(Pörssitiedote)

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous on vahvistanut osingoksi 0,50
euroa/osake vuodelta 2007. Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen
uudelleen sen nykyiset jäsenet Elizabeth Armstrong, Juha Laaksonen,
Ove Mattsson, Pekka Paasikivi ja Kaija Pehu-Lehtonen sekä uusina
jäseninä Jukka Viinanen ja Jarmo Väisänen. Hallituksen
puheenjohtajana valittiin jatkamaan Pekka Paasikivi ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Viinanen.

Osingonmaksu

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti, että vuodelta 2007
maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 26.3.2008 on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja
osinko maksetaan 2.4.2008.

Yhtiöjärjestyksen 4 § muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan siten, että
siitä poistetaan maininnat pääjohtajasta ja varapääjohtajasta.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.397.515
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus").

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko
kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin
ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n
("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet
hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön oman
pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi
tai käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmää. Osakkeet
voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää
yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 12.500.000
uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 6.252.250 yhtiön hallussa
olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
luovuttaa joko maksua vastaan tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmän
toteuttamisen yhteydessä maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he
ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman
rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai se on
perusteltua yhtiön osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön
osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita
luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Kemira Oyj:n uusi hallitus

Yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallitukseen
valittiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Elizabeth Armstrong, Juha
Laaksonen, Ove Mattsson, Pekka Paasikivi ja Kaija Pehu-Lehtonen sekä
uusina jäseninä Jukka Viinanen ja Jarmo Väisänen. Hallituksen
puheenjohtajana valittiin jatkamaan Pekka Paasikivi ja
varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Viinanen.

Jukka Viinanen, vuorineuvos (s. 1948) on Rautaruukki Oyj:n
hallituksen puheenjohtaja. Viinanen on toiminut Orion Oyj:n
toimitusjohtajana vuosina 2000-2007, Neste Oy:n toimitusjohtajana
vuosina 1997-1999 ja sitä ennen Nesteen johtajana ja hallituksen
jäsenenä vuosina 1990-1999.

Jarmo Väisänen, finanssineuvos (s. 1951) on valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosaston johtoryhmän jäsen ja ylijohtajan 2. sijainen.
Väisänen toimii tällä hetkellä Sponda Oyj:n ja Edita Oyj:n
hallitusten varapuheenjohtajana. Väisänen on toiminut aiemmin
Kapiteeli Oyj:n (1999-2006) ja Solidium Oyj:n (1996-2004) hallitusten
varapuheenjohtajana.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab vastuullisena
tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo.


Kemira Oyj
Timo Leppä, viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Lakiasiainjohtaja Jukka Hakkila
GSM 040 544 2303

Viestintäjohtaja Timo Leppä
GSM 050 301 6800

www.kemira.comKemiran tavoitteena on olla toimialoillaan johtava maailmanlaajuinen
kemianyhtiö, jonka liiketoiminnoilla on ainutlaatuinen kilpailuasema
valituissa asiakassegmenteissä. Kemiran neljä liiketoiminta-aluetta:
Kemira Pulp&Paper, Kemira Water, Kemira Specialty ja Kemira Coatings
tarjoavat asiakkailleen kokonaisratkaisuja, osaamista ja
korkealaatuisia tuotteita. Kemira palvelee sellu- ja
paperiteollisuudessa, vedenpuhdistuksessa, maalaamisessa ja
kemianteollisuudessa.

Vuonna 2007 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja
henkilömäärä 10 000. Kemira toimii 40 maassa.