Den ordinære bankdriften i SpareBank 1 SMN utvikler seg positivt i årets tre første måneder sammenlignet med startet på 2007. Den ordinære bankdriften viser en resultatøkning på 42 millioner og denne økningen skyldes i all hovedsak god vekst og dermed økt markedsandel både i privatmarkedet og bedriftsmarkedet innenfor de fleste produktområdene.
 
Styrket nr 1-posisjon
SpareBank 1 SMN har styrket sin nr 1-posisjon i hele regionen med en netto tilvekst av kunder og en utlånsøkning som er høyere enn den generelle kredittveksten i perioden.
 
Totale utlån økte med 17,5 prosent til 64,3 milliarder kroner. Veksten fordeler seg med 14 prosent i privatmarkedet og hele 23 prosent i bedriftsmarkedet. Banken opplever en særskilt god tilgang på gode bedriftskunder. Samlede innskudd økte med 7,5 prosent til 33,4 milliarder kroner. Innskuddsveksten i privatmarkedet var på 10 prosent og i bedriftsmarkedet på 5 prosent.
 
Lave tap
Netto tap på utlån og garantier ble 1 millioner kroner mot en netto inntektsføring på ni millioner i samme periode i fjor.
 
I privatmarkedet har det vært en vridning i sparemønsteret fra børs til bank. Salget av innskudd med rentebinding i tre måneder er nær femdoblet i første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Andre spareprodukter viser stabilt og til dels lavere salg, men med pen vekst i tegning av spareavtaler i aksjefond.
 
Overtar Trondheim kommune
I bedriftsmarkedet er det god aktivitet, og fremdeles med veldig lave tap. I løpet av første kvartal er det iverksatt en rekke nye kundeforhold, deriblant Trondheim kommune hvor SpareBank 1 SMN overtar som hovedbank 1. mai. For øvrig begynner økt satsing på skadeforsikring å gi merkbare resultater.
 
SpareBank 1 SMN har utvidet betydelig innen corporate finance, og er i løpet av de siste månedene blitt deleier i PAB Consulting i Ålesund samt kjøpt opp Mercantor i Trondheim. SpareBank 1 SMN er dermed det ledende meglerhuset i regionen.
 
Svekket finansresultat
Et svakere finansmarked har bidratt til redusert avkastning på finansielle investeringer med 82 millioner kroner samt gitt lavere resultatbidrag fra SpareBank 1 Gruppen med 28 millioner kroner. Svakere finansavkastning skyldes i stor grad urealiserte kurstap på aksjer i Adresseavisen og Det Norske Oljeselskap samt i bankens obligajsonsbeholdning.
 
Egenkapitalavkastningen ble 7,8 prosent (18,2 prosent). Forvaltningskapitalen økte med 9,6 prosent til 70,4 milliarder kroner, inkludert overføringen til SpareBank 1 Boligkreditt.
 
Forberedt på uroen
- Vi var godt forberedt på at også vi ville bli rammet av finansuroen. Vi får en belastning på våre investeringer i regionale selskaper i første kvartal 2008. Dette er gode selskaper med et betydelig potensial på lengre sikt. Vi har også plassert deler av vår likviditetsreserve i obligajonsmarkedet og får dermed kurstap på linje med de øvrige norske regionale bankene.  Vi er langsiktige og er nå spesielt fokusert på at bankens ordinære drift skal forbedres kontinuerlig. Og bankdriften utvikler seg meget tilfredsstillende sier administrerende direktør Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.
 
Hovedtall
                                               Per 31.03.08 Per 31.03.07
                                               Mill kr                         Mill kr
Sum inntekter                                432                         475
Resultat før tap                              144                         212
Resultat etter skatt                         94                           176
 
Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Administrerende direktør Finn Haugan tlf 900 41 002
Finansdirektør Kjell Fordal tlf 905 41 672
Informasjonsdirektør Hans Tronstad tlf 941 78 322
 
Trondheim, 30. april 2008
 
Om SpareBank 1 SMN
SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern. Vi er markedsleder i privat- og bedriftsmarkedet, og er lokalisert på 68 kontor i regionens kommuner. Vårt mål er å være den anbefalte banken for kunder i Midt-Norge, og som lokal og selvstendig sparebank føler vi et spesielt ansvar for å stimulere til vekst og trivsel i regionen. Vi bygger vår virksomhet på nærhet til kundene, god tilgjengelighet, full produktbredde og helhetlig økonomisk rådgivning.
 
Hovedkontoret er i Trondheim. Konsernet har ca 1100 ansatte og omfatter også datterselskapene SpareBank 1 SMN Finans, EiendomsMegler 1 Midt-Norge, Allegro Finans og Midt-Norge Regnskap. SpareBank 1 SMN  er en av seks eiere av SpareBank 1 Gruppen. Ønskes ytterligere informasjon, besøk vår hjemmeside www.smn.no.