Kyro Oyj Abp              PÖRSSITIEDOTE     15.2.2007 klo 18.00


YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kyro Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina maaliskuun 13. päivänä 2007 kello 16.00 hotelli Hilton
Helsinki Kalastajatorpalla osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin
seuraavasti:

1. Yhtiön toiminimeä koskevaa 1 §:ää muutetaan siten, että yhtiön toiminimeksi
tulee Glaston Oyj Abp, englanniksi Glaston Corporation.


2. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden nimellisarvoa koskeva 3 §
poistetaan.


3. Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:ää muutetaan siten, että muut kohdat kuin
maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään,
poistetaan.

4. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus muutetaan
edustamisoikeudeksi.


5. Kokouskutsua koskevaan 12 §:ään ja varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä
asioita koskevaan 14 §:ään tehdään uuden osakeyhtiölain edellyttämät
täsmennykset.

3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen hankkimaan yhtiön
omia osakkeita enintään 7.605.096 kappaletta.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa, osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä tai
yhtiöillä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja omien
osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7.935.000 uuden
osakkeen antamisesta ja/tai enintään 7.935.000 yhtiön hallussa olevan oman
osakkeen luovuttamisesta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai luovutettavien
osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 7.935.000 kappaletta.

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä.

Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.

Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle valtuutuksen
nojalla hankittujen/hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään
7.935.000 kappaletta.

Osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.


Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien
nähtävillä 6.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Vehmaistenkatu 5, 33730
Tampere. Vuosikertomus lähetetään osakkeenomistajille viikolla 10.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
perjantaina 2.3.2007.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen arvo-osuustililleen, on myös
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
voidaan viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään torstaina 8.3.2007 ennen klo 16.00 kirjallisesti
osoitteella Kyro Oyj Abp, 39200 Kyroskoski, puhelimitse numeroon (03) 382 3072
(Terttu Uusitalo) tai sähköpostitse osoitteeseen terttu.uusitalo@kyro.fi.

Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan edellä mainittuun
osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

Tilintarkastaja

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi
valittaisiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jolta on saatu suostumus tehtävään.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta eli yhteensä 7,1 miljoonaa
euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2007
on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinko maksetaan 23.3.2007.

Helsingissä helmikuun 15. päivänä 2007

Kyro Oyj Abp
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Emmi Watkins, p. 0400 903 260 / emmi.watkins@kyro.fi.


Kyro Oyj Abp on vakavarainen, kasvava ja kansainvälinen teknologiakonserni. Sen
päätoimialan, Glaston Technologiesin, Lasikoneryhmä on lasinjalostuskoneiden
globaali markkinajohtaja. Tamglass Lasinjalostus Oy on Suomen ja lähialueiden
markkinoilla toimiva arkkitehtuurilasien johtava kokonaistoimittaja. Konsernin
Energia-toimialan muodostava Kyro Power Oy on ympäristöystävällinen, paikallinen
energiantuottaja.

www.kyro.fi
www.glaston.net

Jakelu: Helsingin Pörssi