Valberedningens förslag till styrelse i D. Carnegie & Co AB

Carnegies valberedning har idag lämnat följande förslag inför den årsstämman
2008.

Till ledamöter i Carnegies styrelse föreslås omval av Anders Fällman, Jan
Kvarnström, Björn C Andersson, Mai-Lill Ibsen, Catharina Lagerstam och Patrik
Tigerschiöld samt nyval av John Shakeshaft.

Valberedningen föreslår omval av Anders Fällman som styrelsens ordförande och
omval av Jan Kvarnström som styrelsens vice ordförande. 

Valberedningen i D. Carnegie & Co AB (Carnegie) består av Ulf Strömsten,
valberedningens ordförande, Catella kapitalförvaltning, Jan Andersson, Swedbank
Robur Fonder, Anders Fällman, styrelseordförande i D. Carnegie & Co AB och
Greger Landstedt, Max Matthiessen. 

Av de föreslagna styrelseledamöterna är sex att betrakta som oberoende*, från
såväl bolag och ledning som från större aktieägare. Av de föreslagna
styrelseledamöterna är 29 procent kvinnor. 

Valberedningens övriga förslag rörande val av stämmoordförande, styrelsens
arvodering m.m. kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på
Carnegies webbplats. *) Oberoende är definierat som oberoende från såväl bolaget och ledningen som
från stora aktieägare. Som en ledande nordisk investmentbank kan Carnegie komma
att ta sig an uppdrag i bolag där Carnegies styrelseledamöter, direkt eller
indirekt, har ekonomiska eller andra intressen. I den omfattning där
styrelseledamotens ekonomiska intressen inte är betydande kommer Carnegie att
betrakta dessa styrelseledamöter som oberoende.
John Shakeshaft, född 1954. Studier vid Cambridge, Princeton och London
Universities. 
John Shakeshaft är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskotten i Tele2
AB och The Economy Bank NV sedan 2003 samt teknikföretaget Questair
Techonologies Inc sedan 2006. Han har tidigare arbetat som Managing Director på
ABN Amro fram till 2006 samt varit partner hos corporate finance-rådgivarna
Cardona och Lazard. Dessförinnan var John Shakeshaft chef för capital markets på
ING Barings samt direktör vid Morgan Stanley. Övriga styrelseuppdrag utgörs av
teknikföretaget TT Electronics och Ludgate Environmental Finance Ltd, båda
noterade på Londonbörsen. Antal aktier i Carnegie: 0

Björn C Andersson, född 1946. Civilekonom, Econ.Lic., M.Sc. Björn C Andersson
utnämndes till vice VD i Handelsbanken 1989. Han verkade i olika ledande
befattningar inom Investment Banking och Asset Management under åren 1985 -
2004. De senaste åren var han arbetande styrelseordförande i Handelsbankens
livbolag. Björn C Andersson är är idag styrelseordförande i Euroben Life,
Nordben Life och Nordic Acess Buyout Fund AB samt ledamot i Nordic Capitals
Investeringskommitté och i OMX Övervakningskommitté. Antal aktier i Carnegie:
200

Anders Fällman, född 1962. Jur.kand. Anders Fällman är VD och koncernchef i
Invik & Co sedan 2002. Han har varit vVD i Invik, vVD i Metro International S.A,
vVD i Investment AB Kinnevik och verkade under åren 1987-2000 som affärsjurist
och partner på advokatfirman Cederquist. Anders Fällman är styrelsemedlem i ett
antal svenska och europeiska bank- och försäkringsverksamheter och har tidigare
erfarenhet från börsnoterade bolag som Industriförvaltnings AB Kinnevik och
Metro International S.A. Antal aktier i Carnegie: 125.000 

Mai-Lill Ibsen, född 1955. Civilekonom. MBA. Mai-Lill Ibsen var CEO under
2005-2006 för NOS ASA, det norska clearinghuset som gick samman med Imarex under
2006. Mellan 2002 och 2005 var hon chef för Citigroup i Norge och 1999-2002 var
hon tf CEO och finanschef i Eksportfinans ASA. Övriga uppdrag: Mai-Lill Ibsen är
styrelsemedlem i bl.a. Eitzen Chemical ASA, Folketrygdfondet, ECO-Energi AS,
Norsk Vekst ASA, UNIFOR och Anders Jahres Stiftelse. Hon är medlem av Oslo börs
valberedning samt av finansutskottet i Norges cancerförening och
kontrollkommittén i Bank Norwegian AS. Antal aktier i Carnegie: 0

Jan Kvarnström, född 1948. Civilekonom, MBA. Jan Kvarnström har en bakgrund inom
den internationella finanssektorn som en av VD:arna i Dresdner Bank AG,VD for
Securum, chef for Nordeas Londonverksamhet och rådgivare till riskkapitalbolaget
3i. Jan Kvarnström har även varit VD for Esselte AB och har haft ledande
befattningar inom Bonnierkoncernen. Jan Kvarnström har idag styrelseuppdrag i PA
Recources AB, Collector Finance & Law och Castellum (styrelseordförande i
samtliga). Antal aktier i Carnegie: 0

Catharina Lagerstam, född 1962. Civilekonom, civilingenjör, Ek Dr. Catharina
Lagerstam har en gedigen akademisk och industriell erfarenhet av finanssektorn.
Hon har en doktorsexamen från Institutet för finansiell ekonomi vid
Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare bedrivit forskning inom området
finansiella risker. Idag verkar Catharina Lagerstam i ledningen för
värdepapperscentralen Clearstream i Luxemburg och har tidigare bl.a. varit CFO
på Hufvudstaden, chef för finansiell analys på Swedbank samt verkat i
Bankstödsnämnden som ansvarig för värderingsprocessen i samband med bankkrisen
på 90-talet. Antal aktier i Carnegie: 0


Patrik Tigerschiöld, född 1964. Civilekonom. Patrik Tigerschiöld är koncernchef
och VD för Skanditek Industriförvaltning sedan 1999. Tidigare har han arbetat på
SEB och innehaft ett antal olika ledande befattningar inom fondförvaltning och
aktiehandel åren 1991-1999 och har dessförinnan arbetat som VD för Hagströmer &
Qvibergs verksamhet i Luxemburg. Patrik Tigerschiöld har ett antal
styrelseuppdrag i bland annat Bure Equity, Vitrolife, Mydata Automation och
PartnerTech (styrelseordförande i samtliga). Antal aktier i Carnegie: 1 000För vidare information om styrelsens sammansättning:
Ulf Strömsten, Valberedningens ordförande, 08-463 33 00

För övrig information:
Andreas Koch, Informationschef, 08-676 86 39


Informationen är sådan som D.Carnegie & Co AB är skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentlig¬görande den 6 mars 2008 kl. 16:45.Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie
skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena
värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning, private banking och
pensionsrådgivning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 1 100, fördelat på
kontor i åtta länder. Carnegie-aktien är marknadsnoterad på den Nordiska Börsen.