Turvatiimi Oyj Pörssitiedote 6.3.2008 kello 12.40               

TURVATIIMI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2007              

VUODEN 2007 PÄÄTAPAHTUMAT:                           
- liikevaihto 27,061 milj. euroa (26,740 milj. euroa) kasvua 1,2 % 
- EBITDA -0,324 milj. euroa (-1,714 milj. euroa) 
- tulos -3,747 milj. euroa (-4,784 milj. euroa) 
- tulos per osake -0,06 euroa (-0,08 euroa) 

TULOS JA TASE                                  

LOKAKUU - JOULUKUU (3 KK)                            

Turvatiimin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 6,832 miljoonaa   
euroa (6,963). Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) -0,742 miljoonaa euroa    
(-0,859). Viimeisen neljänneksen aikana kertakuluja oli 0,074 miljoonaa euroa  
liittyen päättyviin työsuhteisiin.                       

VUOSI 2007                                   

Turvatiimin liikevaihto tilikaudella oli 27,061 miljoonaa euroa (26,740) eli  
kasvua oli 1,2 % verrattuna vuoteen 2006. Turvatiimin liiketulos ennen poistoja 
(EBITDA) tilikaudella oli -0,324 miljoonaa euroa (-1,714). Tulos ennen     
tilinpäätössiirtoja ja veroja, sisältäen lopetetut toiminnot, oli -3,747    
miljoonaa euroa (-4,762). Tulos/osake oli -0,06 euroa (-0,08).         

1 000 EUR     Liikevaihto  Liikevaihto Liiketulos Liiketulos      
                       ennen    ennen         
                       poistoja  poistoja       
                                        
             2007     2006    2007    2006      

Turvapalvelut     25 305,5   24 606,6    446,9   1 089,2      
Turvatekniikka     1 719,9    2 076,3    141,2   -215,3      
Kohdistamattomat     35,9     56,7   -912,3  -2 587,6      
erät                                      
Yhteensä       27 061,3   26 739,6   -324,3  -1 713,7      

1 000 EUR             Liiketulos   Liiketulos           
                 poistojen   poistojen           
                 jälkeen    jälkeen            

                    2007    2006            

Turvapalvelut            -1 217,1    338,4            
Turvatekniikka             95,6   -260,4            
Kohdistamattomat          -1 305,9  -3 019,7            
erät                                      
Yhteensä              -2 427,5  -2 941,7            


Turvatiimin oma pääoma 31.12.2007 oli 4,031 miljoonaa euroa (6,452),      
omavaraisuusaste oli 21,3 % (30,7 %) ja nettovelkaantumisaste oli 198,0 % (129,1
%). Emoyhtiön oma pääoma 31.12.2007 oli 5,494 miljoonaa euroa (7,445 miljoonaa 
euroa), joka vastaa 43,7 % emoyhtiön osakepääomasta (59,2 %), minkä johdosta  
hallitus päätti 11.2.2008 tilikauden jälkeisissä tapahtumissa selostetusta   
suunnatusta osakeannista.                            

Yhtiön rahoitustilannetta vahvistettiin tilikauden aikana kahdella osakeannilla 
yhteensä noin 1,300 miljoonaa euroa ja nostamalla 0,500 miljoonan euron laina  
lähipiiriltä.                                  

TURVATIIMIN STRATEGIA                              

Suomessa kasvun painopistealueet ovat PKS- sektori sekä kotitaloudet.      
Kotitalouksien osalta kysyntää lisää väestön vaurastuminen ja ikääntyminen. Tämä
mahdollistaa kasvun turvapalvelualaa sivuavista toimialoista, joissa voidaan  
käyttää hyödyksi 24/7 resursoitua, valtakunnallisesti toimivaa         
hälytyspalvelukeskusta edesauttamaan esimerkiksi ikääntyvän väestön kotona   
asumista.                                    

Turvatiimin toiminnallinen kilpailuetu saavutetaan tarjoamalla         
asiakaskohtaisesti sovitettuja ratkaisuja, joissa tekniikka ja palvelut     
yhdistyvät optimaalisella tavalla.                       

TURVAPALVELUT                                  

Turvapalvelutoimialan rakenne Suomessa on suurelta osin vakiintunut alan    
neljälle suurelle toimijalle. Merkittävä osa markkinoista on kuitenkin kymmenien
paikallisten pienyritysten hallussa. Turvatiimin markkinaosuus yhtenä alan   
suurena toimijana Suomessa on noin 12 %. Tilikaudella Turvatiimin        
valvontakohteiden määrä kasvoi yli 10.000 kohteeseen.              

Katsauskauden aikana saatettiin päätökseen valtakunnallisen           
hälytyspalvelukeskuksen rakentaminen Herttoniemeen. Osana projektia viiden   
alueellisen hälytyskeskuksen toiminnot yhdistettiin yhdeksi valtakunnalliseksi 
hälytyspalvelukeskukseksi.                           

Turvatiimin kuluttaja- ja PK-asiakkaille suunnattu Lähiturva hälytyspalvelu   
lanseerattiin ja palvelun myynti aloitettiin vuoden 2007 lopussa.        

Turvatiimin kumppanuusstrategiaan kuuluu yhteistyösopimukset Turvatiimin    
markkina-asemaa ja osaamista täydentävien yhtiöiden kanssa painopisteen ollessa 
LähiTurva-asennusliikkeissä.                          

Tilikauden aikana tehostettiin alueellisten tulosyksikköjen toimintaa      
yhdenmukaistamalla yksiköiden organisaatiorakennetta sekä toimintatapoja.    
Toiminnan tehokkuutta parannettiin panostamalla työvuoro- ja piirisuunnitteluun.

Turvapalvelut, 1 000 EUR     1.1. - 31.12.2007 1.1. - 31.12.2006      

Liikevaihto, EUR             25 305,5      24 606,6      
Liiketulos ennen poistoja, EUR        446,9      1 089,2      
Liiketulos ennen poistoja, %         1,8 %       4,4 %      
Tulos poistojen jälkeen, EUR       -1 217,1       338,4      
Tulos poistojen jälkeen, %         -4,8 %       1,4 %      
Henkilöstö, konserni              731        788      

TURVATEKNIIKKA                                 

Turvatekniikka-alan rakenne on pirstoutunut. Alan toimijoita ovat        
turvatekniikkaan erikoistuneet yritykset, yleisurakoitsijat sekä maahantuojat ja
tukkurit.                                    

Turvatiimi Tekniikka keskittyy teknisten turvaratkaisujen suunnitteluun,    
myyntiin, asentamiseen ja huoltoon. Katsauskauden aikana saatettiin loppuun   
vuonna 2006 ostettujen turvatekniikkayritysten fuusiot sekä toiminnallinen   
yhdistäminen osaksi Turvatiimiä.                        

Katsauskaudella yhtenäistettiin maahantuontia sekä muuta tuotehankintaa ja   
-tukea sekä esiteltiin LähiTurva-konsepti. Alueellisesti Turvatiimi Tekniikka on
osa tulosyksiköiden liiketoimintaa ja myynti oli noin 1,7 miljoonaa euroa.   

Turvatekniikka, 1 000 EUR    1.1. - 31.12.2007 1.1. - 31.12.2006      

Liikevaihto, EUR             1 719,9      2 076,3      
Liiketulos ennen poistoja, EUR       141,2       -215,3      
Liiketulos ennen poistoja, %        8,2 %      -10,4 %      
Tulos poistojen jälkeen, EUR         95,6       -260,5      
Tulos poistojen jälkeen, %         5,6 %      -12,5 %      
Henkilöstö                   21         22      

HYVINVOINTIPALVELUT (CARE)                           

Hyvinvointipalveluiden liiketoiminnan laajentamisen suunnittelu käynnistettiin 
katsauskauden aikana. Suunnitelman mukaisesti Kouvolassa, Valkealassa ja    
Mikkelissä olevaa hyvinvointiliiketoimintaa laajennetaan muille paikkakunnille 
Suomessa. Vuoden lopussa hyvinvointipalveluiden piirissä oli yli 400 asiakasta. 

TURVATIIMI GROWTH CAPITAL JA MUUT SIJOITUKSET                  

Turvatiimi Oyj:llä on 0,100 miljoonan euron pääomalainasaatava sekä 0,060    
miljoonan euron sijoitus Argosec Consulting Group Oy:n. Pääomalainasaatavasta  
sekä sijoituksesta on tehty tilinpäätöksessä täydellinen arvonalentumiskirjaus, 
koska Turvatiimin kannalta sijoitus on arvoton.                 

Sijoitukset	                Omistusosuus % 
Turvatiimi Growth Capital Oy                34 %
Argosec Consulting Group Oy                 12 %        

HENKILÖSTÖ                                   

Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 772 (vuoden 2006   
lopussa 816 henkilöä).                             

Tilikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 16,929 miljoonaa euroa.   

INVESTOINNIT                                  

Katsauskauden aikana investoinnit liittyivät lähinnä ICT-laitteiden uusimiseen, 
muun operatiivisen kaluston uusimiseen ja olivat suuruudeltaan 0,200 miljoonaa 
euroa.                                     

HANKITUT LIIKETOIMINNOT                             

Vuonna 2007 ei ollut hankittuja liiketoimintoja.                

VUOKRATUT LIIKETOIMINNOT                            

Katsauskauden aikana Turvatiimi Oyj vuokrasi tytäryhtiöidensä Panave Turvatiimi 
Oy:n ja Porin Turvatiimi Oy:n liiketoiminnan yhtiöiden fuusioon saakka.     

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                       

Turvatiimin johtoryhmässä on katsauskauden jälkeen tapahtunut seuraavat     
muutokset:                                   
KTM Eero Kukkola Turvatiimin toimitusjohtajaksi 1.3.2008 alkaen. Ekonomi Merja 
Sohlberg Turvatiimin talous- ja hallintojohtajaksi 1.3.2008 alkaen. HUK, eMBA  
Anita Kuokkanen Turvatiimin hyvinvointipalvelujen johtajaksi 18.2.2008 alkaen. 
KTM Jyrki Lehto Turvatiimin myyntijohtajaksi 1.3.2008 alkaen. Juhani Pohjolainen
Turvatiimin liiketoimintayksikön johtajaksi 1.3.2008 alkaen.          

Atine Group Oy teki 7.2.2008 päivätyn tarjousasiakirjan mukaisen ostotarjouksen 
Turvatiimin kaikista osakkeista ja optioista. Hallitus antoi 3.3.2008 lausunnon 
Atine Group Oy:n ostotarjouksesta. Ostotarjouksen hyväksymisaika päättyy    
12.3.2008.                                   

Hallitus päätti suunnatusta annista hallituksen nimeämille sijoittajille. Kaikki
osakeannissa tarjotut osakkeet merkittiin (13 650 000 kpl). Merkintähinta oli  
0,22 euroa/osake. Tämän seurauksena yhtiön rahoitusasema vahvistui noin kolmella
miljoonalla eurolla ja emoyhtiön oma pääoma nousi yli puoleen osakepääomasta.  

Turvatiimi aloitti neuvottelut 8.2.2007 liiketoimintakaupoista ISS Security Oy:n
kanssa.                                     

Turvatiimi aloitti 6.2.2008 YT-neuvottelut koskien enintään 44 henkilöä.    

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

Vuoden 2007 aikana yhtiön tytäryhtiöt ja niiden liiketoiminnot sulautettiin   
emoyhtiöön. Yhtiö korjasi palveluidensa hinnoittelun vastaamaan markkinatasoa  
sekä saattoi päätökseen myynnin uudelleen organisoinnin. Hallitus arvioi, että 
toteutetuilla muutoksilla, parantuneella palvelutasolla, markkinoiden kysyntää 
vastaavalla palvelu- ja tuotetarjonnalla sekä yhtiön pääomistaja Atine Group  
Oy:n sitoutumisella tekemänsä julkisen ostotarjouksen sekä lisäsijoituksen   
kautta Yhtiön omistajuuteen sekä pitkäaikaiseen ja aktiiviseen kehittämiseen on 
alkaneella tilikaudella positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan,      
toimintaympäristöön, henkilöstön motivaatioon ja sitoutumiseen sekä sidosryhmien
ja asiakkaiden luottamukseen yhtiötä ja sen palvelutarjontaa kohtaan.      

Edelliseen perustuen hallitus arvioi, että vuonna 2008 yhtiön vertailukelpoinen 
liikevaihto kasvaa ja EBITDA tulee olemaan parempi kuin vuonna 2007.      

Yhtiön asettama keskipitkän tähtäimen kannattavuustavoite on yli 7 prosentin  
liikevoitto ennen poistoja.                           

OPERATIIVISET-, STRATEGISET-, RAHOITUS- JA VAHINKORISKIT            

Turvapalvelut ja -tekniikka on toimialana kasvava markkina Suomessa johtuen   
erityisesti yhteiskunnallisesta kehityksestä, väestön ikääntymisestä,      
varallisuustason noususta sekä liiketoiminnan kasvusta yleisesti. Turvatiimin  
kannalta kasvuun liittyvät riskit liittyvät työvoiman saantiin erityisesti   
kasvukeskuksissa. Tähän riskiin Turvatiimi varautuu olemalla houkutteleva    
työnantaja ja panostamalla henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen työssä.   

Kannattavuuteen liittyvät riskit johtuvat erityisesti aggressiivisesta     
hintakilpailusta. Tähän Turvatiimi vastaa luotettavuudella sekä tekniikan ja  
palvelujen optimaalisella yhdistämisellä.                    

Rahoitusriskit liittyvät erityisesti operatiivisen kassavirran kehitykseen   
tilikaudella sekä rahoituksen saatavuuteen, ehtoihin ja riittävyyteen. Mikäli  
vuoden 2008 aikana yhtiön kannattavuus ja kassavirta eivät parane, yhtiön    
rahoitustilanne ja maksuvalmius voivat heikentyä merkittävästi.         

Yhtiön liikearvoon kirjattiin 31.12.2007 päättyneen tilikauden lopussa noin 1,1 
miljoonan euron arvonalentuminen, joka kohdistui Turvapalvelut -segmenttiin.  
Mikäli yhtiön liikevaihtoa ja kannattavuutta ei saada odotusten mukaiseen    
kasvuun, voidaan kuluvan tilikauden aikana joutua tekemään yhtiön liikearvoon  
lisäarvonalennuksia.                              

Korkoriskit liittyvät Turvatiimin kannalta erityisesti korkotason nousuun,   
jolloin rahoituksen kustannukset nousevat                    

Vahinkoriskien osalta yhtiön toiminta on olennaisilta osin katettu vakuutuksin 
onnettomuus-, vahinko- ja vastuuriskien osalta.                 

Liiketoiminnan riskien hallinta                         

Päivittäisten liiketoimintariskien hallinnasta vastaa toimitusjohtaja yhdessä  
johtoryhmänsä kanssa.                              

YHTIÖRAKENNE                                  

Turvatiimin yhtiörakennetta yksinkertaistettiin vuoden 2007 aikana niin, että  
31.10.2007 mennessä kaikki tytäryhtiöt olivat sulautuneet emoyhtiöön. Näiden  
muutosten jälkeen yhtiö tarjoaa palveluitaan keskitetysti toiminimellä     
Turvatiimi Oyj.                                 

Muut omistusrakenteeseen liittyvät seikat                    

Atine Group Oyj:n omistusosuus laski tilikauden aikana 33,39 %:sta ja oli    
31.12.2007 29,99 %. 5.3.2008 kaupparekisteriin merkityn osakeannin seurauksena 
Atine Group Oy:n omistusosuus kasvoi noin 40,22 %:iin.             

TURVATIIMIN HALLINNOINTI                            

Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Helsingin Pörssin,
Keskuskauppakamarin sekä Elinkeinoelämän Keskusliitto (ent. Teollisuuden ja   
Työnantajain Keskusliiton asettaman corporate governance-työryhmän suosituksia. 
Suosituksia alettiin soveltaa niiden astuessa voimaan 1.7.2004. Turvatiimi Oyj:n
hallinnoinnin pääpiirteet on julkaistu yhtiön verkkosivuilla.          

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA HALLITUKSEN OSAKEANTIVALTUUDET             

Yhtiön osakepääoma 31.12.2007 oli 12.565.651,60 euroa ja liikkeeseen laskettujen
osakkeiden lukumäärä 66.042.758 osaketta. Yhtiöllä ei ole erilajisia osakkeita. 
Jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksissa.              

11.2.2008 päätetyssä suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä 13.650.000  
uutta osaketta. Tämän jälkeen yhtiön osakepääoma on 12.565.651,60 euroa ja   
liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä 79.692.758 osaketta.        

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 22.3.2007 valtuutti hallituksen päättämään     
30.6.2008 mennessä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten     
oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen enimmäismäärä oli 30.970.000 uutta     
osaketta. Valtuutuksen nojalla hallitus on 18.5.2007 päättänyt suunnatuista   
osakeannista 2M Ventures Oy:lle, 18.10.2007 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö   
Ilmariselle sekä 11.2.2008 hallituksen nimeämille enintään 20          
institutionaaliselle tai ammattimaiselle sijoittajalle. Yhtiökokouksen 22.3.2007
antaman valtuutuksen nojalla hallitus voi vielä päättää enintään 13.220.000   
uuden osakkeen antamisesta.                           

SUUNNATUT OSAKEANNIT                              

Turvatiimi Oyj:n hallitus päätti 18.5.2007 yhtiökokouksen 22.3.2007 antamien  
valtuuksien nojalla 0,310 miljoonan euron suuruisesta osakeannista, jossa 2M  
Ventures Oy:n merkittäväksi tarjottiin yhteensä 1.000.000 osaketta       
merkintähintaan 0,31 euroa/osake.                        

Turvatiimi Oyj:n hallitus päätti 18.10.2007 yhtiökokouksen 22.3.2007 antamien  
valtuuksien nojalla noin 1,023 miljoonan euron suuruisesta osakeannista, jossa 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen merkittäväksi tarjottiin yhteensä   
3.100.000 uutta osaketta merkintähintaan 0,33 euroa/osake.           

Osakeannit merkittiin täysimääräisesti.                     

OPTIO-OIKEUDET                                 

Turvatiimin yhtiökokous 30.3.2004 päätti laskea liikkeeseen enintään 500.000  
kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään  
500.000 yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 0,50 euroa per osake. Kukin    
optio-oikeus oikeuttaa sen omistajan merkitsemään yhden yhtiön osakkeen.    
Osakkeiden merkintäaika alkoi 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2008.          

Turvatiimin yhtiökokous 30.3.2005 päätti laskea liikkeeseen enintään 1.500.000 
kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään  
1.500.000 yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 0,50 euroa per osake. Osakkeiden
merkintäaika alkoi 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2008.               

Turvatiimin yhtiökokous 13.3.2006 päätti laskea liikkeeseen 250.000 kappaletta 
optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 250.000 yhtiön uutta  
osaketta merkintähintaan 0,50 euroa per osake. Osakkeiden merkintäaika alkoi  
1.3.2007 ja päättyy 28.2.2009.                         

Tilikauden lopussa ulkona olevien optio-oikeuksien määrä oli 1.725.000.     
Turvatiimin optioilla ei merkitty osakkeita vuoden 2007 aikana.         

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 22.3.2007 PÄÄTÖKSET                 

Turvatiimi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2007 vahvisti tilinpäätöksen   
vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti kirjata
tilikauden tappion -5.250.389,80 euroa voitto- ja tappio tilille ja alentaa   
ylikurssirahastoa yhteensä 549.500 eurolla vahvistetun taseen per 31.12.2006  
mukaisten tappioiden kattamiseksi ja että osinkoa ei jaeta.           

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi    
valittiin Hannu Mikkonen, Juhani Erma ja Kim Nyberg sekä uusina jäseninä Mika  
Aarnikka, Teija Andersen ja Jan Laukka. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen   
Hannu Mikkosen ja varapuheenjohtajaksi Juhani Erman.              

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka 
nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman.      

Yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen uudistamisesta pääasiassa 1.9.2006 
voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta.                 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 30.970.000 osakkeen    
antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia  
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet)   
yhdessä tai useammassa erässä.                         

Yhtiökokous päätti, että yhtiön optio-oikeuksien vuodelta 2004 (yhtiökokouksen 
päätös 30.3.2004), vuodelta 2005 (yhtiökokouksen päätös 30.3.2005) ja vuodelta 
2006 (yhtiökokouksen päätös 13.3.2006) perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen  
annettavista uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan       
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.           

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA                         

Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1. - 31.12.2007 tappio siirretään voitto- 
ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.                   

YHTIÖKOKOUS                                   

Turvatiimi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.3.2008 alkaen klo
9.00 Helsingissä. Kokouskutsu julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena.     

Turvatiimi Oyj:n vuosikertomus julkaistaan arviolta viikolla 14 yhtiön     
kotisivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.                   

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT                         

Turvatiimillä ei ole varsinaista tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Yhtiön   
palvelutuotannon kehittäminen on osa jokapäiväistä liiketoimintaa.       

YMPÄRISTÖTEKIJÄT                                

Turvatiimin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä. Tuotanto- ja 
työsuhdeautojen osalta Turvatiimin painottaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja. 
Omassa toiminnassaan Turvatiimi pyrkii ympäristöystävällisiin ratkaisuihin   
esimerkiksi kierrätyksellä.                           

LAADINTAPERIAATTEET                               

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita 
noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34-standardin  
vaatimuksia. Turvatiimi on soveltanut tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa 
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2006.          
Tilinpäätöstiedotteessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia.       

TULOSLASKELMA                                  

KONSERNIN TULOSLASKELMA,     1-12/07  1-12/06  10-12/07  10-12/06   
1 000 EUR                                    

JATKUVAT TOIMINNOT                               
LIIKEVAIHTO           27 061,3  26 739,6   6 832,1   6 962,9   
Liiketoiminnan muut tuotot     99,2   190,9    21,3    25,6   
Materiaalit ja palvelut     -2 091,9  -1 841,1   -686,1   -559,7   
Henkilöstökulut        -20 852,5 -22 370,3  -5 612,1  -5 800,1   
Liiketoiminnan muut kulut    -4 540,4  -4 432,8  -1 297,3  -1 487,9   
Poistot ja arvonalentumiset   -2 103,2  -1 228,0  -1 320,3   -329,3   
LIIKETAPPIO           -2 427,5  -2 941,7  -2 062,3  -1 188,5   
Rahoitustuotot ja -kulut    -1 320,5  -1 812,2   -594,3  -1 590,0   
Osuus osakkuusyhtiöiden       0,0    0,0     0,0    37,9   
tuloksesta                                   
JATKUVAN TOIMINNAN TULOS    -3 747,9  -4 753,9  -2 656,6  -2 740,6   
ENNEN VEROJA                                  
Verot                1,1   -22,1     6,4     0,9   
TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA   -3 746,8  -4 776,0  -2 650,2  -2 739,7   
TOIMINNOISTA                                  

LOPETETUT TOIMINNOT                               
Tilikauden tulos          0,0    -8,0     0,0     0,0   
lopetetuista toiminnoista                            
TILIKAUDEN TULOS        -3 746,8  -4 784,0  -2 650,2  -2 739,7   

Tulos / osake, EUR        -0,06    -0,08               
Tulos / osake, jatkuvasta     -0,06    -0,08               
toiminnasta, EUR                                


TASE                                      
1 000 EUR                                    
                     31.12.2007   31.12.2006       
VARAT                                      
Pitkäaikaiset varat                               
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     1 286,8    1 643,5       
Liikearvo                  12 260,6    13 322,5       
Muut aineettomat hyödykkeet         2 414,7    2 789,3       
Sijoitukset                   15,5     303,5       
Saamiset                     4,6      37,7       
Yhteensä                  15 982,2    18 096,5       

Lyhytaikaiset varat                               
Vaihto-omaisuus                242,5     305,9       
Myyntisaamiset ja muut saamiset       2 587,8    2 338,9       
Rahavarat                   105,6     278,8       
Rahoitusarvopaperit               0,0      1,0       
Yhteensä                   2 935,9    2 924,6       

VARAT YHTEENSÄ               18 918,0    21 021,1       

1 000 EUR                                    
OMA PÄÄOMA JA VELAT            31.12.2007   31.12.2006       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                    
Osakepääoma                 12 565,7    12 565,7       
Ylikurssirahasto                 0,0     549,5       
Svop-rahasto                 1 322,4      0,0       
Kertyneet voittovarat            -9 856,8    -6 663,3       
Yhteensä                   4 031,3    6 451,8       

Pitkäaikaiset velat                               
Laskennalliset verovelat            45,6      48,6       
Varaukset                    50,4      67,2       
Korolliset velat               6 445,1    6 559,8       
Korottomat velat                11,2      11,2       
Yhteensä                   6 552,4    6 686,9       

Lyhytaikaiset velat                               
Ostovelat ja muut velat           6 674,5    5 818,5       
Varaukset                    16,8      16,8       
Lyhytaikaiset korolliset velat        1 643,1    2 047,1       
Yhteensä                   8 334,4    7 882,4       

VELAT YHTEENSÄ               14 886,8    14 569,3       

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        18 918,0    21 021,1       

SEGMENTTIRAPORTOINTI                              

1 000 EUR                 1.1.-     1.1.-         
                     31.12.2007   31.12.2006       
Liikevaihto                                   
Turvapalvelut                25 305,5    24 606,6       
Turvatekniikka                1 719,9    2 076,3       
Kohdistamattomat erät              35,9      56,7       
Yhteensä                  27 061,3    26 739,6       

Liikevoitto ja tulos rahoituserien                       
jälkeen                                     
Turvapalvelut                -1 217,1     338,4       
Turvatekniikka                 95,6     -260,4       
Kohdistamattomat erät            -1 305,9    -3 019,7       
Liiketappio yhteensä            -2 427,5    -2 941,7       
Rahoitustuotot ja -kulut          -1 320,5    -1 812,2       
Jatkuvan toiminnan tulos ennen veroja    -3 747,9    -4 753,9       
Verot                      1,1     -22,1       
Katsauskauden tulos lopetetuista         0,0      -8,0       
toiminnoista                                  
Katsauskauden tulos             -3 746,8    -4 784,0       


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA                        

Laskelma oman	Osakepääoma  Ylikurssi-  Svop  Kertyneet  Oma pääoma     
pääoman             rahasto       voittovarat yhteensä  
muutoksesta                                   
                                        
1 000 EUR                                    

Oma pääoma       12 566     550        -6 664    6 452   
31.12.2006                                   
Osakeperusteisten                      4      4   
maksujen kustannus                               
Tilikauden voitto                    -3 747   -3 747   

Suunnattu osakeanti              305           305   
18.5.2007                                    
Suunnattu osakeanti                               
18.10.2007                  1 017          1 017   
Käytetty               -550         550      0   
ylikurssirahastoa                                
tappioiden                                   
kattamiseksi                                  
Oma pääoma       12 566      0  1 322   -9 857    4 031   
31.12.2007                                   


Laskelma oman	Osakepääoma   Ylikurssi-   Kertyneet   Oma pääoma     
pääoman              rahasto     voittovarat  yhteensä  
muutoksesta                                   
                                        
1 000 EUR                                    

Oma pääoma                                   
31.12.2005       11 568    1 846      -3 920      9 494   
Osakeperusteisten                    206       206   
maksujen kustannus                               
Muut muutokset                     -12       -12   
Tilikauden voitto                  -4 784     -4 784   
		                                       
Osakeanti        375      488               863   
22.2.2006                                    
Osakeanti         124       62               186   
22.12.2006                                   
Osakeannit        499                      499   
28.12.2006                                   
Käytetty              -1 846      1 846        0   
ylikurssirahastoa                                
tappioiden                                   
kattamiseksi                                  
Oma pääoma      12 566      550     -6 664      6 452	  
31.12.2006                                   


RAHAVIRTALASKELMA                IFRS              

Konsernin rahavirtalaskelma           1.1.-     1.1.-      
                         31.12.2007  31.12.2006    

Liiketoiminnan rahavirrat                            

Tilikauden voitto                 -3 746,8   -4 784,0    
Oikaisut:                                    
 Poistot                      1 038,7    1 228,0    
 Arvonalentumiset                  1 224,4      0,0    
 Rahoitustuotot ja -kulut, netto          1 160,6     296,2    
 Muut oikaisut                    -10,9     703,4    
Käyttöpääoman muutokset:                            
 Myynti- ja muiden saamisten muutos         -215,7     324,6    
 Vaihto-omaisuuden muutos               63,5     873,0    
 Osto- ja muiden velkojen muutos           839,2    -292,6    
 Varausten muutos                                
 Maksetut korot                   -564,2    -535,8    
 Muut rahoituskulut                 -779,9      0,0    
 Saadut korot ja osingot                23,7     239,5    
 Maksetut verot                     1,1      0,0    
 Liiketoiminnan nettorahavirta            -966,5   -1 947,7    

Investointien rahavirrat                            
Tytäryritysten hankinta vähennettynä          0,0    -380,3    
hankintahetken rahavaroilla                           
Luovutusvoitot muista sijoituksista          288,0    1 279,1    
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuus       -236,1     —68,4    
hyödykkeisiin                                  
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin        -74,0    -253,6    
Investoinnit osakkuusyrityksiin             0,0    -920,0    
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys          0,0    -100,0    
Investointien nettorahavirta             -22,0    -443,2    

Rahoituksen rahavirrat                             
Osakeannista saadut maksut             1 333,0     685,1    
Lyhytaikaisten lainojen takaisin maksut       -404,0   -1 381,4    
Pitkäaikaisten lainojen nostot            500,0    3 017,2    
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut        -614,7     -22,7    
Rahoituksen nettorahavirta              814,3    2 298,2    

Yhteensä                       -174,2     -92,6    

Rahavarojen muutos                               
Rahavarat tilikauden alussa              279,8     372,4    
Rahavarat tilikauden lopussa             105,6     279,8    


TUNNUSLUVUT                                   
                        IFRS     IFRS       
                        1.1.-     1.1.-       
                        31.12.2007  31.12.2006    

Liikevaihto, 1 000 EUR              27 061,3   26 739,6    
Liiketulos, 1 000 EUR               -2 427,5   -2 941,7    
Tilikauden tulos, 1 000 EUR            -3 746,8   -4 784,0    

Tulos / osake, EUR                  -0,06     -0,08    
Tulos / osake, jatkuvasta toiminnasta, EUR      -0,06     -0,08    

Oma pääoma / osake, EUR                0,06     0,10    
Oma pääoma /osake laimennettu, EUR          0,06     0,10    
Oman pääoman tuotto, %               -71,5 %    -59,9 %    
Sijoitetun pääoman tuotto, %            -23,4 %    -18,0 %    
Omavaraisuusaste, %                 21,3 %    30,7 %    
Nettovelkaantumisaste, %              198,0 %    129,1 %    
Taseen loppusumma                 18 918,0   21 021,1    

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla        
laskentaperusteilla kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Laskentakaavat on    
esitetty vuosikertomuksessa 2006 sivulla 112.                  

Turvatiimi on ottanut käyttöön 1.1.2007 alkaen seuraavat uudet/uudistetut    
standardit ja IFRIC -tulkinnat:                         

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit                           
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen                        
IFRIC 8 ”IFRS 2:n soveltamisalat”                        
IFRIC 9 ”Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi”             
IFRIC 10 ”Interim Financial Reporting and Impairment”              
IFRIC 11 ”IFRS 2 - Group and Treasury Transactions”               
IFRIC 12 ”Service Concession Arrangements”                   

Uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta Turvatiimin 
osavuosikatsaukseen.                              

TURVATIIMI OYJ                                 

Eero Kukkola, toimitusjohtaja                          

Lisätietoja:                                  
Toimitusjohtaja Eero Kukkola,                          
puh. 0207 363 200, matkapuhelin 040 833 2283, eero.kukkola@turvatiimi.fi    
Talous- ja hallintojohtaja Merja Sohlberg,                   
puh. 0207 363 200, matkapuhelin 044 585 2737, merja.sohlberg@turvatiimi.fi   
www.turvatiimi.fi