Fabege förvärvar fastighet i Arenastaden 

Fabege förvärvar fastigheten Uarda 2 i Arenastaden/Solna Stationsområdet från
Axfast för 80 Mkr. Samtidigt avyttrar Fabege fastigheterna Landbyska Verket 10
(1 266 kvm uthyrbar yta) på Östermalm och Verdandi 9 (1 399 kvm uthyrbar yta) i
Vasastan till Axfast för 112 Mkr. Uarda 2, med en byggnad idag om cirka 5 000
kvm, stärker Fabeges närvaro ytterligare i Arenastaden. Fastigheterna
tillträds/avträds idag den 19 mars (Verdandi 9) respektive den 26 maj (Uarda 2
och Landbyska Verket 10).

Fabege har vidare avyttrat sina andelar respektive aktier i Tullarken KB i
Östersund och Deamatris Förvaltning AB i Stockholm till Riksbyggen respektive
FastPartner AB. 

Ovanstående försäljningar ger ett sammanlagt resultat efter skatt om 49 Mkr som
kommer att redovisas under det första kvartalet 2008.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13:30 den
19 mars 2008.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot
kommersiella lokaler och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 30,8
miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till
Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,5
miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,5 miljoner kvadratmeter.
Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.