Pateikiame AB „Kauno energija“ 2007 metų konsoliduotą metinį pranešimą ir
audituotą 2007 m. konsoliduotą ir Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę bei
2008 m AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,
įvyksiančio 2008 m. balandžio 28 d. 13.00 val., sprendimų projektus
(pridedama). 
Skelbto preliminaraus neaudituoto 2007 metų (2007 m. gruodžio 31 d.) veiklos
rezultato pagal Tarptautinius apskaitos standartus yra nuostolis 10398 tūkst.
Lt (3012 tūkst. EUR), o Grupės nuostolis - 10369 tūkst. Lt (3003 tūkst. EUR)
rezultato pasikeitimus įtakojo atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo
perskaičiavimas. 
 

Nurodytus dokumentus taip pat galima rasti Bendrovės tinklapyje
http://www.kaunoenergija.lt Jovita Sereikienė
Turto valdymo skyriaus viršininkė 
(8-37) 305664