Som meddelt af Totalkredit/Nykredit den 6. marts 2008 tilbydes
pengeinstitutterne bag Totalkredit en ny og bredere samarbejdsaftale, der
udbygger aftalen fra 2003, der blev indgået, da Nykredit købte Totalkredit.
Tilbuddet er dog betinget af, at et tilstrækkeligt antal pengeinstitutter
tiltræder det. 

Under forudsætning af, at det ændrede aftalegrundlag godkendes, vil det
allerede i indeværende regnskabsår påvirke Djurslands Banks resultatopgørelse
og solvens jf. nedenfor. 

Vedtagelse af tilbudt efterbetaling vil medføre en kursavance.
Den oprindelige købsaftale fra 2003 indeholdt en efterregulering af Nykredits
købesum for Totalkredit, der var afhængig af Totalkredits markedsandel pr. 1.
april 2010. Brancheglidning vil imidlertid besværliggøre en præcis beregning af
Totalkredits markedsandel i 2010. Derfor tilbyder Nykredit allerede nu
pengeinstitutterne at fastsætte markedsandelen til 35% pr. 1. april 2010. Dette
medfører en efterbetaling til pengeinstitutterne på i alt 1.460 mio. kr. efter
skat. Selve betalingen sker som oprindelig aftalt først den 1. oktober 2012, og
fordeles blandt pengeinstitutterne efter ejerandelene i Totalkredit ved salget
af selskabet i 2003. 

Selv om efterbetalingen først forfalder i 2012, skal pengeinstitutterne - hvis
tilbudet accepteres - allerede nu indregne nutidsværdien af den fremtidige
efterbetaling som en kursavance i resultat-opgørelsen. For Djurslands Bank vil
efterbetalingen resultere i en kursavance på ca. 16,9 mio. kr., hvilket i
første kvartal 2008 forøger resultatet efter skat med 12,7 mio. kr.. 

Overgang til ny samarbejdsmodel øger solvensprocenten.
Udover fastsættelsen af efterbetalingen ligger det i tilbuddet, at
pengeinstitutterne senest pr. 1. april 2008 skal overgå fra den gældende
tabsgarantimodel til en modregningsmodel. Fremadrettet vil eventuelle tab på
Totalkreditlån formidlet af pengeinstitutterne blive modregnet i de løbende
provisioner, som pengeinstitutterne modtager fra Totalkredit for sin indsats og
servicering af låntagerne, indtil hele det konstaterede tab er dækket. 
 
Overgangen til modregningsmodellen betyder i Djurslands Banks tilfælde, at
tabsgarantier for ca. 788 mio. kr. over for Totalkredit bortfalder. Hermed
reduceres de risikovægtede poster, hvilket - alt andet lige - betyder en
forøgelse af solvensen på ca. 0,8 procentpoint.