Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Midtinvest

Investeringsforeningen Midtinvest har torsdag den 3. april 2008 kl. 17.00
afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten
og den foreslåede resultatdisponering, herunder de foreslåede udbytter. 
	
Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer, som
generalforsamlingen vedtog enstemmigt. Ifølge vedtægternes § 17 kræver
vedtægtsændringer, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på
generalforsamlingen. Idet dette ikke var tilfældet, men mere end 2/3 stemte for
ændringerne, kan forslagene først endelig vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. 

På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget endelig godkendes,
såfremt mere end 2/3 stemmer for forslaget. Det gælder uanset, at halvdelen af
formuen heller ikke på dette tidspunkt måtte være repræsenteret på
generalforsamlingen. 

Den ekstraordinære generalforsamling blev fastsat til den 29. april. 2008 kl.
13.30. 

Økonomidirektør Gert N. S. Jensen var på ordinært valg og blev genvalgt til
bestyrelsen. 

Foreningens revisorer Partner Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskab
og Vistisen + Lunde, Registreret Revisionsaktieselskab blev genvalgt. 


Med venlig hilsen


Jens Balle
Adm. direktør
Tlf. 9992 0130