Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,  
joka pidetään maanantaina 31.3.2008 kello 10:00 alkaen Espoossa, osoitteessa  
Keilasatama 5, 02150 Espoo, Merituuli-kokoustila, 2. kerros. Ilmoittautuneiden
vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 09:30. 

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:                         

1. YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9 §:N JA OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN MUKAAN VARSINAISELLE    
YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT                         

2. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN  
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA                 

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan  
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.                       

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai    
useammassa erässä yhteensä enintään 50.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa 
omaa osaketta, joka vastaa noin 17,2 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.  
Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä  
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien    
antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä   
päättää.                                    

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on 
voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.          

3. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA     

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan  
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.                   

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voitaisiin hankkia  
enintään 10.000.000 omaa osaketta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla  
varoilla. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä 
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yhtiön osakkeelle määräytyvän       
kaupankäyntikurssin perusteella.                        

Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa 
kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään  
arvoon. Koska Osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä,    
hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.              

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien.                               

4. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN      
LUOVUTTAMISESTA                                 

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan  
päättämään hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta             

Hankittujen omien osakkeiden luovuttamista koskevan valtuutuksen nojalla    
voitaisiin luovuttaa enintään 10.000.000 omaa osaketta. Hallitus ehdottaa, että 
hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa 
osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna.        

Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen       
luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin   
rahavastiketta vastaan.                             

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien.                               

5. TIEDOKSI: VENÄJÄN INVESTOINTIPROJEKTIEN TOTEUTTAMISESTA           
                                        
Ruukki Group Oyj:n yhtiökokous päätti 12.6.2007 osakeannista, josta saadut varat
ovat edelleen yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä. Osakeantiin liittyvän esitteen  
mukaan varat oli tarkoitus ensisijaisesti käyttää Venäjän Kostroman alueelle  
suunniteltujen investointiprojektien osittaiseen rahoittamiseen ja       
toissijaisesti muiden Venäjän investointiprojektien rahoittamiseen.       
                                        
Yhtiön hallitus on tehnyt maaliskuussa 2008 päätöksen keskeyttää Kostroman   
investointiprojektin valmistelu- ja selvittämistyöt. Osakeannilla kerätyt varat 
tullaan käyttämään osakeannin peruslähtökohdan mukaisesti Venäjän        
puunjalostusliiketoiminnan ja siihen liittyvien investointiprojektien      
rahoittamiseen. Näiden projektien kohde ja alueellinen sijainti ilmoitetaan   
myöhemmin.                                   

Valitun Venäjä-strategian tueksi on suunniteltu erityistä hallituksen jäseniä  
koskevaa sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmää, jonka valmistelutyö on    
keskeneräinen. Kyseinen asiakokonaisuus tuodaan erikseen ylimääräisen 
yhtiökokouksen päätettäväksi.                          

EHDOTUS TILINTARKASTAJIKSI                           

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön varsinaisiksi   
tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab sekä Reino     
Tikkanen, KHT.                                 

OSINGON MAKSU                                  

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiö jakaa 31.12.2007  
taseen mukaisista voittovaroista osinkoa 4 senttiä (0,04 euroa) osakkeelta.   
Osingonjaon täsmäytyspäivä olisi 3.4.2008 ja maksupäivä 10.4.2008.       

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITO                          

Hallituksen ehdotukset liitteineen sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät    
asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön 
pääkonttorissa osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Lisäksi dokumentit ovat 
esillä viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa     
www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä
asiakirjoista.                                 

OSALLISTUMISOIKEUS                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään   
20.3.2008 on merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n 
pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka  
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä      
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan  
ohjeiden mukaan, tällöin tilapäisen rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla 
voimassa viimeistään 20.3.2008. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen 
henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana. Osakkeenomistajalla on myös oikeus
käyttää avustajaa.                               

ILMOITTAUTUMINEN                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava 
ennakolta yhtiölle viimeistään 27.3.2008 kello 16:00 mennessä kirjallisesti   
osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo, tai sähköpostitse   
osoitteeseen helena.tuominen@ruukkigroup.fi tai telefaxilla 010 440 7001.    
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.    
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai   
Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjallisesti   
ilmoittautumisen yhteydessä, siis viimeistään 27.3.2008 kello 16:00.      

ESPOOSSA 11. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2008                      

RUUKKI GROUP OYJ                                
HALLITUS                                    

Ruukki Groupin strategisena tavoitteena on keskittyä pohjoisen         
havumetsävyöhykkeen puunjalostukseen. Konsernin liiketoimintaa keskitetään   
mekaaniseen puunjalostus- ja selluliiketoimintaan. Ruukki Group Oyj:n osake on 
listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n pohjoismaisen pörssilistan keskisuurten   
yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut luokassa.        

Lisätietoja:                                  

Matti Vikkula                                  
Toimitusjohtaja                                 
Ruukki Group Oyj                                
Puhelin 045 6700 606                              
www.ruukkigroup.fi