DACKE GROUP NORDIC (publ.) Delårsrapport januari - mars 2008

Print
| Source: Dacke Group Nordic AB
DACKE GROUP NORDIC (publ.)  Delårsrapport januari - mars 2008


Perioden 1 januari - 31 mars 2008 jämfört med samma period 2007

•	Nettoomsättningen uppgick till 77,7 MSEK (146,2), en minskning med 47 %.
•	Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,1 MSEK (0,1).
•	Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,3 MSEK (-7,4).
•	Resultat efter skatt uppgick till -18,5 MSEK (0,1).
•	Resultat per aktie uppgick till -2,50 SEK (0,01).


Väsentliga händelser efter periodens slut

•	Portföljbolaget Dapresy avyttrades den 24 april 2008. I samband med
avyttringen blev Peter Zakrisson tillförordnad VD för Hermelin.
•	Beslut fattades om att ledningsgrupperna för Hermelin och Anthill ska slås
samman.Dackes VD Peter Zakrissons presentation från bolagsstämman kommer att finnas
tillägnglig på bolagets hemsida från kl 16.00, onsdagen 7 maj.