Bokslutskommuniké januari-december 2007

•	Fastighetsintäkterna under perioden uppgick till 308,8 Mkr (297,5)
•	Periodens resultat uppgick till 351,2 Mkr (346,0)
•	Resultat per aktie1) uppgick till 14,68 kr (17,15)
•	Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning med 5,00 kr per aktie (5,00) och en
extra utdelning om 1,50 (1,50)
•	Nytt fastighetsbolag i Göteborg
	1) Antal aktier har i samband med konvertering ökat från 
	22 599 231 till 25 101 017


”Vi har gjort ett bra helår och det mest intressanta just nu är bildandet av det
nya fastighetsbolaget, Platzer Fastigheter, i Göteborg. Vi placerar långsiktigt
i andra fastighetsbolag, vi tror på fastighetsmarknaden och att våra
investeringar skapar värde” säger Brinovas VD Anders Silverbåge i en kommentar


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22
22
Peter Andersson, Ekonomi - och finansdirektör, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70
22 44


Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla
och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas
fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter
och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 467,7 Mkr per
31 december 2007. Brinova är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm.
Informationen är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt
ovan.