Selskabsmeddelelsen af d.d. om forslag til incitamentsaflønning
indeholdt en fejlagtig angivelse af den nominelle værdi af
aktieoptioner tildelt direktionen i 2007. Vi vedlægger derfor
korrigeret udgave af Overordnede retningslinier for
incitamentsaflønning (aktieoptionsprogram).

Med venlig hilsen

A/S Det Østasiatiske Kompagni

Overordnede retninglinier for incitamentsaflønning
(aktieoptionsprogram)


1.  ØK har i en årrække benyttet aktieoptionsprogrammer for ØK's
direktion og visse andre ledere i koncernen. Bestyrelsen aflønnes med
et fast honorar og er således ikke incitamentsaflønnet.  I det
følgende omtales ØK's direktion og de pågældende ledere som
medarbejder(ne).

2.  Baggrunden for aktieoptionsprogrammet er ønsket om

- at styrke medarbejdernes fokus værdiskabelse for aktionærerne ved
at motivere medarbejderne til at træffe beslutninger og i øvrigt
handle i overensstemmelse med aktionærernes interesse
- at skabe en direkte forbindelse mellem medarbejdernes aflønning og
en stigende aktiepris, samt
- at skabe loyalitet og fastholde medarbejderne indenfor
koncernen.

3.  Det gældende aktieoptionsprogram  blev godkendt af ØK's ordinære
generalforsamling den 27. marts 2007. Programmet går ud på, at der
over en periode på 3 år tildeles ØK's direktion og ca. 40 andre
ledere i ØK koncernen aktieoptioner med en samlet nominel værdi af
DKK 23.380.000 eller omkring 2 % af ØK's aktiekapital. Det præcise
antal optioner, der tildeles den enkelte medarbejder, fastsættes af
bestyrelsens formand i henhold til bemyndigelse fra den øvrige
bestyrelse. I 2007 tildeltes medarbejderne aktieoptioner til en
samlet nominel værdi af DKK 6.860.000 heraf DKK 700.000 til
direktionen.

4.  Optionerne, der tildeles medarbejderne uden betaling, består i en
ret for medarbejderen til at købe et bestemt antal ØK aktier i
fremtiden til en fast pris pr. aktie. Købsprisen beregnes som
gennemsnittet af den officielle, noterede aktiekurs for ØK aktier på
OMX Københavns Fondsbørs i de første 10 dage efter ØK har
offentliggjort sin Årsregnskabsmeddelelse med tillæg af 10 %.
Medarbejderen kan tidligst  købe ØK aktier til den beregnede pris 3
år efter tidspunktet for tildelingen. Optioner, som ikke er udnyttet
senest 6 år efter tildelingstidspunktet, er ugyldige.

5.  Hovedbetingelsen for tildeling af optioner til direktionen er, at
opfyldelsen af selskabets finansielle og strategiske mål efter
bestyrelsens frie skøn vil blive fremmet ved en sådan tildeling. En
tilsvarende skønsmæssige vurdering ligger til grund for bestyrelsens
tildeling af optioner til de øvrige medarbejdere.

6. Den anslåede nutidsværdi af aktieoptionsprogrammet for 2008 og
2009  beregnet efter Black & Scholes metoden og i overensstemmelse
med IFRS er DKK 31 mio pr. 25. marts 2008. I hver årsrapport, hvor
dette måtte være relevant, vil antallet af tildelte aktieoptioner til
direktionen og de øvrige ledere i koncernen blive
offentliggjort.

Yderligere information:

Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen
 +45 3525 4300
 +45 2023 2188 (mobil)
 nhj@eac.dk

Group CFO Michael Østerlund Madsen
 +45 3525 4300
 +45 2041 0957 (mobil)
 mom@eac.dk

www.eac.dk