Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den
21 april 2008 kl 13.00 på Elanders infomediacenter, Designvägen 2,
Mölnlycke.

RÄTT ATT DELTA
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i
den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 15
april 2008, dels senast onsdagen den 16 april 2008 kl 13.00 anmält
sin avsikt att delta i stämman.
   Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få
delta i stämman. Sådan registrering begärs hos den som förvaltar
aktierna och måste vara verkställd senast tisdagen den 15 april 2008.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela
sin önskan härom till förvaltaren.
   I Elanders finns totalt 9 764 999 aktier och 15 014 996 röster.
Av dessa aktier är 583 333 A-aktier med tio röster per aktie och
9 181 666 B-aktier med en röst per aktie.

ANMÄLAN
Anmälan kan ske skriftligen under adress Elanders AB  (publ),
Årsstämman,
Box 137, 435 23 Mölnlycke,  på telefon 031-750 00 00, på telefax
031-750 07 25, via e-post arsstamma@elanders.com eller på bolagets
hemsida www.elanders.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i
förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras
vid stämman.
   Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas  av en juridisk person  skall
registreringsbevis  eller  motsvarande  som  utvisar  behörig
firmatecknare bifogas.  Fullmakten i  original samt  eventuellt
registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman
insändas till bolaget på adress enligt ovan. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.  Öppnande
2.  Val av ordförande vid stämman
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Godkännande av dagordningen
5.  Val av två justerare
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.  Verkställande direktörens redogörelse
8.   Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen och
styrelsens utskott
9.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10.  Beslut om
    a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
    b)  disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
    c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
11.     Fastställande  av  antalet  styrelseledamöter  och
styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12.  Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
13.  Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
14.  Val av valberedning
15.  Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare
16.  Stämmans avslutande

UTDELNING (PUNKT 10b)
Styrelsen har föreslagit en utdelning med 4,50 kronor per aktie (2,50
kronor). Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 24 april
2008. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelning
komma att utsändas av VPC den 29 april 2008.

STYRELSE M M (PUNKT 2, 11, 12 och 13)
Valberedningen, som består av  Carl Bennet (Carl Bennet  AB),
ordförande,
Gustaf Douglas (Investment AB Latour), Göran Erlandsson (representant
för de mindre aktieägarna), Hans Hedström (HQ fonder), Nils Petter
Hollekim (Odin fonder), Stefan Roos (SEB fonder) och Caroline af
Ugglas (Skandia Liv) , föreslår:

 * att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,
 * att styrelsen oförändrat ska bestå av åtta ledamöter utan
  suppleanter,
 * att arvodet till styrelsens ledamöter skall uppgå till 2 375 000
  kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår
  500 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i
  bolaget utgår 250 000 kronor vardera, att ersättning till
  ordförande i revisionsutskottet utgår med 100 000 kronor, att
  ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med
  50 000 kronor per ledamot, att ersättning till ordförande i
  ersättningsutskottet utgår med 50 000 kronor samt att ersättning
  till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 25 000
  kronor per ledamot,
 * att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Ingegerd
  Gréen, Patrick Holm, Göran Johnsson, Hans-Olov Olsson, Kerstin
  Paulsson, Johan Stern och Tore Åberg,
 * att till styrelsens ordförande omväljs Carl Bennet,
 * att bolaget oförändrat skall ha en revisor utan suppleanter,
 * att till revisor väljs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, samt
 * att arvode till revisorn även fortsättningsvis skall utgå enligt
  godkänd räkning inom ramen för offert.


VALBEREDNING (PUNKT 14)
Valberedningen föreslår årsstämman att besluta:

* att valberedningen inför årsstämman 2009 ska bestå av Carl Bennet
 (Carl Bennet AB), ordförande, Gustaf Douglas (Investment AB
 Latour), Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna),
 Hans Hedström (HQ fonder), Nils Petter Hollekim (Odin fonder),
 Stefan Roos (SEB fonder) och Caroline af Ugglas (Skandia Liv),
* att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell
 aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är
 slutfört, aktieägaren skall beredas tillfälle att utse en ny
 representant till ledamot i valberedningen,
* att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare
 som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Elanders,
 valberedningen får besluta att ledamoten skall frånträda och, om
 valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för
 större aktieägare plats i valberedningen, samt
* att valberedningen skall fullgöra de uppgifter som enligt Svensk
 kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 15)
Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget
skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av
grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Grundlönen
skall  beakta  den  enskildes  ansvarsområden  och  erfarenhet.
Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå  i
proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.  Den
rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till
individuellt uppsatta mål. För VD och ekonomidirektören skall den
rörliga ersättningen uppgå till högst 50 procent av grundlönen. För
övriga ledande befattningshavare skall den rörliga ersättningen uppgå
till högst 40 procent av grundlönen. Pensionsförmåner får vara
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda eller en kombination därav.
Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills
har tillämpats, dock att utrymmet för rörlig ersättning höjs något.

HANDLINGAR
Årsredovisning samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt hålls
tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida, www.elanders.com,
senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer
även att delas ut vid stämman. Denna kallelse återfinns på bolagets
hemsida jämte presentationer av de föreslagna styrelseledamöterna.

Program för aktieägarna
11.00   Visning av koncernens verksamhet i Mölnlycke
11.30   Buffé serveras
12.00   Inregistrering öppnas
13.00   Årsstämman startar

Under  dagen   bjuder  vi   på  underhållning.   Eftersom
parkeringsmöjligheterna kan vara begränsade i området erbjuder vi
våra aktieägare busstransport från Exercishuset vid Heden. Vänligen
meddela vid anmälan om Du önskar busstransport.

Mölnlycke i mars 2008

Styrelsen för Elanders AB (publ)


Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk: