Årsstämma i Vostok Nafta Investment Ltd hölls den 14 maj 2008 kl. 10.00 på Grand Hôtel i Stockholm.

På stämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a beslutades följande:

- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen antogs. Av dessa framgick bl.a. att vinsten för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2007 uppgick till 3 222 TUSD. Styrelsens förslag att inte betala någon utdelning antogs.

- Åtta styrelseledamöter omvaldes, nämligen Al Breach, Per Brilioth, Paul Leander-Engström, Torun Litzén, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, William A. Rand och Robert J. Sali. Lukas H. Lundin valdes till ordförande för styrelsen.

- PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisorer.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson, Head of Investor Relations, tel 0701-11 26 15