Styrelsen för Oasmia har beslutat att anmäla vissa misstänkta transaktioner som gjorts i bolaget under flera år till Ekobrottsmyndigheten.

I samband med en skatterevision i Oasmia under våren 2019 har en rad anmärkningsvärda transaktioner och omständigheter kommit till styrelsens kännedom. Det har i samband med detta framkommit att också en tidigare skatterevision genomförts under 2014-2016 där man uppmärksammat ett flertal transaktioner som genomförts under flera år på miljonbelopp vilka ej bokförts i bolaget. Därutöver har transaktioner gällande bolagets patenträttigheter genomförts på ett, enligt oberoende patenträttsjurister, tveksamt sätt. Dessa mellanhavanden och transaktioner har skett mellan Oasmia och de av dess fd arbetande ordförande Julian Aleksov och hans fd svärfar, den tidigare ledamoten Bo Cederstrand kontrollerade bolagen Alceco International S.A. och Ardenia Investments Ltd.

”Vår analys av de första resultaten av den pågående skatterevisionen, och även fakta som nyligen delgivits oss från den tidigare skattrevisionen, ger oss inget annat val än att överlämna dessa resultat till relevanta polismyndigheter för vidare utredning”, säger Jörgen Olsson, styrelseordförande i Oasmia.

Styrelsen har därutöver utsett en särskild granskningsman i syfte att ge alla aktieägare underlag till beslut avseende ansvarsfrihet inför årsstämman som är planerad till den 26 september 2019.

För mer information:
Investor Relations Oasmia
Telefon: +46 79-100 11 05
E-post: IR@oasmia.com

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl 07.30 CEST.

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.


Bilaga