UPM-Kymmene Oyj   Osavuosikatsaus  24.4.2008  klo 12.00

Tulos osaketta kohti ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,20 euroa (0,25 euroa 
ensimmäisellä neljänneksellä 2007), ilman kertaluonteisia eriä 0,19 (0,25) 
euroa. Liikevoitto oli 193 (221) miljoonaa euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 
188 (221) miljoonaa euroa. Kuitukustannukset ja valuuttakurssit vaikuttivat
UPM:n tulokseen.


Tunnuslukuja
            Q1/  Q1/ Q1-Q4/
            2008  2007  2007

Liikevaihto, milj.   2410  2519 10035
euroa
EBITDA, milj. euroa 1) 337  418  1546
% liikevaihdosta    14,0  16,6  15,4
Liikevoitto, milj.   193  221  483
euroa
ilman kerta-      188  221  835
luonteisia eriä, milj. euroa
Voitto ennen      134  177  292
veroja, milj. euroa
ilman kerta-      129  177  644
luonteisia eriä, milj. euroa
Kauden voitto,     103  131   81
milj. euroa
Tulos per osake,    0,20  0,25  0,16
euroa
ilman kerta-      0,19  0,25  1,00
luonteisia eriä, euroa
Laimennettu      0,20  0,25  0,16
osakekohtainen tulos, euroa
Oman pääoman tuotto, % 6,2  7,3  1,2
ilman kerta-      5,9  7,3  7,4
luonteisia eriä, %
Sijoitetun pääoman   6,7  7,9  4,3
tuotto, %
ilman          6,5  7,9  7,4
kertaluonteisia eriä, %
Velkaantumisaste     64   57   59
kauden lopussa, %
Oma pääoma per    12,48 13,38 13,21
osake kauden lopussa, euroa
Korolliset       4107  4023  3973
nettovelat kauden lopussa, milj.euroa
Sijoitettu pääoma   10772 11330 11098
kauden lopussa, milj. euroa
Investoinnit, milj.   137  193  708
euroa
Henkilöstö kauden   25841 28578 26352
lopussa

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman 
biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten 
tuloksista ja kertaluonteisia eriä.


Tulos

Q1/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna

Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 2 410 miljoonaa euroa, 
4 % vähemmän kuin vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen 2 519 miljoonaa euroa. 
Liikevoitto oli 193 (221) miljoonaa euroa, 8,0 (8,8) % liikevaihdosta. 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 188 (221) miljoonaa euroa.

Liikevaihto ei muuttunut, kun otetaan huomioon myydyt liiketoiminnat. 
Toimitukset olivat edellisen vuoden tasolla. Merkittävästi heikentyneet 
Yhdysvaltain dollari ja Englannin punta alensivat liikevaihtoa ja keskihintoja 
euroissa. Liikevoiton lasku johtui pääosin nousseista puu- ja 
keräyspaperikustannuksista sekä vahvistuneesta eurosta.

Paperitoimialojen toimitukset pysyivät lähes muuttumattomina kapasiteetin 
sulkemisista huolimatta. Paperitoimitusten keskimääräiset hinnat euroissa 
pysyivät lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuus heikkeni 
korkeampien kuitukustannusten vuoksi.

Aikakauslehtipaperien hinnat nousivat neljänneksen aikana, mutta keskihinta jäi 
alemmaksi kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä. 
Standardisanomalehtipaperin hinnat laskivat ja olivat 5 % alemmat kuin viime 
vuonna. Hieno- ja erikoispapereiden keskihinnat olivat suunnilleen samat.

Tarratoimialan kannattavuus jakson aikana oli heikko. Myyntihinnat olivat 
alempia ja kiinteät kustannukset nousivat. Pohjois-Amerikan heikentynyt 
taloustilanne johti kysynnän supistumiseen.

Puutuotteiden kannattavuus heikkeni. Vanerin hyvä kannattavuus jatkui, mutta 
sahatavaran heikkeni merkittävästi hintojen laskun ja puuraaka-aineen 
kustannusten nousun vuoksi.

Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon nousu metsän hakkuilla vähennettynä oli 
28 (lasku 3) miljoonaa euroa. Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 
22 (21) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 134 (177) miljoonaa euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 
129 (177) miljoonaa euroa. Korko- ja muut rahoituskulut olivat nettona 49 (49) 
miljoonaa euroa. Kurssieroista ja käypien arvojen muutoksesta sekä myytävissä 
olevista sijoituksista kirjattiin 10 miljoonaa euroa tappiota (5 miljoonaa 
euroa voittoa).

Tuloverot olivat 31 (46) miljoonaa euroa. Efektiivinen verokanta oli 23 (26) %.

Ensimmäisen neljänneksen voitto oli 103 (131) miljoonaa euroa ja tulos osaketta 
kohti oli 0,20 (0,25) euroa. Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä 
oli 0,19 (0,25) euroa. Liiketoiminnan kassavirta osaketta kohti oli 0,10 (0,36) 
euroa.


Paperin toimitukset

Paperin toimitukset kolmen ensimmäisen kuukauden aikana olivat 2 753 000 
tonnia, saman verran kuin vuonna 2007. Aikakauslehtipaperin toimitukset olivat 
1 136 000 (1 155 000) tonnia, sanomalehtipaperin 636 000 (630 000) tonnia ja 
hieno- ja erikoispaperien toimitukset 981 000 (968 000) tonnia.


Rahoitus

Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja ja rahoitusta oli 50 (187) 
miljoonaa euroa. Kassavirtaan sisältyy varojen siirtoa Ison-Britannian 
eläkejärjestelyihin ja maksuja, jotka liittyvät Miramichin tehtaan sulkemiseen 
viime vuonna. Käyttöpääoma kasvoi 106 (145) miljoonaa euroa.

Katsauskauden lopussa velkaantumisaste oli 64 % (31.3.2007 57 %). 
Omavaraisuusaste oli 46,2 (48,4) %. Korolliset nettovelat nousivat 
4 107 (4 023) miljoonaan euroon.


Henkilöstö

Ensimmäisellä neljänneksellä UPM:n palveluksessa oli keskimäärin 25 971 
(28 558) henkilöä. Vuoden alussa henkilöstön määrä oli 26 352 ja kauden lopussa 
25 841. Henkilömäärän vähennys viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä on 
seurausta kannattavuusohjelman toimenpiteistä, Miramichin paperitehtaan 
sulkemisesta Kanadassa sekä satamaoperaattoreiden ja Walki Wisan myynnistä.


Investoinnit

Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana bruttoinvestoinnit olivat 137 (193) 
miljoonaa euroa, 5,7 (7,7) % liikevaihdosta.

Uusi tarralaminaattitehdas Dixonissa, Illinoisissa, USA:ssa käynnistyi 
helmikuussa. Investoinnin kokonaiskustannus oli 100 miljoonaa Yhdysvaltain 
dollaria (70 miljoonaa euroa).

Suurimmat meneillään olevat investoinnit ovat Kymin sellutehtaan 
talteenottolinja, jonka on suunniteltu valmistuvan tämän vuoden toisen 
neljänneksen aikana; uusi tarralaminaattitehdas Puolassa, joka suunnitelmien 
mukaan käynnistyy vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä biomassaa 
polttoaineenaan käyttävä voimala Caledonianin tehtaalle Skotlantiin, 
joka käynnistyy vuoden 2009 aikana.


Osakkeet

UPM:n osakkeiden vaihto OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä oli vuoden 
2008 ensimmäisen neljänneksen aikana 2 840 (4 267) miljoonaa euroa. Osakkeen 
korkein noteeraus oli 13,87 euroa tammikuussa ja alin 10,52 euroa maaliskuussa.

Maaliskuun 26. päivänä 2008 pidetty yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen 
antaa hallitukselle valtuudet päättää enintään 51 000 000 oman osakkeen 
hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta päätöksestä.

Perustuen edellisen yhtiökokouksen 27.3.2007 päätöksiin hallituksella on 
valtuudet päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen niin, että 
yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle 
hankintavaltuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa 
enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista. Lisäksi sama yhtiökokous valtuutti 
hallituksen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien 
erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 250 000 
000 kappaletta. Tuosta määrästä etuoikeudella yhtiön osakkeenomistajille, siinä 
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, voidaan antaa enintään 
250 000 000 kappaletta ja osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla 
osakeannilla voidaan antaa enintään 100 000 000 osaketta. Uusia osakkeita 
voidaan antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää enintään 5 000 000. Lisäksi 
hallitukselle myönnettiin valtuutus päättää omien osakkeiden luovuttamisesta. 
Nämä vuoden 2007 yhtiökokouksen valtuutukset ovat voimassa enintään kolme 
vuotta päätöksestä.

Liikkeeseen lasketuilla optio-oikeuksilla merkittiin 23 000 osaketta vuoden 
2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä 
31.3.2008 oli 512 592 320. Antivaltuutuksen ja optio-oikeuksien myötä 
osakkeiden lukumäärä voi nousta enimmillään 794 158 420 kappaleeseen.

Kauden lopussa yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia 
osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien 
liikkeeseenlaskuvaltuuksia.


Osinko

Maaliskuun 26. päivänä 2008 pidetty yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen 
0,75 euron osingosta osaketta kohti vuodelta 2007. Osingon määrä, 384 miljoonaa 
euroa, joka maksettiin 10.4.2008, sisältyi maaliskuun lopussa korottomiin 
lyhytaikaisiin velkoihin.


Yhtiön hallitus

Yhtiökokous 26.3.2008 vahvisti hallituksen jäsenmääräksi 10. Uusiksi 
hallituksen jäseniksi valittiin KONE Oyj:n pääjohtaja Matti Alahuhta ja Sampo 
Oyj:n konsernijohtaja Björn Wahlroos. Lisäksi hallituksen varsinaisiksi 
jäseniksi valittiin LLM, MBA Michael C. Bottenheim; Oy Karl 
Fazer Ab:n hallituksen jäsen Berndt Brunow; Famigro Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Karl Grotenfelt; entinen UPM:n ja Haindl-yhtiön johtaja Georg 
Holzhey; amerikkalaisen sijoitusyhtiö Lane Holdings, Inc:n hallituksen 
puheenjohtaja Wendy E. Lane; UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen; varatuomari, 
diplomiekonomi Ursula Ranin sekä ABB:n Prosessiautomaatioryhmän johtaja 
Veli-Matti Reinikkala. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Björn 
Wahlroosin ja varapuheenjohtajiksi Berndt Brunowin sekä Georg Holzheyn. Lisäksi 
hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastuskomitean (Audit Committee) 
puheenjohtajana Michael C. Bottenheim ja jäseninä Wendy E. Lane ja Veli-Matti 
Reinikkala; henkilöstökomitean (Human Resources Committee) puheenjohtajana 
Berndt Brunow ja jäseninä Georg Holzhey ja Ursula Ranin sekä nimitys- ja 
hallinnointikomitean (Nominating and Corporate Governance Committee) 
puheenjohtajana Björn Wahlroos ja jäseninä Matti Alahuhta ja Karl Grotenfelt.


Riita-asiat

Eräät kilpailuviranomaiset jatkavat tutkimuksia koskien väitettyjä 
kilpailunvastaisia toimia yhtiön eri tuotteiden osalta. Yhdysvaltain 
oikeusministeriö, Euroopan unionin viranomaiset sekä viranomaiset useissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa, Kanadassa ja eräissä muissa maissa ovat 
myöntäneet UPM:lle täyden ehdollisen vapautuksen koskien toimintatapoja, joista 
yhtiö on antanut heille tietoja. Yhdysvaltojen ja Kanadan tutkimukset on saatu 
päätökseen ja EU:n komissio on alustavasti lopettanut Euroopan hienopaperi-, 
sanomalehtipaperi-, aikakauslehtipaperi-, tarrapaperi- ja 
tarralaminaattimarkkinoita koskevat tutkimukset.

Yhtiö on nimetty vastaajaksi lukuisiin ryhmäkanteisiin, joita on nostettu 
tarralaminaatti- ja aikakauslehtipaperivalmistajia vastaan Yhdysvalloissa. UPM 
on tehnyt sovintosopimukset suorien aikakauslehtipaperi- ja 
tarralaminaattiasiakkaiden nostamista ryhmäkanteista. Välillisten 
aikakauslehtipaperi- ja tarralaminaattiasiakkaiden nostamat ryhmäkanteet ovat 
edelleen vireillä.

Vireillä olevat riita-asiat saattavat kestää useita vuosia. Tutkimusten 
johdosta ei ole tehty merkittäviä varauksia.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.


Riskitekijät

Jos Venäjän ilmoittamien puutullien kolmas korotus vuoden 2009 alussa toteutuu, 
puun tuonti Venäjältä tulee taloudellisesti kannattamattomaksi. On olemassa 
merkittävä riski, että tuontia ei voida täysin korvata taloudellisesti 
järkevällä tavalla. Epävarmuus lopullisesta päätöksestä vähentää tuontia 
Venäjältä vuoden loppupuolella. Se voi johtaa tuotannon vähennykseen Suomessa 
olevilla tehtailla vuoden 2008 toisella puoliskolla.


Toisen vuosineljänneksen näkymät

Painopaperin maailmanlaajuisen kysynnän ennustetaan kasvavan jonkin verran 
viime vuodesta. Euroopassa hyvän kysynnän arvioidaan jatkuvan erityisesti 
Itä-Euroopassa. Pohjois-Amerikan laskevan kysyntätrendin ennustetaan jatkuvan. 
Kysynnän kasvu on voimakkainta Kiinassa.

UPM:n painopapereiden tilauskanta on tällä hetkellä hyvä. Kapasiteetin 
sulkemisten ja tilapäisten tuotannonrajoitusten vuoksi UPM:n paperitoimitusten 
odotetaan vuonna 2008 olevan jonkin verran alemmat kuin viime vuonna. Toisella 
neljänneksellä yhtiön paperien keskihinnan euroissa odotetaan olevan hieman 
korkeampi kuin vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tarralaminaattien kysynnän arvioidaan kasvavan Euroopassa ja Aasiassa, mutta 
Pohjois-Amerikassa kysynnän kasvu on pysähtynyt heikon taloustilanteen ja 
vaimean kuluttajakysynnän seurauksena. Tarralaminaattien hintojen paikallisissa 
valuutoissa odotetaan nousevan ensimmäisen neljänneksen tasosta kaikilla 
päämarkkinoilla.

Puutuotteissa koivuvanerin vahvan kysynnän ja kuusivanerin vakaan kysynnän 
odotetaan jatkuvan. Sahatavaran näkymät ovat varovaiset. Sekä mänty- että 
kuusisahatavaran kysynnän uskotaan heikkenevän ja hintojen olevan alempia kuin 
vuoden alussa.

Puukuitukustannusten ennustetaan vuonna 2008 olevan korkeammat kuin 
aiemmin ennakoitiin. Yhtiön kokonaiskustannusten nousun oletetaan kuitenkin 
edelleen olevan noin 2 %. Tähän sisältyy säästöt käynnissä olevasta 
kannattavuusohjelmasta.


Toimialakatsaukset

Aikakauslehtipaperit
            Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/Q1-Q4/
           2008 2007 2007 2007 2007 2007

Liikevaihto, milj.   781  811  847  798  793 3249
euroa
EBITDA, milj. euroa 1) 120  98  116  114  113  441
% liikevaihdosta   15,4 12,1 13,7 14,3 14,2 13,6
Poistot ja       -76  -83  -82 -443  -86 -694
arvonalentumiset, milj. euroa
Liikevoitto, milj.   44  -62  34 -339  27 -340
euroa
% liikevaihdosta    5,6 -7,6  4,0 -42,5  3,4 -10,5
Kertaluonteiset     -  -77   - -371   - -448
erät, milj. euroa 2)
Liikevoitto ilman    44  15  34  32  27  108
kertaluonteisia eriä, milj. euroa
% liikevaihdosta    5,6  1,8  4,0  4,0  3,4  3,3
Toimitukset, 1 000 t 1136 1238 1266 1189 1155 4848

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman 
kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2007 toisen neljänneksen kertaluonteisiin eriin sisältyy toimialan 
liikearvosta tehty 350 miljoonan euron arvonalennus, sekä Miramichin 
paperitehdasta koskevat 22 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalennus ja 10 
miljoonan euron varaus henkilöstökuluihin. Lisäksi kirjattiin arvonalennusten 
palautuksista 11 miljoonan euron tuotto. Neljännen neljänneksen kertaluonteiset 
erät sisältävät Miramichin paperitehtaaseen liittyviä henkilöstökuluja 44 
miljoonaa euroa ja muita kuluja 36 miljoonaa euroa, sekä 3 miljoonan euron 
tuoton muista rakennejärjestelyistä.

Q1/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna

Aikakauslehtipaperien liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 44 (27) 
miljoonaa euroa. Liikevaihto laski hieman, 781 (793) miljoonaan euroon. Paperin 
toimitukset olivat 1 136 000 (1 155 000) tonnia.

Ensimmäisen neljänneksen kannattavuus parani lisääntyneen tehokkuuden ansiosta. 
Kuitukustannukset nousivat viime vuodesta, mutta kiinteät kustannukset olivat 
alemmat. Vientimarkkinoiden keskimääräiset hinnat paikallisissa valuutoissa 
olivat selvästi korkeammat. Euron vahvistuttua Yhdysvaltain dollariin ja 
Englannin puntaan nähden kaikkien toimitusten keskimääräinen hinta oli lähes 
sama kuin viime vuonna. Toimitusmäärät pysyivät ennallaan, vaikka Miramichin 
paperitehdas Kanadassa suljettiin ja Jämsänkosken PK4 siirrettiin Hieno- ja 
erikoispaperit -toimialaan.

Markkinat

Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana aikakauslehtipaperin kysyntä 
Euroopassa jatkui hyvänä. Päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä kasvoi noin 
2 % ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä noin 1 % vuoden 2007 
vastaavaan jaksoon verrattuna. Aikakauslehtipaperin vienti Euroopasta kasvoi 
edellisvuoteen verrattuna. Pohjois-Amerikassa sekä päällystetyn että 
päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä kasvoi 4 %. Euroopassa hinnat 
nousivat vuoden alusta mutta keskimääräinen markkinahinta Euroopassa oli alempi 
kuin vuosi sitten. Pohjois-Amerikassa hinnat nousivat edellisestä vuodesta noin 
15 %.


Sanomalehtipaperit
            Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/Q1-Q4/
           2008 2007 2007 2007 2007 2007

Liikevaihto, milj.   332  378  365  379  348 1470
euroa
EBITDA, milj. euroa 1) 60  79  91  100  92  362
% liikevaihdosta   18,1 20,9 24,9 26,4 26,4 24,6
Poistot ja       -46  -48  -47  -47  -48 -190
arvonalentumiset, milj. euroa
Liikevoitto, milj.   15  36  44  53  44  177
euroa
% liikevaihdosta    4,5  9,5 12,1 14,0 12,6 12,0
Kertaluonteiset     1   5   -   -   -   5
erät, milj. euroa 2)
Liikevoitto ilman    14  31  44  53  44  172
kertaluonteisia eriä, milj. euroa
% liikevaihdosta    4,2  8,2 12,1 14,0 12,6 11,7
Toimitukset, 1 000 t  636  702  667  683  630 2682

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman 
kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2007 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät pääosin 
muihin rakennejärjestelyihin liittyvän 5 miljoonan euron tuoton.

Q1/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna

Sanomalehtipaperien liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 44 miljoonasta 
eurosta 14 miljoonaan euroon. Liikevaihto oli 332 (348) miljoonaa euroa. 
Paperin toimitukset olivat 636 000 (630 000) tonnia.

Kannattavuuden heikkenemisen syynä olivat lähinnä alemmat paperin hinnat, 
Englannin puntaan ja Yhdysvaltain dollariin nähden vahvistunut euro sekä 
korkeammat kuitukustannukset. Kaikkien sanomalehtipaperin toimitusten euroiksi 
muunnettu keskihinta oli noin 5 % alempi kuin vuoden 2007 vastaavalla jaksolla. 
Sekä kierrätyskuidun että puun kustannukset olivat korkeammat. Toiminnan 
tehokkuus parani. Kajaanin paperikone 4 suljettiin helmikuussa määräaikaisesti 
kymmeneksi kuukaudeksi.

Markkinat

Standardi- ja erikoissanomalehtipaperin kysyntä Euroopassa oli noin 2 % alempi 
kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sanomalehtipaperin nettovienti 
Euroopasta lisääntyi. Standardisanomalehtipaperin keskimääräinen markkinahinta 
Euroopassa oli noin 3 % alempi. Pohjois-Amerikassa standardisanomalehtipaperin 
keskimääräiset hinnat pysyivät ennallaan ja kysyntä laski. Muilla markkinoilla 
hinnat nousivat laskutusvaluutoissa.


Hieno- ja erikoispaperit

            Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/Q1-Q4/
           2008 2007 2007 2007 2007 2007

Liikevaihto, milj.   726  718  694  686  699 2797
euroa
EBITDA, milj. euroa 1) 84  66  82  92  85  325
% liikevaihdosta   11,6  9,2 11,8 13,4 12,2 11,6
Poistot ja       -53  -54  -53  -53  -53 -213
arvonalentumiset, milj. euroa
Liikevoitto, milj.   31  12  29  39  32  112
euroa
% liikevaihdosta    4,3  1,7  4,2  5,7  4,6  4,0
Kertaluonteiset     -   -   -   -   -   -
erät, milj. euroa
Liikevoitto ilman    31  12  29  39  32  112
kertaluonteisia eriä, milj. euroa
% liikevaihdosta    4,3  1,7  4,2  5,7  4,6  4,0
Toimitukset, 1 000 t  981  977  954  960  968 3859

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman 
kertaluonteisia eriä.

Q1/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna

Hieno- ja erikoispapereiden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 31 (32) 
miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 699 miljoonasta eurosta 726 miljoonaan 
euroon. Paperin toimitukset olivat 981 000 (968 000) tonnia.

Toimialan kannattavuus säilyi lähes samana. Sellu- ja puukustannukset olivat 
merkittävästi korkeammat. Toimintojen tehostumisella kyettiin pääosin 
kattamaan kustannusten nousu ja vahvistuneen euron vaikutus. Kaikkien hieno- ja 
erikoispaperin toimitusten euroiksi muunnettu keskihinta oli suunnilleen sama 
kuin vuosi sitten. Päällystämättömän hienopaperin hinnat olivat korkeammat, 
mutta päällystetyn hienopaperin hinnat alemmat kuin viime vuonna.

Markkinat

Päällystetyn hienopaperin kysyntä Euroopassa oli edellisen vuoden vastaavan 
jakson tasolla. Päällystämättömän hienopaperin kysyntä laski noin 3 %. 
Pakkauspapereiden hyvä kysyntä jatkui ja tarrapapereiden parani hieman. 
Päällystetyn hienopaperin keskimääräinen markkinahinta Euroopassa oli 5 % 
alempi kuin vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Päällystämättömän 
hienopaperin keskimääräinen markkinahinta nousi noin 3 %. Aasiassa 
hienopaperien kysyntä ja hinnat nousivat viime vuodesta.


Tarramateriaalit
            Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/Q1-Q4/
           2008 2007 2007 2007 2007 2007

Liikevaihto, milj.   249  249  252  260  261 1022
euroa
EBITDA, milj. euroa 1)  9  15  18  21  26  80
% liikevaihdosta    3,6  6,0  7,1  8,1 10,0  7,8
Poistot ja       -9  -9  -8  -8  -8  -33
arvonalentumiset, milj. euroa
Liikevoitto, milj.    0  10  10  13  18  51
euroa
% liikevaihdosta    0,0  4,0  4,0  5,0  6,9  5,0
Kertaluonteiset     -   4   -   -   -   4
erät, milj. euroa 2)
Liikevoitto ilman    0   6  10  13  18  47
kertaluonteisia eriä, milj. euroa
% liikevaihdosta    0,0  2,4  4,0  5,0  6,9  4,6

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman 
kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2007 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät pääosin 
muihin rakennejärjestelyihin liittyvän 4 miljoonan euron tuoton.

Q1/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna

Tarratoimiala ei tehnyt liikevoittoa ensimmäisellä neljänneksellä. Viime vuoden 
vastaavalla jaksolla liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 18 miljoonaa 
euroa. Liikevaihto laski 249 (261) miljoonaan euroon.

Liikevaihdon lasku oli seurausta alemmista hinnoista, vahvistuneesta eurosta ja 
markkinajakautuman muutoksista. Tämän lisäksi toimialan kannattavuus heikkeni 
kohonneiden kiinteiden kustannusten vuoksi, mikä osittain liittyy käynnissä 
olevaan investointiohjelmaan. Samoin kannattavuutta laskivat kohonneet 
raaka-ainekustannukset. Tarratoimiala käynnisti hinnankorotuksia useilla 
markkinoilla. Ensimmäisen neljänneksen aikana hintoja nostettiin 
Pohjois-Amerikassa, Kiinassa ja Etelä-Afrikassa.

Tehdasprojekti Dixonissa, Illinoisissa, USA:ssa valmistui neljänneksen aikana. 
Tehtaan käyntiinajo on edennyt sujuvasti.

Markkinat

USA:n heikon taloustilanteen ja kuluttajakysynnän vuoksi tarramateriaalien 
kysynnän arvioidaan supistuneen Pohjois-Amerikassa ensimmäisellä 
neljänneksellä. Kysynnän arvioidaan kasvaneen Euroopassa kuluvan vuoden alusta 
hieman viimevuotista hitaampana. Aasiassa kysynnän vahva kasvu jatkui.


Puutuotteet
            Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/Q1-Q4/
           2008 2007 2007 2007 2007 2007

Liikevaihto, milj.   298  297  262  326  314 1199
euroa
EBITDA, milj. euroa 1) 19  26   8  51  42  127
% liikevaihdosta    6,4  8,8  3,1 15,6 13,4 10,6
Poistot ja       -11  -11  -10  -11  -10  -42
arvonalentumiset, milj. euroa
Liikevoitto, milj.    8  21  -2  41  32  92
euroa
% liikevaihdosta    2,7  7,1 -0,8 12,6 10,2  7,7
Kertaluonteiset     -   6   -   -   -   6
erät, milj. euroa 2)
Liikevoitto ilman    8  15  -2  41  32  86
kertaluonteisia eriä, milj. euroa
% liikevaihdosta    2,7  5,1 -0,8 12,6 10,2  7,2
Vanerin toimitukset,  241  239  204  247  255  945
1 000 m3
Sahatavaran      560  520  480  637  587 2224
toimitukset, 1 000 m3

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman 
kertaluonteisia eriä.
2) Vuoden 2007 neljännen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 6 
miljoonan euron myyntivoiton kiinteistön myynnistä.

Q1/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna

Puutuotteiden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 32 miljoonasta 
eurosta 8 miljoonaan euroon. Liikevaihto oli 298 (314) miljoonaa euroa. Vanerin 
toimitukset olivat 241 000 (255 000) m3 ja sahatavaran toimitukset 560 000 
(587 000) m3.

Toimialan kannattavuus heikkeni pääosin puukustannusten nousun ja sahatavaran 
heikentyneen markkinatilanteen takia. Sahatavaran hinnat laskivat ja sahojen 
kannattavuus heikkeni edelleen. Vanerin hyvä kannattavuus jatkui vakaan 
kysynnän ansiosta. Koivutukin saatavuus rajoitti tuotantoa.

Helmikuussa ilmoitettiin Luumäen jalostustehtaan sulkemisesta. Sahatavaran 
tuotantoa supistettiin kysynnän heikkenemisen vuoksi.

Markkinat

Ensimmäisellä neljänneksellä vanerin kysyntä jatkui vahvana kaikilla 
markkinoilla. Vanerin hinnat olivat korkeammat kuin vuosi sitten. Mänty- ja 
kuusisahatavaran kysyntä oli merkittävästi vähäisempää, minkä seurauksena 
hinnat laskivat. Tukkien heikko saatavuus jatkui.


Muu toiminta
milj. euroa      Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/Q1-Q4/
           2008 2007 2007 2007 2007 2007

Liikevaihto 1)     168  188  173  214  234  809
EBITDA 2)        45  67  51  32  60  210
Poistot ja       -4  -31  -6  -5  -10  -52
arvonalentumiset
Liikevoitto                       
Metsäosasto Suomessa  37  61  43  34  28  166
Energiaosasto Suomessa 38  42  23  19  28  112
Muut ja eliminoinnit  -2  20   -  59  -9  70
Liikevoitto yhteensä  73  123  66  112  47  348

Kertaluonteiset erät,  4  10   -  71   -  81
milj. euroa 3)
Liikevoitto ilman    69  113  66  41  47  267
kertaluonteisia eriä

1) Liikevaihto sisältää myynnin konsernin ulkopuolelle.
2) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman 
biologisten hyödykkeiden arvon muutosta ja kertaluonteisia eriä.
3) Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 
oikaisun vuoden 2007 liiketoimintojen myynteihin. Vuoden 2007 toisen 
neljänneksen kertaluonteisiin eriin sisältyvät UPM-Asunnot Oy:n 42 miljoonan 
euron myyntivoitto ja Walki Wisan 29 miljoonan euron myyntivoitto. Neljännen 
neljänneksen kertaluonteiset erät sisältävät 58 miljoonan euron myyntivoiton 
satamaoperaattoreiden Rauma Stevedoringin ja Botnia Shippingin myynnistä, 
12 miljoonan euron korvauskulun liittyen ryhmäkanteisiin Yhdysvalloissa, 
pääasiassa Miramichin metsä- ja sahatoimintoihin liittyvän 31 miljoonan euron 
arvonalennuksen, sekä 5 miljoonaa euroa muita rakennejärjestelykuluja.

Q1/2008 vuoden 2007 vastaavaan jaksoon verrattuna

Muun toiminnan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 69 (47) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto laski 168 (234) miljoonaan euroon vuonna 2007 myytyjen 
liiketoimintojen vuoksi.

Metsäosaston liikevoitto oli 37 (28) miljoonaa euroa. Biologisten hyödykkeiden 
(kasvavan puuston) käypä arvo kasvoi 41 (23) miljoonaa euroa. Hakkuut omista 
metsistä laskivat edelliseen vuoteen verrattuna ja omista metsistä hakatun 
puuraaka-aineen kustannus oli 13 (26) miljoonaa euroa.

Suomen Energiaosaston liikevoitto oli 38 (28) miljoonaa euroa. Vesivoiman 
saatavuus oli erittäin hyvä, koska Pohjoismaiden vesivarannot olivat normaalia 
korkeammat. Sen johdosta sähkön keskimääräinen tuotantokustannus oli alempi ja 
sähkön myyntiä yhtiön ulkopuolelle voitiin lisätä. Sähkön hinta Nord Poolissa 
oli merkittävästi korkeampi kuin vuosi sitten vastaavalla jaksolla.


Osakkuus- ja yhteisyritykset

milj.         Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/Q1-Q4/
euroa         2008 2007 2007 2007 2007 2007

Osuus tuloksesta verojen jälkeen
Oy Metsä-Botnia Ab   26   6  19  12  21  58
Pohjolan Voima Oy    -5  -4  -5  -5   -  -14
Muut           1   -   -  -1   -  -1
Yhteensä        22   2  14   6  21  43


Toimitukset
            Q1/  Q4/  Q3/  Q2/  Q1/ Q1-Q4/
            2008  2007  2007  2007  2007  2007
Paperitoimitukset                          
Aikakauslehtipaperit, 1136  1238  1266  1189  1155  4848
1 000 t
Sanomalehtipaperit,   636  702  667  683  630  2682
1 000 t
Hieno- ja        981  977  954  960  968  3859
erikoispaperit, 1 000 t
Paperitoimitukset   2753  2917  2887  2832  2753 11389
yhteensä

Puutuotteiden toimitukset
Vaneri, 1 000 m3    241  239  204  247  255  945
Sahatavara, 1 000 m3  573  537  505  666  617  2325


Helsinki, huhtikuun 24. päivänä 2008

UPM-Kymmene Oyj
Hallitus

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton


Tilinpäätös

Konsernin tuloslaskelma

milj. euroa         Q1/    Q1/   Q1-Q4/
              2008    2007    2007

Liikevaihto        2410    2519   10035
Liiketoiminnan muut tuotot  40     18    200
Liiketoiminnan kulut   -2108   -2119   -8650
Biologisten hyödykkeiden   28     -3     79
käyvän arvon muutos ja hakkuut
Osuus osakkuus- ja      22     21     43
yhteisyritysten tuloksista
Poistot ja         -199    -215   -1224
arvonalentumiset
Liikevoitto         193    221    483
                           
Voitot myytävissä       -     2     2
olevista osakkeista, netto
Kurssierot ja käypien    -10     3     -2
arvojen muutokset
Korko- ja muut       -49    -49    -191
rahoituskulut, netto
Voitto ennen veroja     134    177    292

Tuloverot          -31    -46    -211
Kauden voitto        103    131     81

Jakautuminen:                    
Emoyhtiön omistajille    102    131     85
Vähemmistölle         1     -     -4
              103    131     81

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
                           
Laimentamaton osake-    0,20    0,25    0,16
kohtainen tulos, euroa
Laimennusvaikutuksella   0,20    0,25    0,16
oikaistu osakekohtainen tulos, euroa


Lyhennetty konsernin tase
milj. euroa           31.03.2008 31.03.2007 31.12.2007

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo               1163    1514    1163
Muut aineettomat käyttö-        411    435    392
omaisuushyödykkeet
Aineelliset käyttö-          6048    6435    6179
omaisuushyödykkeet
Biologiset              1121    1027    1095
hyödykkeet
Osuudet osakkuus- ja         1178    1175    1193
yhteisyrityksissä
Laskennalliset             252    360    284
verosaamiset
Muut pitkäaikaiset           442    281    333
varat
                   10615   11227   10639
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuuus           1420    1273    1342
Myyntisaamiset ja muut saamiset    1791    1699    1735
Rahavarat                98    200    237
                   3309    3172    3314
Myytävänä olevat varat          -    157     -
Varat yhteensä            13924   14556   13953

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma              890    890    890
Ylikurssirahasto             -    826     -
Arvonmuutos- ja muut rahastot     -53    178     35
Sijoitetun vapaan           1067     -    1067
oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat         4492    5106    4778
                   6396    7000    6770

Vähemmistön osuus            13     18     13
Oma pääoma yhteensä          6409    7018    6783

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat        748    781    745
Korolliset velat           3368    3238    3384
Muut pitkäaikaiset velat        594    600    624
                   4710    4619    4753
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat     995    1068    931
Ostovelat ja muut velat        1810    1809    1486
                   2805    2877    2417

Myytävänä oleviin varoihin        -     42     -
liittyvät velat 
Velat yhteensä            7515    7538    7170
                                
Oma pääoma ja velat yhteensä     13924   14556   13953


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

           Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

milj. euroa       Osake-    Yli-  Muunto-   Arvon- Sijoitetun
             pääoma  kurssi-    erot   muutos   vapaan
                  rahasto        ja muut    oman
                            rahastot  pääoman
                                  rahasto
Oma pääoma 1.1.2007     890    826    -89    278     -
Muuntoerot          -     -    -11     -     -
Muut erät           -     -     -     -     -
Voitot ja tappiot       -     -     -     -     -
nettosijoitusten suojauksesta,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset
voitot ja tappiot       -     -     -     9     -
käypään arvoon arvostamisesta, 
veroilla vähennettynä
siirretty omasta       -     -     -     -8     -
pääomasta, veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat sijoitukset
voitot ja tappiot       -     -     -     -     -
käypään arvoon arvostamisesta, 
veroilla vähennettynä
siirretty           -     -     -     -2     -
tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä
Kauden voitto         -     -     -     -     -
Kaudella kirjatut       -     -    -11     -1     -
tuotot ja kulut yhteensä

Osakeperusteisten       -     -     -     1     -
maksujen kustannus, veroilla vähennettynä
Maksettu osinko        -     -     -     -     -
Liiketoimintojen       -     -     -     -     -
yhdistäminen
Muut oman pääoman       -     -     -     1     -
muutokset yhteensä
Oma pääoma 31.03.2007    890    826    -100    278     -

Oma pääoma 1.1.2008     890     -    -158    193    1067

Muuntoerot          -     -    -144     -     -
Muut erät           -     -     -     -     -
Voitot ja tappiot       -     -     35     -     -
nettosijoitusten suojauksesta,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset
voitot ja tappiot       -     -     -     38     -
käypään arvoon arvostamisesta, 
veroilla vähennettynä
siirretty omasta       -     -     -    -18     -
pääomasta, veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat sijoitukset
voitot ja tappiot       -     -     -     -     -
käypään arvoon arvostamisesta,
veroilla vähennettynä
siirretty           -     -     -     -     -
tuloslaskelmaan, 
veroilla vähennettynä
Kauden voitto         -     -     -     -     -
Kaudella kirjatut       -     -    -109     20     -
tuotot ja kulut yhteensä

Osakeperusteisten       -     -     -     1     -
maksujen kustannus, 
veroilla vähennettynä
Maksettu osinko        -     -     -     -     -
Liiketoimintojen       -     -     -     -     -
yhdistäminen
Muut oman pääoman       -     -     -     1     -
muutokset yhteensä
Oma pääoma 31.03.2008    890     -    -267    214    1067

milj. euroa       Kerty-  Yhteensä   Vähem-    Oma
              neet        mistön   pääoma
            voitto-         osuus  yhteensä 
             varat

Oma pääoma 1.1.2007    5366    7271     18    7289

Muuntoerot          -    -11     -    -11
Muut erät           1     1     -     1
Voitot ja tappiot       -     -     -     -
nettosijoitusten 
suojauksesta,veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset
voitot ja tappiot       -     9     -     9
käypään arvoon arvostamisesta,
veroilla vähennettynä
siirretty omasta       -     -8     -     -8
pääomasta, veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat sijoitukset
voitot ja tappiot       -     -     -     -
käypään arvoon arvostamisesta,
veroilla vähennettynä
siirretty           -     -2     -     -2
tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä
Kauden voitto        131    131     -    131
Kaudella kirjatut      132    120     -    120
tuotot ja kulut yhteensä
                                
Osakeperusteisten maksujen  -     1     -     1
kustannus, veroilla vähennettynä
Maksettu osinko      -392    -392     -    -392
Liiketoimintojen       -     -     -     -
yhdistäminen
Muut oman pääoman     -392    -391     -    -391
muutokset yhteensä
Oma pääoma 31.03.2007   5106    7000     18    7018

Oma pääoma 1.1.2008    4778    6770     13    6783

Muuntoerot          -    -144     -    -144
Muut erät          -4     -4     -     -4
Voitot ja tappiot       -     35     -     35
nettosijoitusten suojauksesta,
veroilla vähennettynä
Rahavirran suojaukset
voitot ja tappiot       -     38     -     38
käypään arvoon arvostamisesta,
veroilla vähennettynä
siirretty omasta       -    -18     -    -18
pääomasta, veroilla vähennettynä
Myytävissä olevat sijoitukset
voitot ja tappiot       -     -     -     -
käypään arvoon arvostamisesta,
veroilla vähennettynä
siirretty           -     -     -     -
tuloslaskelmaan, veroilla vähennettynä
Kauden voitto        102    102     1    103
Kaudella kirjatut      98     9     1     10
tuotot ja kulut yhteensä

Osakeperusteisten       -     1     -     1
maksujen kustannus, veroilla vähennettynä
Maksettu osinko      -384    -384     -    -384
Liiketoimintojen       -     -     -1     -1
yhdistäminen
Muut oman pääoman     -384    -383     -1    -384
muutokset yhteensä
Oma pääoma 31.03.2008   4492    6396     13    6409


Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

milj.          Q1/  Q1/Q1-Q4 /
euroa         2008  2007  2007

Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto      103  131   81
Oikaisut yhteensä    152  273  1390
Käyttöpääoman muutos  -106  -145  -204
Liiketoiminnasta    149  259  1267
kertyneet rahavirrat
Nettorahoituskulut   -59  -24  -236
Maksetut verot     -40  -48  -164
Liiketoiminnasta     50  187  867
kertyneet nettorahavirrat

Investointien rahavirrat
Yritys- ja osakeostot  -5   -2  -25
Aineettoman ja     -175  -201  -673
aineellisen 
käyttöomaisuuden ostot
Omaisuuden myynnit ja   9   21  273
muut investointien rahavirrat
Investointien     -171  -182  -425
nettorahavirrat

Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten     -17   -3  -10
lainojen ja muiden rahoituserien muutos
Maksetut osingot     -   -  -392
Rahoituksen       -17   -3  -402
nettorahavirrat
Rahavarojen muutos   -138   2   40
                     
Rahavarat kauden alussa 237  199  199
Rahavarojen muuntoero  -1   -   -2
Rahavarojen muutos   -138   2   40
Rahavarat kauden lopussa 98  201  237
                     
Liiketoiminnan kassa-  0,10  0,36  1,66
virta per osake, euroa


Tiedot vuosineljänneksittäin

milj. euroa         Q1/    Q4/    Q3/    Q2/    Q1/
              2008    2007    2007    2007    2007
Liikevaihto segmenteittäin
Aikakauslehtipaperit    781    811    847    798    793
Sanomalehtipaperit     332    378    365    379    348
Hieno- ja          726    718    694    686    699
erikoispaperit
Tarramateriaalit      249    249    252    260    261
Puutuotteet         298    297    262    326    314
Muu toiminta        168    188    173    214    234
Konsernin sisäinen     -144    -129    -126    -126    -130
liikevaihto
Liikevaihto yhteensä    2410    2512    2467    2537    2519

Liikevoitto segmenteittäin
Aikakauslehtipaperit     44    -62     34    -339     27
Sanomalehtipaperit      15     36     44     53     44
Hieno- ja          31     12     29     39     32
erikoispaperit
Tarramateriaalit       -     10     10     13     18
Puutuotteet          8     21     -2     41     32
Muu toiminta         73    123     66    112     47
Osuus osakkuus- ja      22     2     14     6     21
yhteisyritysten tuloksista
Liikevoitto         193    142    195    -75    221
(tappio) yhteensä
% liikevaihdosta      8,0    5,7    7,9    -3,0    8,8
Voitot myytävissä       -     -     -     -     2
olevista sijoituksista, netto
Kurssierot ja        -10     -4     -9     8     3
käypien arvojen muutokset
Korko- ja muut       -49    -46    -42    -54    -49
rahoituskulut, netto
Voitto (tappio)       134     92    144    -121    177
ennen veroja
Tuloverot          -31    -63    -25    -77    -46
Kauden voitto (tappio)   103     29    119    -198    131

Laimentamaton       0,20    0,06    0,23   -0,38    0,25
osakekohtainen tulos, euroa
Laimennettu        0,20    0,06    0,23   -0,38    0,25
osakekohtainen tulos, euroa
Keskimääräinen      512581   514085   527012   527111   523261
osakemäärä, laimentamaton (1000)
Keskimääräinen      513412   515322   529530   530980   527086
osakemäärä, laimennettu (1000)
                                      
Kertaluonteisia eriä liikevoitossa 
Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät eritellään 
toimialakatsauksissa sivuilla 5-8.

Aikakauslehtipaperit     -    -77     -    -371     -
Sanomalehtipaperit      1     5     -     -     -
Hieno- ja           -     -     -     -     -
erikoispaperit
Tarramateriaalit       -     4     -     -     -
Puutuotteet          -     6     -     -     -
Muu toiminta         4     10     -     71     -
Osuus osakkuus- ja      -     -     -     -     -
yhteisyritysten tuloksista
Kertaluonteisia        5    -52     -    -300     -
eriä liikevoitossa yhteensä
Liikevoiton alapuolella    -     -     -     -     -
raportoitavat kertaluonteiset erät
Kertaluonteiset erät veroissa -    -39     -    -32     -
Kertaluonteiset erät yhteensä 5    -91     -    -332     -

Liikevoitto ilman      188    194    195    225    221
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta      7,8    7,7    7,9    8,9    8,8
Voitto ennen veroja     129    144    144    179    177
ilman kertal. eriä
% liikevaihdosta      5,4    5,7    5,8    7,1    7,0
Tulos per osake      0,19    0,24    0,23    0,28    0,25
ilman kertal. eriä, euroa
Oman pääoman tuotto     5,9    7,1    6,9    8,5    7,3
ilman kertal. eriä, %
Sijoitetun pääoman     6,5    6,9    6,8    8,3    7,9
tuotto ilman kertal. eriä, %

milj. euroa      Q1-Q4/
             2007
Liikevaihto segmenteittäin
Aikakauslehtipaperit   3249
Sanomalehtipaperit    1470
Hieno- ja        2797
erikoispaperit
Tarramateriaalit     1022
Puutuotteet       1199
Muu toiminta       809
Konsernin sisäinen    -511
liikevaihto
Liikevaihto yhteensä  10035

Liikevoitto segmenteittäin
Aikakauslehtipaperit   -340
Sanomalehtipaperit    177
Hieno- ja         112
erikoispaperit
Tarramateriaalit      51
Puutuotteet        92
Muu toiminta       348
Osuus osakkuus- ja     43
yhteisyritysten tuloksista
Liikevoitto        483
(tappio) yhteensä
% liikevaihdosta     4,8
Voitot myytävissä      2
olevista sijoituksista, netto
Kurssierot ja käypien   -2
arvojen muutokset
Korko- ja muut      -191
rahoituskulut, netto
Voitto (tappio)      292
ennen veroja
Tuloverot        -211
Kauden voitto (tappio)   81

Laimentamaton osake-   0,16
kohtainen tulos, euroa
Laimennettu osake-    0,16
kohtainen tulos, euroa
Keskimääräinen     522867
osakemäärä, 
laimentamaton (1000)
Keskimääräinen     525729
osakemäärä,
laimennettu (1000)
               
Kertaluonteisia eriä liikevoitossa
Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät eritellään
toimialakatsauksissa sivuilla 5-8.

Aikakauslehtipaperit   -448
Sanomalehtipaperit     5
Hieno- ja          -
erikoispaperit
Tarramateriaalit      4
Puutuotteet         6
Muu toiminta        81
Osuus osakkuus- ja     -
yhteisyritysten tuloksista
Kertaluonteisia eriä   -352
liikevoitossa yhteensä
Liikevoiton alapuolella   -
raportoitavat kertaluonteiset erät
Kertaluonteiset erät   -71
veroissa
Kertaluonteiset erät   -423
yhteensä

Liikevoitto ilman     835
kertaluonteisia eriä
% liikevaihdosta     8,3
Voitto ennen veroja    644
ilman kertal. eriä
% liikevaihdosta     6,4
Tulos per osake     1,00
ilman kertal. eriä, euroa
Oman pääoman tuotto    7,4
ilman kertal. eriä, %
Sijoitetun pääoman    7,4
tuotto ilman kertal. eriä, %


Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset

milj.         Q1/  Q1/Q1-Q4/
euroa         2008 2007 2007

Kirjanpitoarvo    6179 6500 6500
kauden alussa
Investoinnit      128  181  644
Vähennykset       -2  -12  -96
Poistot        -183 -195 -752
Arvonalentumiset     -   -  -42
Arvonalentumisten    -   -  12
peruutukset
Muuntoero ja muut   -74  -39  -87
muutokset
Kirjanpitoarvo    6048 6435 6179
kauden lopussa


Vastuusitoumukset

milj. euroa     31.03.2008 31.03.2007 31.12.2007
Omasta velasta                    
Kiinnitykset         89     94     90
Osakkuus- ja                     
yhteisyritysten puolesta
Lainatakaukset        10     11     10

Muiden puolesta                   
Lainatakaukset        -     1     -
Muut takaukset        3     5     3

Muut omat vastuut                  
Leasingvastuut        26     26     21
seuraavien 12 kuukauden aikana
Leasingvastuut sitä     86     94     99
seuraavien 12 kuukauden aikana
Muut vastuut         66     80     70


Investointisitoumukset

milj. euroa    Käyttöön-  Koko-  Men-   Q1/ Jälkeen
            otto  nais-  nessä  2008  31.03.
                kus- 31.12.       2008
               tannus  2007

Sellutehtaan     06/2008   325   226   36   63
uusinta, Kymi
Uusi biovoimalaitos, 09/2009   75   11    5   59
Caledonian, UK
Uusi tehdas, UPM   11/2008   90   23   11   56
Raflatac, Puola
PK5:n uusinta,    05/2008   38   14    7   17
Jämsänkoski
Uusi puumuovi-    12/2008   12    -    -   12
komposiittitehdas, Saksa


Johdannaissopimusten nimellisarvot

milj. euroa     31.03.2008 31.03.2007 31.12.2007
Valuuttajohdannaiset                 
Termiinisopimukset     5964    3968    4369
Optiosopimukset, ostetut  121     3     50
Optiosopimukset, asetetut  174     3     60
Vaihtosopimukset      511    565    529

Korkojohdannaiset                  
Termiinisopimukset     4639    2851    3642
Vaihtosopimukset      2148    2542    2383

Muut johdannaiset                  
Termiinisopimukset      18     12     12
Vaihtosopimukset       2     12     3


Liiketoimet lähipiirin (osakkuus- ja yhteisyritykset) kanssa

milj.         Q1/  Q1/Q1-Q4/
euroa        2008 2007 2007

Myynnit         26  15  130
osakkuusyhtiöille
Ostot         127  103  500
osakkuusyhtiöiltä
Myyntisaamiset ja    26  14  29
muut saamiset kauden lopussa
Ostovelat ja muut    25  28  42
velat kauden lopussa


Keskeisiä euron kursseja kauden lopussa

           31.03.2008 31.12.2007 30.09.2007 30.06.2007 31.03.2007
USD           1,5812   1,4721   1,4179   1,3505   1,3318
CAD           1,6226   1,4449   1,4122   1,4245   1,5366
JPY           157,37   164,93   163,55   166,63   157,32
GBP           0,7958   0,7334   0,6968   0,6740   0,6798
SEK           9,3970   9,4415   9,2147   9,2525   9,3462


Tilinpäätösperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja konsernin 
vuoden 2007 vuosikertomuksessa esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaan. 
Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen 
tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, %:

(Voitto ennen veroja - tuloverot) / Oma pääoma (keskiarvo) x 100

Sijoitetun pääoman tuotto, %:

(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) / (Taseen loppusumma - 
korottomat velat (keskiarvo)) x 100

Tulos/osake:

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto / Tilikauden keskimääräinen 
osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, 
ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi 
odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja 
kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, 
”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot 
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja 
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset 
poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä 
ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen 
ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, 
tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja 
tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai 
kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden 
immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen 
koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten 
esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden 
maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat 
hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen 
tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; 
ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten 
päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason 
muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2007 
vuosikertomuksen sivuilta 68-69.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
New Yorkin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm-kymmene.fi