Selskabsmeddelelsen af d.d. om forslag til incitamentsaflønning indeholdt en
fejlagtig angivelse af den nominelle værdi af aktieoptioner tildelt direktionen
i 2007. Vi vedlægger derfor korrigeret udgave af Overordnede retningslinier for
incitamentsaflønning (aktieoptionsprogram). 


Med venlig hilsen

A/S Det Østasiatiske Kompagni

Overordnede retninglinier for incitamentsaflønning (aktieoptionsprogram)


1. ØK har i en årrække benyttet aktieoptionsprogrammer for ØK's direktion og
visse andre ledere i koncernen. Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar og er
således ikke incitamentsaflønnet. I det følgende omtales ØK's direktion og de
pågældende ledere som medarbejder(ne). 

2. Baggrunden for aktieoptionsprogrammet er ønsket om 

- at styrke medarbejdernes fokus værdiskabelse for aktionærerne ved at motivere
medarbejderne til at træffe beslutninger og i øvrigt handle i overensstemmelse
med aktionærernes interesse 
- at skabe en direkte forbindelse mellem medarbejdernes aflønning og en
stigende aktiepris, samt 
- at skabe loyalitet og fastholde medarbejderne indenfor koncernen.   

3. Det gældende aktieoptionsprogram blev godkendt af ØK's ordinære
generalforsamling den 27. marts 2007. Programmet går ud på, at der over en
periode på 3 år tildeles ØK's direktion og ca. 40 andre ledere i ØK koncernen
aktieoptioner med en samlet nominel værdi af DKK 23.380.000 eller omkring 2 %
af ØK's aktiekapital. Det præcise antal optioner, der tildeles den enkelte
medarbejder, fastsættes af bestyrelsens formand i henhold til bemyndigelse fra
den øvrige bestyrelse. I 2007 tildeltes medarbejderne aktieoptioner til en
samlet nominel værdi af DKK 6.860.000 heraf DKK 700.000 til direktionen. 

4. Optionerne, der tildeles medarbejderne uden betaling, består i en ret for
medarbejderen til at købe et bestemt antal ØK aktier i fremtiden til en fast
pris pr. aktie. Købsprisen beregnes som gennemsnittet af den officielle,
noterede aktiekurs for ØK aktier på OMX Københavns Fondsbørs i de første 10
dage efter ØK har offentliggjort sin Årsregnskabsmeddelelse med tillæg af 10 %.
Medarbejderen kan tidligst købe ØK aktier til den beregnede pris 3 år efter
tidspunktet for tildelingen. Optioner, som ikke er udnyttet senest 6 år efter
tildelingstidspunktet, er ugyldige. 

5. Hovedbetingelsen for tildeling af optioner til direktionen er, at
opfyldelsen af selskabets finansielle og strategiske mål efter bestyrelsens
frie skøn vil blive fremmet ved en sådan tildeling. En tilsvarende skønsmæssige
vurdering ligger til grund for bestyrelsens tildeling af optioner til de øvrige
medarbejdere. 

6. Den anslåede nutidsværdi af aktieoptionsprogrammet for 2008 og 2009 
beregnet efter Black & Scholes metoden og i overensstemmelse med IFRS er DKK 31
mio pr. 25. marts 2008. I hver årsrapport, hvor dette måtte være relevant, vil
antallet af tildelte aktieoptioner til direktionen og de øvrige ledere i
koncernen blive offentliggjort. 

Yderligere information:

Adm. direktør og CEO Niels Henrik Jensen
 +45 3525 4300
 +45 2023 2188 (mobil)
 nhj@eac.dk

Group CFO Michael Østerlund Madsen
 +45 3525 4300
 +45 2041 0957 (mobil)
 mom@eac.dk

www.eac.dk