2019
København, 28. marts 2019

 

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

 

Conferize A/S offentliggør fortegningsemission

Bestyrelsen i Conferize A/S ("Conferize" eller “Selskabet”) har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 127,436,30 og op til nominelt DKK 425.907,10 fordelt på minimum 1.274.363 stk. nye aktier og op til 4.259.071 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,10 ("Udbudte Aktier") med en tegningskurs på DKK 6,67 pr. Udbudt Aktie ("Tegningskursen") med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 3:1 ("Udbuddet").

Minimumsudbuddet udgør nominelt DKK 127,463,30 Udbudte Aktier fordelt på 1.274.363 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10 (”Minimumsudbuddet”). Ved tegning af Minimumsudbuddet vil bruttoprovenuet udgøre DKK 8,5 mio. Udbuddet vil kun blive gennemført, såfremt Minimumsudbuddet tegnes.

Hvis Udbuddet bliver fuldt tegnet vil bruttoprovenuet fra Udbuddet udgøre DKK 28,4 mio. Selskabet har modtaget forhåndstilsagn fra eksisterende investorer om tegning af samlet DKK 2,9 mio. Forhåndstilsagnene omfatter samlet tegning af i alt 427.285 stk. Udbudte Aktier, svarende til 10 % af det samlede antal Udbudte Aktier.


Siden optagelse til handel i 2017

I forbindelse med optagelsen til handel på Nasdaq First North Denmark i juni 2017 fremlagde Conferize tre overordnede planer.

 • Udvikling og lancering af den næste generation af selskabets platform til Event Management Software. Den nye platform blev lanceret d. 30. november 2018.
 • Etablering og validering af markedsføringskanalerne til at nå kernemålgruppen eventarrangørerne. Efter optagelsen til handel i juni 2017 frem til ultimo 2018 realiserede Conferize A/S en vækst på 427 pct.
 • Kapitaludvidelse med henblik på at finansiere selskabets drift frem til etablering af et positivt cash flow i løbet af 2021. Bestyrelsen fik på den ordinære generalforsamling 2019 godkendt investeringsaftalen med den internationale kapitalfond GEM på op til DKK 75 mio. og bemyndigelse til at gennemføre en aktieemission.

Tiden er kommet til næste fase. Det er nu tid til at erobre markedet – til at bringe Conferizes platform derhen, hvor den for alvor kan skaleres op. Fra at være en udviklingsvirksomhed vil fokus nu skifte til udbredelse og kommercialisering af platformen, så målet om positivt cash flow i løbet af 2021 kan realiseres.


Hovedvilkår for udbuddet er følgende:

 • Udbuddet omfatter minimum 1.274.363 stk. Udbudte Aktier og op til 4.259.071 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10.
 • Aktierne udbydes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ("Eksisterende Aktionærer") i forholdet 3:1, hvilket indebærer, at hver Eksisterende Aktionær bliver tildelt én (1) tegningsret for hver eksisterende aktie, de ejer på tildelingstidspunktet, 3. april 2019 kl. 18.00 (dansk tid). Der skal anvendes tre (3) tegningsretter til tegning af én (1) Udbudt Aktie.
 • De Udbudte Aktier udbydes til Tegningskursen, som er fastsat til DKK 6,67 pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK 0,10.
 • Perioden, hvor de Udbudte Aktier kan tegnes, løber fra 4. april 2019, kl. 9.00 (dansk tid) til 17. april 2019, kl. 17.00 (dansk tid) ("Tegningsperioden").
 • Conferize har modtaget forhåndstilsagn om tegning af DKK 2,9 mio. Udbuddet er ikke garanteret.
 • Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre DKK 28,4 mio., hvis Udbuddet bliver fuldtegnet.
 • Aktier, som ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer inden udløbet af Tegningsperioden ("Resterende Aktier"), kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til tegningsblanketten i udbudsmaterialet inden udløbet af Tegningsperioden.
 • Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at Minimumsudbuddet med et bruttoprovenu på DKK 8,5 mio. tegnes. Såfremt Minimumsudbuddet ikke tegnes, gennemføres Udbuddet ikke og alle tegningsordrer vil blive annulleret.


Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu

Såfremt Minimumsudbuddet bliver tegnet, vil bruttoprovenuet fra Udbuddet udgøre i alt DKK 8,5 mio., svarende til et nettoprovenu på DKK 7,8 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Minimumsudbuddet på DKK 0,7 mio.

Såfremt Udbuddet bliver fuldt tegnet, vil bruttoprovenuet fra Udbuddet udgøre i alt DKK 28,4 mio., svarende til et nettoprovenu på DKK 27,7 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Udbuddet på DKK 0,7 mio.

Conferize A/S er en venture startup. På nuværende tidspunkt er der ingen signifikant indtjening i Selskabet. Indtil der er etableret et positivt cash flow, vil den fortsatte drift af Selskabet være afhængig af de midler, som investorer skyder ind i selskabet. Selskabets ledelse vurderer ud fra den nuværende aktivitet og performance, at der vil blive etableret et positivt cash flow i løbet af 2021. Det er ledelsens vurdering, at Selskabet i alt skal tilføres DKK 50-60 mio. frem til etableringen af et positivt cash flow.
Nettoprovenuet fra Udbuddet skal derfor anvendes til den fortsatte gennemførelse af Selskabets aktiviteter, herunder markedsføring og fortsat udvikling af selskabets Event Management Platform med henblik på at eksekvere Selskabets strategi.

Såfremt Minimumsudbuddet ikke bliver tegnet og Udbuddet ikke gennemføres, vil de eksisterende udviklings- og markedsføringsaktiviteter blive droslet ned. Med afsæt i en vurdering af det fremtidige potentiale i investeringsaftalen med Global Emerging Market og i dialog med Selskabets største aktionærer, vil bestyrelsen afsøge mulighederne for den fremtidige drift af Selskabet, herunder fremskaffelse af mellemfinansiering, indgåelse af partnerskaber med andre industrispillere, alternativt mulighederne for at afhænde virksomheden og/eller dets aktiver.


Forhåndstilsagn

En række af Selskabets Eksisterende Aktionærer har afgivet forhåndstilsagn om at tegne i alt samlet 427.285 stk. Udbudte Aktier ved udnyttelse af deres respektive tegningsretter, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 2,9 mio.


Nærmere vilkår for Udbuddet

Udbuddet

Udbuddet omfatter op til 4.259.071 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. Minimumsudbuddet udgør 1.274.363 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 0,10. Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at Minimumsudbuddet med et bruttoprovenu på DKK 8,5 mio. tegnes. Udbuddet er ikke garanteret.

Tegningskurs

Tegningskursen udgør DKK 6,67 pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK 0,10. Dette svarer til gennemsnittet af lukkekursen på Selskabets eksisterende aktier på Nasdaq First North Denmark i perioden 4. marts 2019 til 22. marts 2019 med en discount på 8 pct.

Tegningsforhold

Udbuddet udbydes med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i forholdet 3:1. Enhver Eksisterende Aktionær bliver tildelt én (1) tegningsret for hver eksisterende aktie, de ejer på tildelings- tidspunktet, 3. april 2019 kl. 18.00 (dansk tid). Der skal anvendes tre (3) tegningsretter til tegning af én (1) Udbudt Aktie. Der vil ved fuldtegning af Udbuddet være to (2) stk. overskydende Tegningsretter. Selskabets storaktionær MFT 1 Holding ApS har tilkendegivet ikke at ville udnytte alle dets Tegningsretter til tegning af Udbudte Aktier og afstår således fra at udnytte de to (2) overskydende Tegningsretter. 

Handel med Tegningsretter

Tegningsretterne vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark under ISIN-koden DK0061139151. Handelsperioden for tegningsretter løber fra 2. april 2019 kl. 09.00 (dansk tid) til 15. april 2019 kl. 17.00 (dansk tid).

Tegningsretter, der ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

Tegningsperiode

Tegningsperiode for tegning af Udbudte Aktier ved udnyttelse af Tegningsretter løber fra 4. april 2019 kl. 09.00 (dansk tid) til 17. april 2019 kl. 17.00 (dansk tid).

Tegning af Resterende Aktier

Resterende Aktier, som ikke er tegnet af ved udnyttelse af tegningsretter inden udløbet af Tegningsperioden, kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til forhåndstilsagn eller gennem tegningsblanketten i udbudsmaterialet inden udløbet af Tegningsperioden. I tilfælde af overtegning af Resterende Aktier i forbindelse med afgivelse af bindende forhåndstilsagn i henhold til forhåndstilsagn eller tegningsblanketten fordeles sådanne Resterende Aktier efter en fordelingsnøgle fastlagt af Selskabets bestyrelse med fortrinsret for afgivne forhåndstilsagn.

Betaling og levering af Udbudte Aktier

Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 6,67 (Tegningskursen) pr. Udbudt Aktie, der tegnes.

Betaling for de Udbudte Aktier sker i DKK på tegningstidspunktet ved udnyttelse af Tegningsretter. Efter indbetaling af Tegningskursen vil investorer elektronisk få leveret Udbudte Aktier i form af midlertidige aktier til investors konto i VP Securities i den midlertidige ISIN-kode DK0061139078. De Udbudte Aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, forventeligt 29. april 2019.

Indehavere af Tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende institut eller andre finansielle formidlere, hvorigennem de har aktier. Finansielle formidlere, hvorigennem en indehaver har Tegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato.

Medmindre andet er aftalt, vil VP Securities eller det kontoførende institut sende en meddelelse til kontohaveren med angivelse af det tegnede antal Udbudte Aktier og aktiebeløbet.

Optagelse til handel

Handelsperioden for Tegningsretterne begynder 2. april 2019, kl. 9.00 (dansk tid). De Udbudte Aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark under den midlertidige ISIN-kode.

Efter registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen, hvilket for- ventes at ske 26. april 2019, vil den midlertidige ISIN-kode blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode for Selskabets eksisterende aktier ("Eksisterende Aktier") DK0060816148 i VP Securities.

De Udbudte Aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Denmark under ISIN-koden for Eksisterende Aktier den 30. april 2019.

Tilbagekaldelse af Udbuddet

Udbuddet kan tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen. Udbuddet vil kun blive gennemført, såfremt Minimumsudbuddet tegnes.

Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af Tegningsretter, som allerede måtte være sket, automatisk blive annulleret. Tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) via VP Securities til den sidst registrerede ejer af de Udbudte Aktier, alle Tegningsretter vil bortfalde, og der vil ikke blive udstedt nogen Udbudte Aktier.

Handler med Tegningsretter foretaget i løbet af Handelsperioden vil imidlertid ikke blive berørt, såfremt Udbuddet ikke gennemføres. Dette medfører, at investorer, der erhverver Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne og eventuelle transaktionsomkostninger.

Tilsvarende, hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil de Udbudte Aktier ikke blive udstedt. Eventuelle handler med de Udbudte Aktier uden for markedet vil dog ikke blive påvirket, og investorer, der har erhvervet Udbudte Aktier, vil få tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) via VP Securities til den sidst registrerede ejer af Udbudte Aktier.

Handel med Udbudte Aktier gennem salg af aktier forud for den endelige udstedelse af Udbudte Aktier kan være i strid med forbuddet mod short-selling af aktier. Det er investorernes eget ansvar at sikre, at handel med Udbudte Aktier forud for den endelige udstedelse af de Udbudte Aktier sker i overensstemmelse med gældende regler.

Handel med Tegningsretter og/eller Udbudte Aktier inden gennemførelsen af Udbuddet sker for egen regning og risiko.

En tilbagekaldelse af Udbuddet vil i givet fald straks blive meddelt via Nasdaq First North Denmark.

Tidsplan

 • Sidste dag for handel med Eksisterende Aktier inklusive Tegningsretter: 1. april 2019
 • Første dag for handel med Eksisterende Aktier eksklusive Tegningsretter: 2. april 2019
 • Handelsperioden for Tegningsretter begynder: 2. april 2019, kl. 9.00 (dansk tid)
 • Tildelingstidspunkt for tegningsretter: 3. april 2019, kl. 18.00 (dansk tid)
 • Tegningsperioden for Udbudte Aktier begynder: 4. april 2019, kl. 9.00 (dansk tid)
 • Handelsperioden for Tegningsretter slutter: 15. april 2019, kl. 17.00 (dansk tid)
 • Tegningsperioden for Udbudte Aktier slutter: 17. april 2019, kl. 17.00 (dansk tid)
 • Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet: 26. april 2019
 • Gennemførelse af Udbuddet og registrering i Erhvervsstyrelsen (hvis Minimumsudbuddet tegnes): 26. april 2019
 • Optagelse til handel med Udbudte Aktier under den eksisterende ISIN-kode: 30. april 2019
 • Sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode med den eksisterende ISIN-kode i VP Securities: 2. maj 2019


Udbudsmateriale

Selskabet har udarbejdet udbudsmateriale i form af en investorbrochure i forbindelse med Udbuddet. Investorbrochuren indeholder en sammenstilling af allerede offentliggjort information, inkl. de udbudsvilkår, der fremgår af denne meddelelse.

Udbudsmaterialet kan, med visse undtagelser, herunder adgangsforhold for personer i USA, downloades fra Selskabets hjemmeside (www.conferize.com) under "udbud.conferize.com”.


Risikofaktorer

 • Selskabets fortsatte drift er afhængig af løbende kapitaltilførsel over de kommende 2-3 år på i alt DKK 50-60 mio. For at gennemføre de planlagte aktiviteter i 2019 er Selskabet afhængig af tilførsel af i omegnen af DKK 10 mio., jf. Årsrapport 2018 og Selskabsmeddelelse nr. 6/2019.
 • Selskabet agerer på et globalt marked og potentielt sårbart over for markedshændelser, konjunkturændringer og andre udefrakommende forhold.
 • Selskabets forretningsområder kan formindskes ved konkurrenters udvikling af ny teknologi og/eller lancering af mere konkurrencedygtige produkter.
 • Selskabet er fortsat afhængigt af Selskabets evne til at udvikle en skalerbar og konkurrencedygtig platform til Event Management
 • Selskabet agerer på et marked med intens konkurrence, der potentielt kan skabe usikkerhed omkring Selskabets indtjeningsevne.
 • Selskabet er afhængigt af leverancer fra eksterne leverandører, herunder i forhold til drift af selskabets platform og dermed levering af selskabets kerneydelse.
 • Omdømmesvigt kan ramme Selskabet i tilfælde af kvalitetsbrist eller fejl.
 • Selskabet opererer globalt og er udsat for valutarisiko.
 • Selskabet og dets fortsatte virke er afhængig af fastholdelse af nøglepersoner, samt tiltrækning af kompetente medarbejdere.
 • De fælleseuropæiske regler for persondata kan potentielt mindske forretningspotentialet for Selskabet i at etablere en Event Marketplace
 • Selskabet kan potentielt blive ramt af ændringer i gældende lovgivning eller ny lovgivning, der hæmmer selskabet og dets virke.
 • Gennemførelse af Udbuddet er betinget af tegning af minimumsudbuddet.
 • Den fremtidige kursdannelse afhænger af en lang række forhold, herunder forhold, som Selskabet ikke har mulighed for at påvirke, hvorfor der kan en betydelig risiko for en negativ kursudvikling.
 • Der er ikke garanti for tilstrækkelig likviditet i forhold til at kunne købe eller sælge aktier i Selskabet, uden at dette påvirker kursen på Aktien.
 • Selskabet har hidtil ikke udbetalt udbytte og har ingen intention om udbetaling inden for de næste år.
 • Ved fremtidige kapitalforhøjelser vil aktionærer, der ikke deltager i forhøjelsen pro rata, opleve, at deres ejerandel af Selskabet bliver mindre.

 

Om Conferize
Conferize er en digital platform for arrangører og deltagere af events. Alt for mange events og konferencer er i dag planlagt og realiseret efter en skabelon fra dengang verden stadig var analog. Det betyder, at deltagerne får for lidt udbytte i forhold til networking, vidensdeling og deltagelse. Arrangørerne slås desuden med gammeldags og ufuldstændige produkter, der resulterer i en dårlig oplevelse for deltagerne.

Dette problem løser Conferize ved at tilbyde en samlet løsning, der gør det nemt for arrangøren og skaber større værdig for deltagerne – før, under og efter eventet. Samtidig forbinder Conferize brugere og indhold fra events i et globalt netværk, der skaber overblik i en ellers fragmenteret eventindustri. Conferize er anvendt af tusindvis af events i over 140 lande og har siden 2014 været officiel partner til TEDx.

Cvr. nr. 34472742 | invest.conferize.com

Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.


Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com

 

Vigtig meddelelse
Udbudsmaterialet og denne meddelelse er en orientering til Selskabets aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i forbindelse med Udbuddet skal træffes uafhængigt af denne meddelelse og udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i det fuldstændige udbudsmateriale.

De oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun til baggrundsinformation og foregiver ikke at være fyldestgørende eller fuldstændige. Investorer kan ikke henholde sig til oplysningerne i denne meddelelse eller til deres nøjagtighed eller fuldstændighed med henblik på noget formål.

Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabet aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabet faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Selskabet faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

De i meddelelsen nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, an- modning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold i henhold til kapitalmarkedslovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er indeholdt i det af Selskabet offentliggjorte udbudsmateriale.

Vedhæftede filer