Yhtiökokouskutsu   
                             
TJ Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään torstaina huhtikuun 3. päivänä 2008 klo 13.00 alkaen Radisson SAS Royal
Hotellin kokoustiloissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 12.30.       

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                    

1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle        
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat                         

2. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiöjärjestyksen 1 § ja 2 § muutetaan    
kuulumaan seuraavasti:                             

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka                       
Yhtiön toiminimi on Westend ICT Oyj, englanniksi Westend ICT Plc, ja kotipaikka 
on Espoo. 
                                   
2 § Toimiala                                  
Yhtiön toimialana on liikkeenjohdon, markkinoinnin, taloushallinnoinnin ja   
tietotekniikan konsultointi, sekä tietokoneohjelmistojen ja -laitteiden     
maahantuonti, vienti, valmistus ja kauppa, sekä tietoliikennepalvelut. Yhtiö  
harjoittaa liiketoimintaansa itse tai tytäryhtiöidensä kautta. Yhtiö voi omistaa
kiinteistöjä ja arvopapereita.                         

3. Hallituksen ehdotus siitä, että kertynyt ylikurssirahasto käytetään     
tappioiden kattamiseksi                             

Ehdotetaan, että kertynyt ylikurssirahasto 65.141.510,05 euroa käytetään    
kokonaisuudessaan tilinpäätöksen per 31.12.2007 mukaisten taseessa esitettyjen 
tappioiden kattamiseen.                             

4. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiön vaihtovelkakirjalainan ehtoja     
muutetaan                                    

Ehdotetaan, että yhtiökokouksen 27.3.2003 päättämän vaihtovelkakirjalainan   
(rekisteröity 5.3.2004) ehtoja muutetaan seuraavasti:              
- ehtojen kohtaa I.4 muutetaan siten, että laina-aikaa jatketaan vuodella eli  
31.12.2009 saakka; ja                              
- vaihtoajan ja muiden lainaehtojen osalta noudetaan soveltuvin osin uutta   
laina-aikaa.                                  

Vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamisesta on sovittu lainan merkitsijöiden  
kanssa.                                     

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano                  

Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 51 % yhtiön osakkeista ja äänistä, 
ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle ehdottavansa varsinaisessa        
yhtiökokouksessa, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi      
vahvistettaisiin kolme (3) ja ettei varajäseniä valita sekä että nykyiset    
hallituksen jäsenet Mikko Salminen, Jörg Ott ja Hannu Jokela valittaisiin    
tehtäväänsä uudelleen.                             

Tilintarkastaja                                 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen     
tilintarkastaja Ernst & Young Oy valitaan uudelle toimikaudelle, joka jatkuu  
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.           

Osinko                                     

TJ Group Oyj:n hallitus ehdottaa, ettei yhtiö jaa osinkoa tilikaudelta     
1.1.2007-31.12.2007 ja että tilikauden tappio siirretään yhtiön voitto- ja   
tappiotilille.                                 

Asiakirjojen nähtävilläolo                           

Hallituksen päätösehdotukset sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja       
tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä 27.3.2008 lähtien   
yhtiön verkkosivuilla www.tjgroup.fi sekä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa  
Westendintie 1, 02160 Espoo. Yhtiö lähettää osakkeenomistajan pyynnöstä     
jäljennökset hallituksen päätösehdotuksista.                  

Osallistumisoikeus                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 20.3.2008 on   
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön    
osakasluetteloon.                                

Ilmoittautuminen                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa   
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään torstaina 25.3.2008 kello  
16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella TJ Group Oyj,           
yhtiökokousilmoittautumiset, Westendintie 1, 02160 Espoo tai puhelimitse    
numeroon 0207 916700 tai telefaksilla numeroon 0207 916701 tai sähköpostin   
välityksellä osoitteeseen yhtiokokous@tjgroup.com. Ilmoituksen on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisessa tulee yksilöidä    
yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja       
yhteystiedot. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan          
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.                       

Espoossa maaliskuun 14. päivänä 2008                      


TJ GROUP OYJ                                  
HALLITUS