Ruukki Group Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen maanantaina
31.3.2008 kello 10:00 alkaen. Kokous pidetään Espoossa, osoitteessa Keilasatama 
5, 02150 Espoo, Merituuli-kokoustila. Yhtiöjärjestyksessä varsinaisen      
yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrättyjen asioiden               
lisäksi kokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset:        

- Hallitukselle annettava valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien 
 ja muiden osakkeisiin oikeuttavien valtuuksien antamisesta
- Hallitukselle annettava valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi       
- Hallitukselle annettava valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseksi      

Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen pörssitiedotteella 11.3.2008 sekä     
lehti-ilmoituksena Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 14.3.2008.       

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA 
PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA                        

Ruukki Group Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että    
yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää osakeannista sekä     
valtuutuksen päättää optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien    
erityisten oikeuksien antamisesta.                       

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai    
useammassa erässä yhteensä enintään 50.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa 
omaa osaketta, joka vastaa 17,2 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.    
Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä  
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    
antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä   
päättää.                                    

Hallitus esittää valtuutusta käytettävän muun muassa yritys- ja         
liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien 
rahoittamiseen ja mahdollistamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai     
sitouttamiseen. Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen perusteella hallitus voi  
päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Hallitus ehdottaa myös, 
että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien          
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on painava taloudellinen  
syy.                                      

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on 
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.          

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA 
PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA                    

Ruukki Group Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että    
yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää omien osakkeiden      
hankkimisesta.                                 

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin hankkia  
enintään 10.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla  
varoilla. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä 
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yhtiön osakkeelle määräytyvän       
kaupankäyntikurssin perusteella.                        

Hallitus esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän 
muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden  
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten    
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai 
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa  
pääomaa.                                    

Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa 
kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään  
arvoon. Koska Osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä,    
hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.              

Osakkeiden hankinta voidaan aloittaa aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, 
kun hallitus on tehnyt asiasta yksimielisen päätöksen ja tämä päätös on     
julkistettu pörssitiedotteella. Osakkeita voidaan hankkia kunakin        
kaupankäyntipäivänä enintään yksi neljäsosa hankintaa edeltävän kuukauden    
keskimääräisestä päivävaihdosta.                        

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien.                               

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA 
PÄÄTTÄMÄÄN HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA             

Ruukki Group Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että    
yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää hankittujen omien     
osakkeiden luovuttamisesta.                           

Hankittujen omien osakkeiden luovuttamista koskevan valtuutuksen nojalla    
voitaisiin luovuttaa enintään 10.000.000 omaa osaketta. Hallitus ehdottaa, että 
hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa 
osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna.        

Hallitus esittää omien osakkeiden luovuttamista koskevaa valtuutusta käytettävän
muun muassa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä 
tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa hallituksen  
päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallitus esittää, että hallituksella on myös
oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin  
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen       
rahoittamiseksi.                                

Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen       
luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin   
rahavastiketta vastaan.                             

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien.                               

EHDOTUS TILINTARKASTAJIKSI                           

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaisiksi   
tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab sekä Reino     
Tikkanen, KHT.                                 

OSINGON MAKSU                                  

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö jakaa 31.12.2007  
taseen mukaisista voittovaroista osinkoa 4 senttiä (0,04 euroa) osakkeelta.   
Osingonjaon täsmäytyspäivä olisi 3.4.2008 ja maksupäivä 10.4.2008.       

RUUKKI GROUP OYJ                                
HALLITUS                                    


Ruukki Groupin strategisena tavoitteena on keskittyä pohjoisen         
havumetsävyöhykkeen puunjalostukseen. Konsernin liiketoimintaa keskitetään   
mekaaniseen puunjalostus- ja selluliiketoimintaan. Ruukki Group Oyj:n osake on 
listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n pohjoismaisen pörssilistan keskisuurten   
yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa.        

Lisätietoja:                                  

Matti Vikkula                                  
Toimitusjohtaja                                 
Ruukki Group Oyj                                
Puhelin 045 6700 606                              
www.ruukkigroup.fi