FINANSINSPEKTIONEN		BÖRSMEDDELANDDE 3.3.2008 KL. 11.05

FINANSINSPEKTIONEN TILLDELADE CENCORP OFFENTLIG VARNING OM FÖRSUMMAD
INFORMATIONSSKYLDIGHET 

Finansinspektionen har tilldelat Cencorp Abp en offentlig varning om försummad
informationsskyldighet. 

Finansinspektionen anser att bolaget 2006 upprepade gånger handlade i strid med
bestämmelserna om finansmarknaden eftersom det gav ut ogrundade prognoser om
bolagets framtidsutsikter och dröjde med att lämna välgrundad information och
eftersom boksluten 2005 och 2006 på grund av redovisning av uppskjutna
skattefordringar inte gav en rättvisande bild av bolagets verksamhetsresultat
och finansiella ställning. Eftersom bolagets förfarande har fortsatt och
upprepats anser Finansinspektionen att det uppfyller kriterierna för
tilldelande av en offentlig varning. 

De prognoser Cencorp 2006 offentliggjorde om framtidsutsikterna för bolagets
omsättning och resultat har varit ogrundade eftersom bolaget då prognoserna
offentliggjordes inte i tillräcklig grad hade beaktat den faktiska utvecklingen
eller osäkerhetsfaktorerna i verksamheten, t.ex. förändringarna i  kundernas
köpbeteende och den skärpta konkurrensen. Ju längre räkenskapsperioden
framskred, desto klarare blev det att framtidsutsikterna var alltför
optimistiska. Under räkenskapsperiodens gång korrigerade bolaget prognoserna om
framtidsutsikterna, men korrigeringarna var inte tillräckliga och gjordes inte
utan obefogat dröjsmål. Bolaget har inte lämnat tillräckliga skäl för sin
informationsgivning. 

Boksluten 2005 och 2006 gav inte en rättvisande bild av bolagets
verksamhetsresultat och finansiella ställning eftersom det i koncernboksluten
fanns ett väsentligt fel. Bolaget borde inte i koncernboksluten för 2005 och
2006 ha tagit med uppskjutna skattefordringar på grund av outnyttjade
skattemässiga underskottsavdrag. Villkoren för att redovisa uppskjutna
skattefordringar uppfylldes inte eftersom bolaget under tidigare år hade
redovisat förluster och i koncernboksluten 2005 och 2006 inte kunnat redovisa
andra faktorer som övertygande talade för att skattepliktiga överskott skulle
komma att finnas och därigenom möjliggöra utnyttjande av uppskjutna
skattefordringar enligt IAS 12 Inkomstskatter. Felet var väsentligt eftersom de
uppskjutna skattefordringarna, som inte uppfyllde redovisningsvillkoren,
uppgick till 24 % av eget kapital enligt koncernbalansräkningen 31.12.2005 och
till 51 % av eget kapital 31.12.2006. Bolaget informerade om sitt beslut att i
koncernbokslutet 2007 räkna om jämförelsetalen för 2005 och 2006 avseende
uppskjutna skattefordringar. 

Detta är den första offentliga varning som Finansinspektionen har utfärdat. En
offentlig varning är en administrativ påföljd som Finansinspektionen fick rätt
till 2003. 

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Cencorp Abp har rätt att överklaga
beslutet av den 3 mars 2008 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att
bolaget fått del av beslutet. 

FINANSINSPEKTIONEN
Jarmo Parkkonen		Terhi Lambert-Karjalainen
biträdande direktör		informationschef

Närmare upplysningar lämnas av
Jarmo Parkkonen, telefon 010-831 52 55.

BILAGA: Finansinspektionens beslut (Beslutet med bilagor har lagts ut på
Finansinspektionens webbplats www.finansinspektionen.fi) 

SÄNDLISTA: Helsingforsbörsen, viktiga medier