Aktieägarna i Softronic AB (publ)
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 kl. 17.30 i
bolagets lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman, anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
dels         vara införd i den av VPC AB förda aktieboken
senast onsdagen den 30 april 2008, och
dels         senast måndagen den 5 maj 2008 kl 16.00 anmäla
sitt deltagande i årsstämman (se nedan angående anmälan)

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske till bolaget under
adress Softronic AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, per telefon
08-51 90 90 00, per telefax 08-51 90 91 00 eller per e-mail
arsstamma@softronic.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn,
person/organisationsnummer,  aktieinnehav,  adress,  telefonnummer
(dagtid) och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till
anmälan  bör  i  förekommande  fall  bifogas  fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad  och
underskriven fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset
får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original bör insändas i
samband med anmälan om deltagande i stämman. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och det finns tillgängligt på bolagets
hemsida, www.softronic.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste i god tid före den 30
april 2008 tillfälligt hos VPC AB inregistrera aktierna i eget namn
för att ha rätt att deltaga i stämman.

Antal aktier och röster
Totalt antal aktier i bolaget uppgår till 48 714 268 aktier, varav
3 370 000 A-aktier och 45 344 268 B-aktier, motsvarande sammanlagt
79 044 268 röster. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier
berättigar till en  röst. Uppgifterna  avser förhållandet  vid
tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för
  räkenskapsåret 2007. I anslutning därtill

   1. VDs anförande
   2. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
     under 2007

 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen,
  koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
  fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
  direktör.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt eventuella suppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter samt eventuella suppleanter för dessa
  samt val av styrelseordförande.
13. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
  bolagsledningen.
14. Förslag till beslut avseende valberedning.
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
  beslut om nyemission.
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta
  beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
17. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut
Valberedningens förslag angående stämmoordförande (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Rolf Jinglöv väljs
till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning sker
till aktieägarna med 30 öre per aktie, samt att den 12 maj 2008 skall
var avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i
enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom VPC ABs
försorg den 15 maj 2008.

Valberedningens förslag angående val av styrelse m m (punkt 10 - 12)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter
och inga suppleanter. I enlighet därmed föreslås omval av Anders
Eriksson, Rolf Jinglöv, Stig Martin, Mats Runsten, Marika Skärvik och
Ragnar Wilton samt nyval av Petter Stillström. Vidare föreslås att
Rolf Jinglöv skall utses till styrelseordförande. Om Jinglövs uppdrag
som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom
sig välja ny ordförande.

Petter Stillström, född 1972, är ekonomie magister och verksam i AB
Traction sedan 1999, där han tillträdde som VD år 2001. Han var
tidigare verksam inom Corporate finance. Petter Stillström  är
styrelseledamot i AB Traction, Nilörngruppen AB, Duroc AB (ordf) samt
några onoterade  bolag inom  Tractions intressesfär.  Han  var
styrelseledamot i Softronic 2001-2006.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode skall utgå med
70.000 kr vardera till de ledamöter som inte är anställda i bolaget.
Styrelseordförandens konsultbolag äger dessutom rätt att fakturera
bolaget 240.000 kr  för arbete  utöver styrelseuppdraget.  För
utskottsarbete föreslås ett arvode om 24.000 kr vardera till ledamot
som inte är anställd i bolaget i av styrelsen inrättat utskott, dock
sammanlagt högst 120.000 kr.

Styrelsens förslag om beslut om riktlinjer för ersättning till
bolagsledningen (punkt 13)
Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer
för ersättningar till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare, vilka huvudsakligen skall innebära att bolaget
totalt skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
Ersättningen skall vara marknadsmässig och bestå av grundlön, rörlig
ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Generellt
erbjuder inte bolaget några förmåner utöver vad som kan anses vara
praxis.

Föreslagna riktlinjer är baserade på gällande avtal mellan koncernens
bolag och respektive ledande befattningshavare. Riktlinjerna skall
gälla för avtal, som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det
fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna  tidpunkt.
Årsredovisningen 2007 anger den totala ersättningen och övriga
förmåner som utgått under 2007.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt
fall finns särskilt skäl för detta.

Rörliga ersättningar skall alltid relateras till kvantitativa mål för
de olika resultatenheterna.

Verkställande direktörens pension är avgiftsbaserad och  utöver
betalda pensionspremier förekommer inga pensionsförpliktelser. För
övriga ledande befattningshavare skall allmän pensionsplan gälla,
antingen   via   ITP-planen   eller   genom   individuella
tjänstepensions-försäkringar med motsvarande premienivåer.

För verkställande direktören gäller att uppsägningstiden är arton
månader om uppsägningen  sker på initiativ  från bolaget.  Om
initiativet kommer från verkställande direktören är uppsägningstiden
sex månader.  För  övriga  ledande  befattningshavare  varierar
motsvarande uppsägningstider mellan sex och tolv månader resp. tre
och sex månader.

Valberedningens förslag om beslut om utseende av valberedning (punkt
14)
Valberedningen föreslår  att årsstämman  uppdrar åt  styrelsens
ordförande att baserat på ägandet i slutet av oktober månad 2008,
sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt
tre representanter för några av de fem största aktieägarna i bolaget,
varav en av dessa tre skall vara valberedningens ordförande, som dock
inte får vara styrelseledamot. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före
årsstämman. Valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har
utsetts. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår eller
inte längre representerar någon av de fem största aktieägarna i
bolaget, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant
för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen
skall ha som uppgift att lämna förslag till ordförande vid stämman,
antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelseordförande, övriga
styrelseledamöter, styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande
och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, samt i
förekommande fall förslag till revisor, revisorssuppleant  samt
revisorsarvode.

Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission
av högst 4,8 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske
från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas
i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning.
Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom
kvittning eller apport. Om nyemission genomförs utan företrädesrätt
skall emissionskursen sättas så nära marknadsvärdet för bolagets
aktier som möjligt, med hänsyn till de avvikelser från marknadsvärde
som betingas av möjligheten att placera emissionen.

Styrelsens förslag till bemyndigande om återköp och försäljning av
aktier (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta
beslut om att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
förvärva högst så många av bolagets aktier, serie B, att bolagets
innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i
bolaget. Förvärv skall ske på OMX Nordiska Börs Stockholm eller genom
erbjudande till samtliga innehavare av aktier, serie B, i bolaget
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, avyttra
bolagets egna aktier, serie B. Bemyndigandet omfattar samtliga egna
aktier, serie B, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens
beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att, i samband med förvärv av
företag eller verksamhet, besluta om avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till ett pris som svarar mot ett bedömt marknadsvärde
samt att betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller
kvittning och att överlåtelsen i övrigt kan ske med villkor.
Överlåtelse av aktier får även ske på OMX Nordiska Börs Stockholm
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med förslaget är att ge styrelsen möjlighet att, om styrelsen
bedömer det lämpligt, nyttja återköp i sitt arbete att skapa värde
för bolagets aktieägare samt att nyttja egna aktier som betalning vid
företagsförvärv.

Majoritetskrav
För beslut under punkterna 15 och 16 krävs bifall av aktieägare
representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna. För övriga beslut krävs att aktieägare
representerande mer än hälften av de avgivna rösterna biträder
besluten.

Handlingar
Redovisningshandlingar   och   revisionsberättelse   avseende
räkenskapsåret 2007, styrelsens fullständiga förslag till beslut
enligt punkt  8, 13,  16-17,  samt övriga  handlingar  enligt
aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt hos bolaget senast
från och med den 23 april 2008. Handlingarna kommer att sändas till
de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer
att finnas tillgängliga på bolagets hemsida samt på stämman.

Stockholm i april 2008

SOFTRONIC AB (publ)
Styrelsen

Denna information  är sådan  som  Softronic AB  (publ)  skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande onsdagen den 9 april 2008 kl 08.00.


För mer information:
Anders Bergman, Ekonomichef Softronic AB,
Telefon 08-51 90 90 00
anders.bergman@softronic.se


Softronic AB (Publ)
Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas
affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att
leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och
nytänkande inom spjutspets- och Internetteknik med kompetens inom
strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från
behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva
verksamhetslösningar till implementation och drift. Företaget
grundades 1984 och har idag cirka 400 anställda fördelade på kontor i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Arjeplog och Estland. Softronic är
noterat på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap. Hemsida:
www.softronic.se