test test test test


test test test


NOKIA 4Q and 2001 - PRO FORMA

(excludes goodwill amortization and non-recurring items)

EUR Million 4Q/2001 4Q/2000 Change 2001 2000 Change
% %
Net sales
Nokia Networks xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Nokia Mobile Phones xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Nokia Ventures xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Organization
Operating profit
Nokia Networks xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Nokia Mobile Phones xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Nokia Ventures xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Organization
Common Group xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Expenses
Profit before tax and xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
minority interests
Net profit xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
EPS, EUR
Basic xxx xxx xx xxx xxx xx
Diluted xx xx xx xxx xxx xx
NOKIA 4Q and 2001 - REPORTEDEUR Million 4Q/2001 4Q/2000 Change 2001 2000 Change
% %
Net sales
Nokia Networks xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Nokia Mobile Phones xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Nokia Ventures xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Organization
Operating profit xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Nokia Networks xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Nokia Mobile Phones xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Nokia Ventures xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Organization
Common Group xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
Expenses
Financial income and xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
expenses
Profit before tax and xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
minority interests
Net profit xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx
EPS, EUR
Basic xxx xxx xx xxx xxx xx
Diluted xxx xxx xx xxx xxx xxtest test test test