VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                      

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2008 klo 16.00 
alkaen Yleiselektroniikka Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200
Espoo.                                     
Kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena 18.2.2008.              

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 1.318.960 osaketta ja 4.558.960 ääntä.  
Edustetut osakkeet vastasivat kaikkiaan 52,28 prosenttia yhtiön kaikista    
osakkeista ja 79,11 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.             

Kokouksessa esitettiin ja luettiin 18.2.2008 päivätty tilintarkastuskertomus  
sekä toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2007.      

Kokouksessa päätettiin vahvistaa konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma ja tase  
esitetyssä muodossa.                              

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen esityksen mukaisesti 0,18 euroa osakkeelta 
sekä kanta- että etuoikeutetuille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on  
1.4.2008 ja osingot maksetaan arvo-osuustileille 8.4.2008.           

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus.      

Hallitukseen päätettiin valita kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäseniksi     
valittiin Jussi Aspiala, Tina Aspiala ja Juha Eiro. Tilintarkastajiksi valittiin
KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet ja Jari Paloniemi, KHT.           

Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuudet yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen 
ja luovuttamiseen kokouskutsussa esitetyin ehdoin. Hallituksen esityksen    
pääkohdat on julkaistu kokouskutsussa pörssitiedotteella 18.2.2008.       

Todettiin, että yhtiökokouksen kaikki päätökset on tehty yksimielisesti.    
Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämä katsaus on luettavissa yhtiön    
nettisivuilla www.yeint.fi/sijoittajainfo.                   

Espoossa, 27. päivänä maaliskuuta 2008                     

Yleiselektroniikka Oyj                             

Janne Silvennoinen                               
Toimitusjohtaja                                 

Jakelu:	Helsingin pörssi,                            
keskeiset tiedotusvälineet