Fortum lämnade i början av april in sin miljökonsekvensbeskrivning       
(MKB-beskrivning) avseende en ny kärnkraftverksenhet på ön Hästholmen i Lovisa 
till arbets- och näringsministeriet. Arbets- och näringsministeriet ordnar   
tillsammans med Fortum ett möte för allmänheten om MKB-beskrivningen på Kino  
Marilyn i Lovisa torsdag 8.5.2008 klockan 18.                  

Vid mötet kan allmänheten ställa frågor och framföra åsikter om         
MKB-beskrivningen. Alla framförda ställningstaganden och åsikter registreras.  
Representanter för arbets- och näringsministeriet, Fortum och Pöyry Energy, som 
gjorde miljökonsekvensbedömningen, finns på plats för att besvara allmänhetens 
frågor.                                     

Miljökonsekvensbeskrivningen ger vid handen att en tredje kärnkraftverksenhet  
kan uppföras på ön Hästholmen. MKB-förfarandet gäller byggandet av en      
kärnkraftverksenhet med eleffekten 1 000 - 1 800 megawatt. Vid         
miljökonsekvensbedömningen utreddes bland annat den nya kärnkraftverksenhetens 
inverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet samt på det omgivande     
samhället och ekonomin. Särskild uppmärksamhet fästes vid utredningen av    
kylvattnets miljökonsekvenser.                         

Genom MKB-förfarandet förbereder sig Fortum för utbyggnad av den        
klimatanpassade, inhemska elproduktionen. Motverkandet av klimatförändringen,  
som är en av mänsklighetens största utmaningar, kräver energibesparing,     
satsningar på förnyelsebara energikällor och koldioxidfri energiproduktion såsom
kärnkraft. Fortum hör till Europas renaste elproducenter. Långt över 80 procent 
av Fortums elproduktion är koldioxidfri och över 40 procent av elektriciteten  
produceras med förnyelsebara energikällor.                   


Ytterligare information om mötet för allmänheten:                
Jaana Avolahti, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 
6064836                                     
Reko Rantamäki, projektchef, Fortum, tfn 040 8297587              
Peter Tuominen, utvecklings- och kommunikationschef, Fortum, tfn 050 4524760