Selskabsmeddelelse


NeuroSearch rapporterer positive og bekræftende resultater fra TIPO-2, et
klinisk metabolisk studie med tesofensine til behandling af fedme 

NeuroSearch har afsluttet et klinisk metabolisk studie (”TIPO-2”) med
tesofensine til behandling af fedme. TIPO-2 er et randomiseret,
dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret studie, hvor 32 overvægtige frivillige
personer med et BMI (Body Mass Index) på mellem 28-35 blev behandlet i 14 dage
med enten tesofensine (med en accellereret dosering på op til 1 mg eksponering)
eller placebo. Formålet med studiet var at evaluere tesofensines effekt på
udvalgte metaboliske parametre. 

Selvom TIPO-2 studiet var designet med kortvarig behandling, og personerne i
studiet var tilskyndet ikke at ændre deres livsstil under studiet (ingen diæt
eller motionsprogram), opnåede de personer, der blev behandlet med tesofensine,
et statistisk signifikant vægttab på gennemsnitligt 2,2 kg (maksimalt vægttab
på 4,7 kg) mod et gennemsnitligt vægttab i placebogruppen på 0,4 kg. 


	                  Tesofensine	Placebo
Population (ITT)	             n = 16   	n = 16
Gennemsnitlig BMI i udgangspunkt	    30,7	     31,1
Gennemsnitlig vægt (kg) i udgangspunkt   102,6	     102,6
Gennemsnitligt vægttab (kg)	        2,2        0,4
Maksimalt vægttab (kg)	         4,7     	1,5

Professor, dr.med. Arne Astrup*, leder af Institut for Human Ernæring,
Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet, og leder af TIPO-2,
udtaler: 

“Normalt ser vi ikke signifikante vægttab inden for 2 ugers behandling, så
resultaterne fra TIPO-2 understøtter, at tesofensine har en overlegen
effektprofil sammenlignet med eksisterende antifedmeprodukter. Resultaterne er
derfor bekræftende i forlængelse af de vægttab, der blev observeret i TIPO-1
studiet.” 

* Arne Astrup ejer 425 aktier i NeuroSearch A/S

Resultaterne fra TIPO-2 viste ingen målbare ændringer i energiforbrug,
stofskifte og respiratorisk kvotient, mens der blev observeret en øget
fedtforbrænding i den gruppe, der blev behandlet med tesofenine.
Fedtforbrænding er en nøgleparameter i forhold til at forbedre
insulinsensitiviteten hos overvægtige personer. Normalt vil ændringer i
energiforbrug og stofskifte være sammenfaldende med ændringer i kropsvægt, og
en mere detaljeret dataanalyse pågår vedrørende sammenhængen mellem de
forskellige effektmål i studiet. Der blev ikke observeret ændringer i fysisk
aktivitet i hverken tesofensine-gruppen eller placebogruppen. 

Rapporteringen af bivirkninger fra TIPO-2 var fuldt på linie med tidligere
observationer, og de hyppigst rapporterede bivirkninger var milde til moderate.
Mest udltalt var mundtørhed og søvnforstyrrelser. Når det tages i betragtning,
at personerne i studiet blev behandlet med tesofensine i en accellereret
dosering, er disse resultater meget tilfredsstillende og understøttende for
tesofensines sikkerhedsprofil. 

NeuroSearch vurderer, at disse TIPO-2 resultater i høj grad understøtter den
videre udvikling af tesofensine både for så vidt angår overlegen effekt og
sikkerhed. Det hurtigt indsættende vægttab set i løbet af de 2 ugers behandling
med tesofensine er bemærkelsesværdigt og væsentligt både set fra et medicinsk
synspunkt og med henblik på at sikre, at patienter opretholder den medicinske
behandling. 


Asger Aamund
Formand for bestyrelsenKontaktpersoner:

Flemming Pedersen, adm. direktør
Telefon: 4460 8214 eller 2148 0118

Hanne Leth Hillman, Vice President, Director of IR & Corporate Communications
Telefon: 4460 8214 eller 4017 5103 NeuroSearch (NEUR) er et skandinavisk biofarmaceutisk selskab noteret på OMX
Den Nordiske Børs København A/S. Kerneforretningen dækker udvikling af nye
lægemidler baseret på en bred og veletableret forskningsplatform med fokus på
ionkanaler og sygdomme i centralnervesystemet (CNS). En betydelig del af
selskabets aktiviteter er partnerfinansieret via en bred strategisk alliance
med GlaxoSmithKline (GSK) og samarbejdsaftaler med bl.a. Abbott og Astellas.
Lægemiddelpipelinen omfatter 13 kliniske (fase I-III) udviklingsprogrammer:
ACR16 inden for Huntingtons sygdom (fase III forberedelse), tesofensine inden
for fedme (fase III forberedelse), NS2359 inden for depression (fase II) og
ADHD (fase II) i samarbejde med GSK, NS1209 inden for epilepsi/smerte (fase
II), ABT-894 inden for ADHD (fase II) og smerte (fase II) i samarbejde med
Abbott, ACR16 inden for skizofreni (fase I) i samarbejde med Astellas, ACR325
inden for maniodepressiv sygdom/Parkinsons sygdom (fase I), ABT-107 og ABT-560
til behandling af flere forskellige CNS-sygdomme, begge (fase I) i samarbejde
med Abbott, NSD-644 inden for smerte mv. (fase I) i samarbejde med GSK samt
ACR343 inden for Parkinsons sygdom (fase I). NeuroSearch har desuden en bred
portefølje af prækliniske lægemiddelkandidater og har kapitalandele i flere
biotekvirksomheder.