AcadeMedias valberednings förslag till styrelse och revisorsval

Valberedningen, bestående av Mikael Nachemson, företräder Bure Equity AB, Josef
Elias, företräder Josef Elias Holding AB och Sandra Unterman Holding AB, Staffan
Lund, företräder LBS Intressenter AB, Gunnar Lindberg, företräder
Länsförsäkringar Småbolagsfond, föreslår en styrelse bestående av sex ledamöter,
utan suppleant.

Valberedningen föreslår omval av befintliga styrelseledamöterna Josef Elias,
Fredrik Grevelius, Anders Nilsson, Pernilla Ström och Staffan Lund, samt nyval
av Björn Björnsson. Rolf Nord har avböjt omval. Anders Nilsson föreslås av
valberedningen till styrelsens ordförande. Den föreslagna styrelsen har stöd hos
drygt 92% av röstetalet i bolaget.

Björn Björnsson, född 1946, pol.mag, egen konsultverksamhet inom det finansiella
området, ledamot i bl. a. Bure Equity AB.
Valberedningen föreslår att samma styrelsearvode skall utgå, totalt 480 000
kronor att fördelas till lika delar till styrelsens ledamöter, undantaget
ledamot som är anställd i koncernen som erhåller 0 kronor och styrelsens
ordförande som skall erhålla ett arvode om 180 000 kronor.
Valberedningen föreslår att välja auktoriserade revisionsföretaget Ernst Young
som medpåtecknande revisor, intill tiden av nästa årsstämma.

AcadeMedias årsstämma hålls den 13 maj 2008 kl 12.00 i Göteborg.

Göteborg 2008-05-07

AcadeMedia AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Nachemson, tel. 031 708 64 00 eller mobil 0708 72 51 05, valberedningens
ordförande

AcadeMedia är en av Sveriges ledande aktörer inom utbildningsbranschen för såväl
privat som offentlig verksamhet. Företagets utbildningar baseras på modern
pedagogik och teknik vilket stärker kunder och elevers konkurrenskraft och
genererar mätbara vinster. AcadeMedia har huvudkontor i Göteborg och bedriver
verksamhet på över 30 orter i Sverige. AcadeMedia är noterat på
Stockholmsbörsen, Small Cap-listan. 
För ytterligare information om AcadeMedia besök www.academedia.se