SBAB:s rörelseresultat för 2007 uppgick till 258 mnkr

SBAB:s rörelseresultat för 2007 uppgick till 258 mnkr (840 mnkr). Det minskade
rörelseresultatet är hänförligt till värdeförändringen i SBAB:s
lik-viditetsportfölj. Rörelseresultatet rensat för orealiserade
marknadsvärdeförändringar i likviditetsportföljen uppgår till 874 mnkr. 

- SBAB:s kärnresultat är bättre än förra året. Med hänsyn tagen till de tuffa
marknadsförutsättningarna med fortsatt hård konkurrens och stark marginalpress
är vi nöjda med resultatet, säger Eva Cederbalk, VD.


Resultat
SBAB:s rörelseresultat för 2007 uppgick till 258 mnkr (840 mnkr). Minskningen av
resultatet jämfört med motsvarande period föregående år är hänförlig till
värdeförändringen i SBAB:s likviditetsportfölj. Marknadsvärdeförändringen i
likviditetsportföljen har belastat resultatet med 616 mnkr. Räntenettot uppgick
till 1 177 mnkr (1 217 mnkr). Bolånemarknaden har under året kännetecknats av
mycket hård konkurrens och en tydligt nedåtgående marginaltrend.
Rörelseresultatet rensat för den orealiserade marknadsvärdeförändringen i
likviditetsportföljen uppgår till 874 mnkr, vilket är bättre än motsvarande
period föregående år.

Omkostnaderna under 2007 uppgick till 517 mnkr (595 mnkr), en minskning med 13%.
Jämfört med föregående år har både SBAB:s administrativa kostnader och
personalkostnader minskat.

SBAB-koncernen tillämpar från och med 1 januari 2007 IFRS, International
Financial Reporting Standards.

Likviditetsportföljen
SBAB:s likviditetsportfölj är en likviditetsreserv vars syfte är att hantera
likviditets- och finansieringsrisk. SBAB har likviditetsreserver som motsvarar
behovet av likviditet i 30 dagar eller mer. Likviditetsportföljen har ingen
exponering mot den amerikanska bolånemarknaden eller mot så kallade subprime
krediter i någon annan marknad. Portföljen uppgick till 31,0 mdkr den 31
december 2007. Obligationerna i portföljen kan pantsättas i Riksbanken eller
Europeiska centralbanken. SBAB marknadsvärderar varje värdepapper individuellt
och redovisar värdeförändringen i resultaträkningen. Följaktligen påverkar den
orealiserade marknadsvärdeförändringen rörelseresultatet.
Marknadsvärdeförändringen per 31 december 2007 uppgick till -616 mnkr och är ett
resultat av den finansiella oro som präglat kreditmarknaden under det sista
halvåret 2007. 

Utlåning
Nyutlåningen inom privatmarknaden uppgick till 21 825 mnkr (27 728 mnkr).
Privatmarknadsportföljen uppgick till 104 125 mnkr (103 806 mnkr). Liksom
tidigare är SBAB:s samarbetspartners viktiga distributionskanaler. Nyutlåningen
på företagsmarknaden ökade till 10 814 mnkr (10 280 mnkr).
Företagsmarknadsportföljen uppgick till 63 856 mnkr (66 207 mnkr). Minskningen
förklaras av lägre utlåning till kommunsektor och bostadsrättsföreningar.

Sparande
SBAB erbjuder i dagsläget två sparprodukter: Sparkonto för såväl nya som
befintliga kunder med en ränta på 4,10% per 31 december 2007 samt SBAB-konto för
kunder med bolån på minst 1 miljon kronor med en ränta på 4,85% per 31 december
2007. Ränta räknas från första kronan oavsett insatt sparbelopp och uttag är
kostnadsfria. Under perioden har vi sett en positiv tillströmning av kunder.
Insatt belopp uppgick per 31 december 2007 till 759 mnkr.

Upplåning
SBAB fäster stor vikt vid att ha en väl diversifierad finansieringsportfölj,
vilket kräver en aktiv marknadsnärvaro och ett flexibelt produktutbud. Det
totala värdet av utestående emitterade värdepapper var 191,8 mdkr (182,3 mdkr).
Upplåning genom utgivning av säkerställda obligationer sker i SBAB:s helägda
dotterbolag AB Sveriges Säkerställda Obligationer(publ).
Kreditvärderingsinstituten Moody's och Standard & Poor's har fastställt ett
kreditbetyg på Aaa/AAA för de säkerställda obligationer som ges ut.För mer information kontakta:

Per Balazsi, ekonomichef SBAB
Tfn: 08-614 43 24
Mobil: 0733-68 43 24
E-post: per.balazsi@sbab.se


Lena Hedlund, kommunikationschef SBAB
Tfn: 08-614 38 49
Mobil: 0708-58 07 25
E-post: lena.hedlund@sbab.se