Source: Brinova Fastigheter AB

Brinovas årsredovisning för 2007 publicerad

Brinovas årsredovisning för 2007 publicerad

•	Brinovas årsredovisning 2007
•	Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning (6,50 kr per aktie)

I dag publiceras Brinovas årsredovisning för 2007. Den skickas ut till de
aktieägare som begärt att få den. Samtidigt publicerar Brinova som ett av de
första företagen i Sverige en helt ny för webben anpassad interaktiv version av
årsredovisningen. Den finns att tillgå på www.brinova.se

I sina kommentarer till 2007 redogör VD Anders Silverbåge för Brinova som, ett
modernt fastighetsbolag - ett flexibelt och transaktionsinriktat men framförallt
kundfokuserat fastighetsbolag.

Brinovas affär går ut på att skapa värden genom att kompetent, långsiktigt och
effektivt utveckla fastighetstillgångar i hela Sverige. Bland annat genom att
fokusera på utvalda marknader bygger Brinova upp kompetenser som ger bolaget
stora möjligheter att finna fastigheter med utvecklingsbara värden, som inte är
uppenbara för alla.  Att utvärdera och initiera attraktiva fastigheter eller
mark är Brinovas övergripande mål. Ett aktuellt och typiskt Brinovaprojekt är
det logistikcenter som bolaget tillsammans med Helsingborgs stad skall uppföra i
Tostarp, strategiskt beläget vid Europavägarna nära hamn och flygplatser.
Logistikfastigheter är för övrigt ett område inom vilket Brinova tillhör de
ledande i Sverige

Samtidigt som Brinova utvecklar sitt marknadserbjudande ligger affärsmodellen,
att förvärva, förädla, förvalta och försälja fastigheter fast. Att den fungerar
visas av att bolaget för femte året i rad redovisar ett förbättrat resultat
efter skatt.

Årsstämma hålls i Helsingborg den 24  april. 


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22
22
Peter Andersson, Ekonomi - och finansdirektör, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70
22 44


Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen avseende
före-slagen vinstutdelning (5,00 kr per aktie i ordinär utdelning och 1,50 kr
per aktie i extra utdelning)

Motivering

Inför årsstämman 2008 föreslår styrelsen att kontant utdelning lämnas med 5,00
kr per aktie i ordinär utdelning och 1,50 kr per aktie i extra utdelning. Det
motsvarar 39 procent  i sammantagen utdelning för den aktuella perioden,
beräknat enligt mål. Beräknat som totalt utdelningsbelopp i förhållande till
resultatet efter skatt motsvarar det 44 procent.  Målet är att utdelningen i
Brinova långsiktigt ska uppgå till minst 50 procent av Brinovas vinst efter
skatt men före orealiserade värdeförändringar. 
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman återigen bemyndigar styrelsen att
besluta om förvärv av bolagets egna aktier. 
Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna
vinstutdelningen och det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna aktier. Den
föreslagna utdelningen till aktieägarna, och bemyndigandet om förvärv av egna
aktier, är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och
tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker
samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).
Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art, omfattning och risker framgår av bolagsordningen, avgivna
årsredovisningar och delårsrapporter.
Den verksamhet som bedrivs i Brinova medför inte risker utöver vad som
förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet
är förenade med bedrivande av affärsverk-samhet. Beträffande väsentliga
händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättelsen, härutöver
har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att lämna
föreslagen utdelning eller förvärva egna aktier enligt föreslaget bemyndigande. 

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2007-12-31 framgår av den
senast avgivna års-redovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka
principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.
Det framgår av årsredovisningen att soliditeten uppgick till cirka 40 procent
per 2007-12-31. Solidi-teten avviker inte från vad som är förekommande inom de
branscher inom vilka Brinova verkar. Den föreslagna utdelningen och det
föreslagna bemyndigandet riskerar inte fullföljandet av de investe-ringar som
behövs.
Vinstutdelningsförslaget och det föreslagna bemyndigandet påverkar inte bolagets
förmåga att i rätt tid infria befintliga och förutsedda betalningsförpliktelser.
Bolagets likviditetsprognos innefattar bered-skap för att klara variationer i de
löpande betalningsförpliktelserna.
Bolaget kan fortsätta sin verksamhet och kommer att kunna fullgöra sina
förpliktelser både på kort och på lång sikt.
Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet, som det redovisats
i den senast avgivna årsredovisningen och med beaktande av föreslagen utdelning
och föreslaget bemyndigande om förvärv av egna aktier, står i rimlig proportion
till omfattningen på bolagets och koncernens verksamhet samt de risker som är
förenade med verksamhetens bedrivande.

Styrelsen den 26 februari 2008Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla
och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas
fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter
och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 467,7  Mkr per
31 december 2007. Brinova är noterat på OMX Nordiska Börs
Stockholm.Informationen är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid
tidpunkt enligt ovan. 
Attachments: