KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 31.03.2008 KL 15.30 1(3)

Kesko Abp:s bolagsstämmobeslut

Den ordinarie bolagsstämman i Kesko Abp fastställde i dag
bokslutet för år 2007 samt beviljade styrelsemedlemmarna och
verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslutade
också att i enlighet med styrelsens förslag dela ut en dividend på
1,60 euro per aktie. I bolagsstämman deltog 1 043 aktieägare.

På stämman behandlades de ärenden som enligt bolagsordningen
ankommer på den ordinarie bolagsstämman.

Bolagsstämmobeslut

Fastställande av bokslutet
Bolagsstämman fastställde Kesko Abp:s bokslut, inklusive
koncernbokslutet, för år 2007.

Vinstutdelning
Bolagsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag till
vinstdisposition på aktierna i Kesko Abp utdela en dividend på
1,60 euro per aktie eller sammanlagt
156 428 592,00 euro. Avstämningsdag för utbetalning av dividenden
är 3.4.2008 och dividenden utbetalas 10.4.2008.

Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
dividendutbetalningen, 3.4.2008, är antecknad i Kesko Abp:s
aktieägarförteckning, som upprätthålls av Finlands
Värdepapperscentral Ab. Registreringspraxis kräver tre bankdagar,
vilket innebär att dividenden utbetalas till den som är innehavare
av aktien vid slutet av bolagsstämmodagen 31.3.2008. Vid
börsaffärer på bolagsstämmodagen utbetalas dividenden således till
köparen.

Enligt styrelsens förslag till vinstdisposition ställdes dessutom
300 000,00 euro till styrelsens förfogande för att utdelas som
donationer för allmännyttiga ändamål. I fritt eget kapital
kvarlämnades 774 523 860,88 euro.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2007.

Styrelse
Bolagsstämman beslöt att antalet styrelsemedlemmar är sju (7), det
vill säga lika många som förut.

Till styrelsemedlemmar vid den ordinarie bolagsstämman 27.3.2006
invaldes ekonomierådet, köpman Pentti Kalliala, bergsrådet Ilpo
Kokkila, vice verkställande direktör Maarit Näkyvä, bergsrådet
Seppo Paatelainen, bergsrådet Keijo Suila, köpman Jukka Säilä och
kommerserådet, diplomköpman Heikki Takamäki. Styrelsemedlemmarnas
mandatperiod är enligt bolagsordningen tre (3) år så att
mandatperioden börjar när den bolagsstämma som förrättat valet
avslutas och går ut när den tredje (3:e) påföljande ordinarie
bolagsstämman avslutas (2009).

Bolagsstämman beslöt att arvodena för styrelsemedlemmarna inte
förändras. De av bolagsstämman fastställda arvodena för
styrelsemedlemmarna är:

Månadsarvoden:

               arvode/mån.,
               euro
styrelseordförande           5 000
vice styrelseordförande         3 500
styrelsemedlem             2 500

Mötesarvoden:

               arvode/möte,
               euro
arvode för styrelsens möte        500
arvode för kommittéernas         500
möte
kommittéordförandens arvode       1 000
för kommitténs möte om
denne inte också är
styrelseordförande eller
vice styrelseordförande

Till styrelsemedlemmarna och medlemmarna i styrelsens kommittéer
betalas dessutom dagtraktamente och ersättning för resekostnader
enligt Keskos resereglemente.

Revisor
Till revisor för bolaget valde bolagsstämman CGR-samfundet
PricewaterhouseCoopers Oy. CGR Johan Kronberg är huvudansvarig
revisor i bolaget. Arvode och ersättning till revisor utgår enligt
räkning.

Dividendens inverkan på Kesko Abp:s optionsprogram
Den av bolagsstämman beslutade dividenden sänker teckningspriserna
för aktier som tecknas med optionsrätter med beteckningarna 2003D,
2003E och 2003F som hör till Kesko Abp:s 2003 års optionsprogram
eller med optionsrätter med beteckningen 2007A som hör till 2007
års optionsprogram i enlighet med villkoren för programmen.

Från och med avstämningsdagen för dividendutbetalningen, 3.4.2008,
är teckningspriserna för nya B-aktier som tecknas med nämnda
optionsrätter följande:

Optionsrät ISIN-kod   B-aktiens  Teckningstid   Handelsbeteckni
t            teckningspr         ng
            is
2003D   FI000960931 EUR 2,00  1.4.2005-    KESBVEW103
      7            30.4.2008
2003E   FI000960932 EUR 8,99  1.4.2006-    KESBVEW203
      5            30.4.2009
2003F   FI000960933 EUR 14,88  1.4.2007-    KESBVEW303
      3            30.4.2010
2007A   FI000963720 EUR 44,22  1.4.2010-    KESBVEW107
      1            30.4.2012


Om styrelsens förslag till bolagsstämman har informerats med ett
börsmeddelande 5.2.2008. Kallelsen till bolagsstämman har
publicerats 25.2.2008 också som börsmeddelande.

Närmare upplysningar ges av ekonomi- och finansdirektör Arja
Talma, tfn 01053 22113.

Kesko Abp



Harri Utoslahti
kommunikationschef


SÄNDLISTA
Helsingfors Börs
Centrala medier