Kyro Oyj Abp          BÖRSMEDDELANDE     15.2.2007 kl. 18.00KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Kyro Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen
den 13 mars 2007 med början kl. 16.00 på Hotell Hilton Helsinki Kalastajatorppa,
Fiskartorpsvägen 1, Helsingfors.

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. De ärenden som enligt 14 § i bolagsordningen och 5 kap. 3 § i aktiebolagslagen
  ankommer på ordinarie bolagsstämma.

2. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den gällande bolagsordningen ändras enligt följande:

1. 1 § gällande bolagets firma ändras så att bolagets firma är Glaston Oyj Abp
och på engelska Glaston Corporation.

2. 3 § gällande bolagets minimi- och maximikapital samt aktiernas nominella
belopp stryks.

3. 4 § gällande värdeandelssystemet ändras så att de övriga punkterna förutom
omnämnandet att bolagets aktier hör till värdeandelssystemet stryks.

4. Bolagsordningens 7 § ändras så att firmateckningen ändras till rätt att
företräda bolaget.

5. Preciseringar som förutsätts av den nya aktiebolagslagen införs i 12 §
gällande kallelse till bolagsstämma och i 14 § gällande ärenden som skall
behandlas på den ordinarie bolagsstämman.

3. Bemyndigande av styrelsen att förvärva egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att förvärva högst
7.605.096 stycken bolagets egna aktier.

Förvärv av egna aktier görs i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav med
bolagets fria egna kapital genom offentlig handel på Helsingfors Börs till
aktiernas kurs på köpedagen.

Aktierna förvärvas för att användas för att utveckla bolagets kapitalstruktur,
för finansiering och förverkligande av eventuella företagsköp eller övriga
arrangemang, som del av bolagets eller dess dotterbolags motivationssystem eller
för att behållas inom bolagen, på annat sätt avyttras eller ogiltigförklaras.

Bemyndigandet skall vara i kraft 18 månader från och med bolagsstämmans beslut.

4. Bemyndigande av styrelsen att emittera nya aktier och att avyttra egna
aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission
av nya aktier och/eller om avyttring av egna aktier som bolagen har i sin
besittning antingen mot betalning eller utan betalning.

Styrelsen har med stöd av bemyndigandet rätt att besluta om att emittera högst
7.935.000 nya aktier och/eller att avyttra högst 7.935.000 egna aktier som
bolaget har i sin besittning, dock så att det sammanlagda antalet emitterade
och/eller avyttrade aktier kan vara högst 7.935.000 stycken.

De egna aktier som bolaget har i sin besittning kan avyttras till aktieägare i
samma förhållande som de sedan tidigare har aktier i bolaget eller med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt om det från bolagets synpunkt finns vägande
ekonomiska skäl för detta, såsom aktierna används för att utveckla bolagets
kapitalstruktur, för finansiering och förverkligande av eventuella företagsköp
eller övriga arrangemang eller som del av bolagets eller dess dotterbolags
motivationssystem.

Aktier kan emitteras eller avyttras med avvikelse från aktieägares företrädesrätt
vederlagsfritt endast om det från bolagets synpunkt och med beaktande av dess
samtliga aktieägares intressen föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för
detta.

Styrelsen kan besluta om vederlagsfri emission också åt bolaget självt.

Det sammanlagda antalet aktier som emitteras till bolaget och antalet egna aktier
som förvärvats/förvärvas till bolaget kan vara högst 7.935.000 stycken.

Beloppet som skall betalas för aktien avsätts till fonden för inbetalt fritt
eget kapital.

Bemyndigandet är i kraft till och med tidpunkten för avslutande av den ordinarie
bolagsstämman år 2009.

Handlingar till påseende

Bokslutshandlingarna samt styrelsens förslag finns till påseende för aktieägarna
från och med den 6 mars 2007 på bolagets huvudkontor, Vehmaistenkatu 5, 33730
Tammerfors. Årsberättelsen sänds till aktieägarna under vecka 10.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen den 2 mars 2007 är
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands
Värdepapperscentral Ab.

Förvaltarregistrerad aktieägares deltagande i bolagsstämman

Aktieägare, vars aktier är noterade på aktieägarens värdeandelskonto, är också
registrerad i bolagets aktieägarförteckning. Ägare av förvaltarregistrerad aktie
kan senast tio dagar före bolagsstämman anmäla om att tillfälligt antecknas i
aktieägarförteckningen för ändamålet att delta i bolagsstämman.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman bör anmäla härom senast torsdagen den 8
mars 2007 före kl. 16.00 skriftligen under adress Kyro Oyj Abp, 39200 Kyröskoski,
per telefon (03) 382 3072 (Terttu Uusitalo) eller per e-post till
terttu.uusitalo@kyro.fi. Anmälan per brev eller per e-post skall vara bolaget
tillhanda före anmälningstidens utgång. Eventuella fullmakter bedes inlämnas till
ovannämnda adress före anmälningstidens utgång.

Revisor

Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionsutskottet att CGR-samfundet KPMG
Oy Ab skall utses till revisor. KPMG Oy Ab har givit sitt samtycke till
uppdraget.

Dividendutdelning

Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden som avslutades
31.12.2006 utdelas utgående från den fastställda balansräkningen 0,09 euro per
aktie, dvs. totalt 7,1 miljoner euro. Dividenden betalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för dividendutdelning den 16 mars 2007 är antecknad i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Enligt
styrelsens förslag utbetalas dividenden den 23 mars 2007.

Helsingfors den 15 februari 2007


KYRO OYJ ABP

STYRELSEN

Övriga information:

Kyro Oyj Abp, informationschef Emmi Watkins, telefon 0400-903 260 /
emmi.watkins@kyro.fi.

Kyro Oyj Abp är en solid, växande teknologikoncern med internationell verksamhet.
Huvudaffärsområdet Glaston Technologies Glasmaskinsgrupp är en global
marknadsledare inom glasförädlingsmaskiner. Tamglass Lasinjalostus Oy fokuserar
på marknaden i Finland med närområden och är en ledande totalleverantör av
arkitekturglas. Koncernens affärsområde Energi utgörs av Kyro Power Oy som är en
miljöskonande, lokal energiproducent.

www.kyro.fi
www.glaston.net

Distribution: Helsingfors Börs