POSITIVA RESULTAT I DEN FÖRSTA KLINISKA STUDIEN MED DIABETESPREPARATET KB3305

Karo Bios substans KB3305, för behandling av typ 2 diabetes, uppvisar en robust
och förutsägbar farmakokinetik och absorberas väl utan allvarliga biverkningar i
en första klinisk fas I studie.

Förekomsten av typ 2 diabetes ökar snabbt och det finns ett stort behov av nya
läkemedel med nya verkningsmekanismer. KB3305 är en leverselektiv antagonist
(hämmare) till glucokortikoidreceptorn. Substansen är den första i sitt slag och
har visat utmärkt effekt och säkerhet i ett flertal prekliniska modeller för typ
2 diabetes. Denna nya verkningsmekanism för förbättrad kontroll av
blodsockernivåer har potential att bli ett viktigt tillskott till behandlingen
eftersom leverns glukosproduktion är förhöjd hos patienter med typ 2 diabetes.
KB3305 sänker även ett antal andra riskfaktorer för typ 2 diabetiker som
LDL-kolesterol, triglycerider och fria fettsyror i plasma.

Nya och förbättrade farmaceutiska beredningar har utvecklats för KB3305 och ett
fasI/IIa kliniskt program inleddes i december 2007. Programmet är uppdelat i tre
delar. Först ges ökande engångsdoser till friska frivilliga försökspersoner och
doseringen har nu framgångsrikt avslutats. Försökspersonerna är väl exponerade
för substansen och KB3305 uppvisar en robust och förutsägbar farmakokinetik.
Inga allvarliga biverkningar har registrerats. Denna studie skall nu följas upp
med upprepad dosering i stigande doser. I den tredje delen av programmet skall
substansen ges i upprepade doser till patienter med typ 2 diabetes. Denna
studiedesign kommer att ge preliminära data beträffande effekt och säkerhet i
målpopulationen. Hela fasI/IIa programmet beräknas vara slutfört under 2008.

För ytterligare information, kontakta
Per Olof Wallström, Verkställande Direktör
Telefon: 08-608 60 20

Per Otteskog, Senior Vice President Investor Relations
Telefon: 08-608 60 18


Om Karo Bio 
Karo Bio är ett forsknings- och utvecklingsbolag inom läkemedelsområdet som
specialiserar sig på kärnreceptorer för utveckling av nya läkemedel. 

Bolaget har en stark projektportfölj med innovativa läkemedelskandidater som
primärt är inriktade på metabola sjukdomar som diabetes, åderförkalkning och
höga blodfetter. Inom alla dessa områden finns betydande marknadsmöjligheter och
ett stort behov av läkemedel med nya verkningsmekanismer. Inom smalare
terapiområden skall Karo Bio kunna föra utvalda föreningar in i sen klinisk
utveckling och förhoppningsvis ut på marknaden. Utöver dessa möjligheter avser
Karo Bio fortsätta utveckligen av läkemedel för behandling av stora
patientgrupper till klinisk fas II  innan utlicensiering. 

Förutom egna projekt har Karo Bio tre strategiska samarbeten med internationella
läkemedelsbolag  för utveckling av innovativa behandlingar av vanligt
förekommande sjukdomar.

Karo Bio är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm AB sedan 1998 (KARO). 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och
www.newsroom.cision.com.