København, den 17. april 2008

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen ei invest european
retail 
tirsdag den 13. maj 2008 kl. 10.00

Tirsdag den 15. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i
Foreningen ei invest european retail. På generalforsamlingen blev bl.a. stillet
forslag om at ændre punkt 9.1, 2. i vedtægterne til at blive sålydende: 

"Fradraget fastsættes frit af bestyrelsen, og fradraget må højst andrage 10 %
af den i § 9.2 anførte opgørelse af foreningens indre værdi." 

Forslaget blev ved afstemning vedtaget med 1.020.682 stemmer for, svarende til
79% af de afgivne stemmer,  men da der ikke på den ordinære generalforsamling
var 2/3 af samtlige foreningsbeviser repræsenteret, skal der til en endelig
vedtagelse af forslaget afholdes en ny generalforsamling inden for 3 måneder,
hvilken generalforsamling skal indkaldes med et varsel på mindst 3 uger. 

Bestyrelsen indkalder herved til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 13. maj 2008 kl. 10.00,

hvilken generalforsamling afholdes hos

EjendomsInvest, Nørre Søgade 35, 1370 København K

med følgende dagsorden:

1.	Vedtægtsændring
         Forslag fremsat af bestyrelsen:
	Vedtægternes § 9.1, 2. punktum der lyder således:

"Fradraget fastsættes frit af bestyrelsen, og fradraget må højst andrage 5 % af
den i § 9.2 anførte opgørelse af foreningens indre værdi." 

foreslås ændret til:

"Fradraget fastsættes frit af bestyrelsen, og fradraget må højst andrage 10 %
af den i § 9.2 anførte opgørelse af foreningens indre værdi." 

Vedtagelsen af det under dagsordenens pkt. 1 stillede forslag kræver, at 2/3 af
de afgivne stemmer er for forslaget, jf. vedtægternes § 15.2. 

Adgangskort og stemmeseddel til den ekstraordinære generalforsamling kan indtil
den 8. maj 2008 bestilles hos Aktiebog Danmark ved returnering af vedlagte
blanket. Adgangskort og stemmeseddel kan endvidere tilsendes ved henvendelse
til ei invest european retail, Nørre Søgade 35, 1370 København, tlf. 70 23 13
03 eller på mail invest@eiinvest.dk senest den 8. maj 2008. 

Ved anmodning om adgangskort påhviler det det enkelte medlem at godtgøre sin
adgangsberettigelse mod forevisning af fornøden dokumentation for sine
foreningsbeviser. 

Stemmeret kan udøves for foreningsbeviser, som mindst 14 dage forud for
generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i Foreningens bøger. 

Fuldmagter til den ordinære generalforsamling den 15. april 2008 er, medmindre
de er udtrykkeligt tilbagekaldt, også gældende for den ekstraordinære
generalforsamling, hvorfor medlemmer, der tidligere har afgivet fuldmagt til
den ordinære generalforsamling, ikke behøver at foretage sig yderligere. 

Det skal påpeges, at afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling alene
er forårsaget af, at der på den ordinære generalforsamling ikke var fremmødt
tilstrækkeligt med medlemmer til, at en vedtægtsændring kunne vedtages, og at
tilsvarende krav om medlemsrepræsentation i henhold til vedtægterne ikke er
gældende for den ekstraordinære generalforsamling. Endvidere skal fremhæves, at
forslaget blev vedtaget på den ordinære generalforsamling med 1.020.682
stemmer. 

Følgende dagsorden og de fuldstændige forslag, der fremsættes på
generalforsamlingen, er de sidste 8 dage før generalforsamlingen fremlagt til
eftersyn for aktionærerne på Foreningen ei invest european retails kontor,
Nørre Søgade 35, 1370 København K. 


Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne


Frantz Palludan
Formand