Pressmeddelande

29 maj 2019, 12:00

Omdisponering av ägandet i Sdiptech AB (publ)

Som meddelats i pressmeddelande från Serendipity Group AB, kommer Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh, som har ägt sina aktier i Sdiptech AB genom det gemensamt ägda holdingbolaget Serendipity Group AB, framöver att äga samtliga aktier via deras respektive privata, helägda holdingbolag. De har samtidigt meddelat att deras ägarperspektiv fortsatt är långsiktigt.

Stockholm den 29 maj 2019

Sdiptech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019, kl 12:00.

Bilaga