FONDSBØRSMEDDELELSE

15. maj 2008


IC Companys A/S - Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007/08

Nettoomsætningen er øget med 138 mio. DKK eller 14% til 1.104 mio.
DKK i regnskabsårets 3. kvartal. Resultat af primær drift er øget med
5% til 153 mio. DKK. Ordreoptaget for efterårskollektionen 2008/09 er
endeligt afsluttet med en vækst på 10%. For helåret 2007/08 ventes en
omsætning i størrelsesordenen 3.750 mio. DKK og et resultat af primær
drift i størrelsesordenen 375 mio. DKK.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 14. maj 2008
godkendt 3. kvartalsregnskabet for perioden 1. januar - 31. marts
2008.

Omsætningen i 3. kvartal blev 1.104 mio. DKK (966 mio. DKK) svarende
til en vækst på 14%. År-til-dato blev omsætningen 3.119 mio. DKK
(2.770 mio. DKK) svarende til en vækst på 13%.

Bruttoresultatet blev i 3. kvartal 664 mio. DKK (576 mio. DKK)
svarende til en bruttomargin på 60,1% (59,6%). År-til-dato er
bruttomarginen 60,7% (58,6%).

Omkostningerne blev i 3. kvartal 511 mio. DKK (431 mio. DKK) svarende
til en forøgelse på 19%. Omkostningsudviklingen er påvirket af
engangsomkostninger på samlet 20 mio. DKK.

Resultat af primær drift er i 3. kvartal øget 5% til 153 mio. DKK
(145 mio. DKK) svarende til en EBIT-margin på 13,8% (15,0%).
År-til-dato er resultat af primær drift 453 mio. DKK (378 mio. DKK)
svarende til en EBIT-margin på 14,5% (13,7%).

Resultat pr. aktie blev 5,9 DKK (5,2 DKK) i 3. kvartal svarende til
en vækst på 13%. År-til-dato er væksten i resultat pr. aktie på 25%
til 17,4 DKK.

Ordreoptaget for efterårskollektionen 2008/09 er endeligt afsluttet
med en vækst på 10%. I lokalvaluta er væksten i ordreoptaget 11%.
Væksten i ordreoptaget har således været stærkere end den tidligere
udmeldte forventning på 6% - 8%.

Forventningerne til helåret 2007/08

For helåret 2007/08 ventes en omsætning i størrelsesordenen 3.750
mio. DKK (tidligere 3.750 - 3.800 mio. DKK) og et resultat af primær
drift i størrelsesordenen 375 mio. DKK (tidligere 400 - 440 mio.
DKK). Resultatet er påvirket af engangsomkostninger på 20 mio. DKK
samt vigende retailomsætning og salg i sæson i marts og april måned.

Direkte salgsunderstøttende investeringer i form af showrooms samt
renovering og nyåbning af butikker planlægges gennemført i
størrelsesordenen 110 - 120 mio. DKK (tidligere 130 -140 mio. DKK).
Derudover planlægges der i regnskabsåret 2007/08 gennemført
investeringer i IT-platform og lagerfaciliteter i størrelsesordenen
15 - 25 mio. DKK (tidligere 20 - 30 mio. DKK).

Det tidligere annoncerede aktietilbagekøb på i alt 200 mio. DKK
fastholdes. Det tredje og sidste program på 47 mio. DKK påbegyndes
15. maj 2008.YDERLIGERE INFORMATION

Chris Bigler
Økonomidirektør
Telefon                             3266
7017

Henrik Steensgaard
Investor Relations Manager
Telefon 3266 7409

HOVED- OG NØGLETAL

Disclaimer
Denne meddelelse indeholder udsagn om selskabets fremtidige udvikling
og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger.
Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som
efter ledelsens overbevisning er rimelige og velunderbyggede på
nuværende tidspunkt, men som kan vise sig at være fejlagtige. De
faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som er beskrevet
som planlagt, forudsat, vurderet eller forventet i denne meddelelse.Indledning

Direktionsændringer
Som led i IC Companys  A/S' fortsatte ambition om at  løfte
virksomheden yderligere har bestyrelsen, som tidligere meddelt, ansat
Niels Mikkelsen, som ny administrerende direktør. Niels Mikkelsen
tiltræder den 1. august 2008, samtidig med at selskabets hidtidige
CEO, Henrik Theilbjørn, fratræder. Henrik Theilbjørn vil varetage
sine opgaver, indtil Niels Mikkelsen tiltræder.

Niels Mikkelsen, 43, kommer fra en stilling i Esprit de Corp. Niels
Mikkelsen har siden 1998 haft ansvaret for de nordiske og baltiske
lande og har i perioden skabt betydelig vækst i såvel omsætning som
indtjening. Fra 1996 - 1998 var Niels Mikkelsen endvidere ansat i
InWear Group (i dag IC Companys A/S), senest som landechef for
Danmark.

I sammenhæng med ovenstående udnævntes økonomidirektør Chris Bigler
til medlem af direktionen. Chris Bigler, 38, har været ansat i IC
Companys siden 2002 og fra 2004 som CFO. Chris Bigler har dermed
været særdeles medvirkende til den udvikling selskabet har gennemgået
siden 2004.  Chris  Bigler har  i  dag ansvar  for  Økonomi,
Administration, Risk Management, Treasury, Shared Service, Investor
Relations samt hele IT-området.

Som tidligere meddelt har koncerndirektør og COO, Mikkel Vendelin
Olesen, taget imod et tilbud om at blive administrerende direktør
uden for koncernen. Han fratræder derfor sin stilling i IC Companys
A/S pr. 31. oktober 2008. Mikkel Vendelin Olesen vil varetage sine
opgaver i koncernen, indtil han fratræder ved udgangen af oktober
2008.

Bestyrelsen vil i samråd med Niels Mikkelsen og Chris Bigler vurdere,
i hvilket omfang der på kort sigt er behov for at genbesætte
stillingen som Chief Operating Officer.

De ledelsesmæssige skift får ingen konsekvenser for igangsatte
aktiviteter, der alle pågår.

Igangsatte aktiviteter
Koncernen har igangsat et tre-årigt investeringsprogram for Jackpot
og Cottonfield i Østeuropa (Polen, Tjekkiet og Ungarn). Jackpot og
Cottonfield, der i disse lande udelukkende distribueres via egen
retail, har gennemgået en meget tilfredsstillende udvikling gennem de
seneste år. Det forventes, at retailomsætningen i Østeuropa for disse
brands kan fordobles over den tre-årige periode fra det nuværende
niveau på 150 mio. DKK. Der planlægges åbnet 20 - 30 nye butikker i
2008/09.

Koncernen har tilpasset salgsorganisationen i Kina. Omsætningsvæksten
i landet har ikke  matchet investeringerne i distribution  og
organisation, hvilket har medført en justering af organisationen. Der
ventes derfor ikke flere nyåbninger i Kina før 2009. Koncernen driver
i alt 35 koncessioner og 8 franchise butikker i Kina.

Koncernen har decentraliseret et internt marketing bureau, der hidtil
har serviceret primært InWear, Jackpot, Matinique, Cottonfield og
Part Two. En række medarbejdere er dermed overført til de relevante
brand  organisationer.   Tiltaget   bevirker   en   enklere
koncernorganisation, styrker brandorganisationen og forankrer de
identitetsskabende aktiviteter i brands. Efterfølgende har koncernen
ligeledes igangsat udskilning af en intern PR afdeling i et eksternt
selskab, hvor den hidtidige ledelse vil overtage ejerskabet. Disse
tiltag ventes samlet at medføre besparelser på 10 mio. DKK i 2008/09.

Ressourcetildelingen til koncernens  brands i den  igangværende
budgetproces for 2008/09 er meget differentieret mellem koncernens
brands. I denne proces planlægges det også at kapitalisere på de
mange investeringer, der gennem de seneste år er foretaget i
koncernens fælles platform. Der ventes derfor en nul vækst i
omkostningerne for den fælles platform.

Omsætningsudvikling

Omsætningen i 3. kvartal blev 1.104 mio. DKK (966 mio. DKK) svarende
til en vækst på 14%. Omsætningsvæksten er positivt påvirket af
netto-butiksåbninger med 20 mio. DKK og negativt påvirket  af
valutakursomregning med 3 mio. DKK.

Omsætningsudvikling for egne brands:Der er skabt fremgang i koncernens brands i 3. kvartal 2007/08 på i
alt 14%. Peak Performance, Tiger of Sweden, Cottonfield, Matinique,
Part Two, By Malene Birger, og Designers Remix Collection går frem
med tocifrede vækstrater, mens InWear, Saint Tropez og Soaked in
Luxury går tilbage.

Omsætningsudvikling for egne brands pr. marked:
Sverige, Danmark, Norge, Belgien, Finland, Tyskland, Schweiz, Canada,
Polen, Østrig og Frankrig realiserer alle tocifrede vækstrater i 3.
kvartal 2007/08.

Koncernens russiske partner konsoliderer sig efter flere år med
kraftig vækst. Der ventes på den baggrund en moderat tilbagegang i
Rusland for helåret 2007/08.

I Spanien, hvor salget hovedsagligt er agentbaseret, har koncernen
strammet op  på  kreditbetingelserne  og  samtidigt  gennemgået
kundeporteføljen, hvilket har medført omsætningsfald i 3. kvartal.
Der ventes tilbagegang i Spanien for helåret 2007/08.


Distributionskanaler

Engrosdrift
Engrosomsætningen blev i 3. kvartal 831 mio. DKK (728 mio. DKK)
svarende til en samlet vækst på 14%. Den samlede preorder-omsætning
er i 3. kvartal øget 15%, og salget i sæson er øget 5%. Heri indgår
franchise-omsætningen, der er øget 41%.

Indtjeningsbidraget i engros er i 3. kvartal øget 16% til 204 mio.
DKK (177 mio. DKK) svarende til en indtjeningsmargin på 24,8%
(24,3%).

Væksten i ordreoptaget for efterårskollektionen 2008/09 blev 10%. I
lokalvaluta er væksten i ordreoptaget 11%. Væksten i ordreoptaget har
således været stærkere end den tidligere udmeldte forventning på 6% -
8%. Dette skyldes en stærkere vækst i Peak Performance, By Malene
Birger, Part Two, Matinique og Designers Remix Collection end først
forventet.


Peak Performance, Tiger of Sweden, Matinique, Part Two, By Malene
Birger, Soaked in Luxury og Designers Remix Collection går alle frem
med tocifrede vækstrater, mens InWear, Jackpot og Cottonfield går
tilbage.

Indsalget af sommerkollektionen 2008/09 startede medio april og
forventes endeligt afsluttet ultimo maj 2008.

Retaildrift
Retailomsætningen blev i 3. kvartal 242 mio. DKK (211 mio. DKK)
svarende til en vækst på 15%. Omsætningen er positivt påvirket af
planlagte netto-butiksåbninger og udvidelser med 20 mio. DKK.

Udviklingen i same-store-salget (organisk omsætningsudvikling) er i
3. kvartal 2007/08 realiseret med en vækst på samlet 7%. Den lavere
stigningstakt  sammenlignet  med  tidligere  kvartaler  skyldes
udelukkende udviklingen i marts, hvor same-store væksten isoleret set
var negativ med 4%. Den negative udvikling er fortsat i april med et
fald på 2%, mens de første 14 dage af maj har udviklet sig positivt
sammenlignet med sidste år. Den akkumulerede same-store-vækst for
årets første 9 måneder er 11%.

Retaildriftens indtjeningsbidrag er i 3. kvartal realiseret med et
tab på 3 mio. DKK (tab på 1 mio. DKK). Den negative udvikling er i
væsentlig grad påvirket af  retailaktiviteterne for InWear  og
Cottonfield i Kina, hvor organisationen, som før nævnt, nu er
tilpasset. Derudover er bruttomarginen i retail realiseret lavere i
3. kvartal, som følge af flere lagernedskrivninger sammenlignet med
sidste år.

Koncernen driver retail på 37.000 kvadratmeter fordelt på 234
lokationer.

Outletdrift
Outletomsætningen i 3. kvartal blev 31 mio. DKK (27 mio. DKK)
svarende til en vækst på 14%. Outletdriftens indtjeningsbidrag er i
kvartalet øget 2 mio. DKK svarende til en indtjeningsmargin på 12,8%
(7,8%).

Outletdrift er en integreret del af koncernens forretningsmodel til
lønsomt salg af  restvarer efter sæson.  Koncernen driver  24
outletbutikker.
Resultatudvikling

Stigende bruttoresultat
Bruttoresultatet blev for 3. kvartal 664 mio. DKK (576 mio. DKK)
svarende til en forøgelse på 15%. Bruttomarginen er i 3. kvartal
realiseret med 60,1% (59,6%).

Koncernens indkøbsvaluta for 3. kvartal 2007/08 er afdækket til en
lavere valutakurs end samme periode i 2006/07. Isoleret set betyder
dette en forbedret bruttomargin for koncernen på 1,2%-point for 3.
kvartal 2007/08.

Som tidligere meddelt forventes forbedringen i bruttomarginen fra den
samlede effekt af udviklingen i indkøbsvalutaer at være i niveauet
1,0% - 1,2%-point i 2. halvår af 2007/08 og samlet 1,5 -1,8%-point
for helåret 2007/08 sammenlignet med 2006/07.

Stigende kapacitetsomkostninger
Omkostningerne blev 511 mio. DKK (431 mio. DKK) i 3. kvartal svarende
til en stigning på 19%. Omkostningsprocenten er øget med 1,7%-point
til 46,3% sammenlignet med 3. kvartal året før.

Udviklingen er påvirket af engangsomkostninger på 20 mio. DKK. 13
mio. DKK vedrører hensættelse til fratrædelsesomkostninger  til
koncernens administrerende  direktør.  Derudover  har  koncernen
ekstraordinært tabt tilgodehavender på samlet 7 mio. DKK på to
eksport partnere.

Resultatudvikling
Resultat af primær drift er øget 5% til 153 mio. DKK (145 mio. DKK)
svarende til en EBIT-margin på 13,8% (15,0%) i 3. kvartal 2007/08.

Finansielle poster
De finansielle nettoomkostninger er reduceret 1,0 mio. DKK til 6,5
mio. DKK (7,5 mio. DKK). Renteudgifterne er øget 0,8 mio. DKK som
følge af gennemsnitligt højere træk på koncernens kreditfaciliteter,
mens afvikling af valutaterminskontrakter er positiv med 2,8 mio. DKK
(1,0 mio. DKK).

Skat
Der er udgiftsført en beregnet skatteomkostning på 41 mio. DKK
svarende til 28% af resultat før skat.

Nettoresultat
Periodens nettoresultat er øget med 7% til 105 mio. DKK (98 mio.
DKK). Resultat pr. aktie blev 5,9 DKK (5,2 DKK) i 3. kvartal svarende
til en vækst på 13%.

Likviditet og balance

Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktiviteter blev for 3. kvartal negativ med 65
mio. DKK (negativ med 89 mio. DKK) svarende til en forbedring på 24
mio. DKK. Udviklingen skyldes resultatfremgang samt mindre binding i
arbejdskapital.

Bruttoinvesteringer i 3. kvartal 2007/08 blev 31 mio. DKK (35 mio.
DKK), hvoraf 25 mio. DKK er anvendt til indretning af butikker og
showrooms.

De frie pengestrømme fra drift og investering blev i 3. kvartal
2007/08 negativ med 97 mio. DKK (negativ med 124 mio. DKK), svarende
til en forbedring på 27 mio. DKK sammenlignet med sidste år.

Kvartalets pengestrømme fra finansieringsaktiviteter blev negativ med
95 mio. DKK (negativ med 83 mio. DKK). Der er i perioden opkøbt egne
aktier for 95 mio. DKK.

Den samlede likviditetsvirkning for 3. kvartal blev negativ med 192
mio. DKK (negativ med 207 mio. DKK).

Netto-rentebærende gæld
Koncernens netto-rentebærende gæld blev 736 mio. DKK (663 mio. DKK)
svarende til en forøgelse på 73 mio. DKK i forhold til 31. marts
2007. Forøgelsen skyldes øget kortfristet gæld som følge af øget
aktivitet og koncernens aktietilbagekøb, der samlet har været på 214
mio. DKK siden den 31. marts 2007.

Balance
Koncernens aktiver er øget med 258 mio. DKK til 2.280 mio. DKK pr.
31. marts 2008 (2.021 mio. DKK). Stigningen skyldes udelukkende vækst
i kortfristede aktiver på 275 mio. DKK, hvoraf forøgelse af likvide
beholdninger udgør 82 mio. DKK.

Varebeholdninger er øget med 89 mio. DKK sammenlignet med sidste år,
svarende til 26%. Denne udvikling skyldes stigende aktivitet og et
øget antal retail-kvadratmeter. Derudover er der flere varer i
transit  sammenlignet  med  sidste  år,  idet  leveringen  fra
produktionsselskaberne er fremrykket for at sikre rettidig levering
af sommerkollektionerne. Leveringssituationen er tilfredsstillende og
forløber som planlagt. Overskudsvarernes andel af det  samlede
varelager er reduceret sammenlignet med sidste år.

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er øget 93 mio.
DKK eller 17%, det skyldes primært stigende aktivitet, men også
gennemsnitligt højere debitordage sammenlignet med samme periode
sidste år.

De langfristede aktiver er reduceret med 17 mio. DKK sammenlignet med
samme dato sidste år. Koncernens udskudte nettoskatteaktiver er
reduceret med 54 mio. DKK til 110 mio. DKK pr. 31. marts 2008 (164
mio. DKK). Udviklingen skyldes primært en regulering på 16 mio. DKK
vedrørende nedsættelse af skatteprocenter samt anvendte aktiver i
2006/07 på 33 mio. DKK.

Egenkapitaludvikling
Egenkapitalen pr. 31. marts 2008 er øget med 105 mio. DKK til 672
mio. DKK i forhold til 30. juni 2007. Soliditetsgraden pr. 31. marts
2008 er 29,5% (34,1%).

I perioden er der udbetalt udbytte på 74 mio. DKK samt tilbagekøbt
aktier for 124 mio. DKK.

Koncernens  direktion,  ledende   medarbejdere  og   øvrige
nøglemedarbejdere   har   i   efteråret   2007   udnyttet
aktieincitamentsprogrammer, hvilket har medført en forøgelse af
egenkapitalen med 25 mio. DKK.

Udviklingen i egenkapitalen er specificeret på side 14.

Aktietilbagekøb
Som tidligere meddelt forventer IC Companys A/S i perioden fra 3.
januar 2008 til 30. juni 2008 at gennemføre aktietilbagekøb for ca.
200 mio. DKK.

Det andet program blev afsluttet den 14. maj 2008 og udgjorde 86 mio.
DKK. Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde den 14. maj 2008
besluttet at iværksætte tredje og sidste program på 47 mio. DKK.
Dette program iværksættes den 15. maj 2008 og løber frem til den 31.
juli 2008.

Koncernen har derudover tilbagekøbt 110.000 aktier til afdækning af
optionsprogram til koncernens nye administrerende direktør samt til
økonomidirektøren  efter  dennes  indtræden  i  direktionen.
Optionsprogrammet er nærmere beskrevet i note 3 på side 16 samt i
fondsbørsmeddelelse nr. 21 af 31. marts 2008.

Udviklingen i egne aktier er specificeret på side 14.

FORVENTNINGER TIL HELÅRET 2007/08

For helåret 2007/08 ventes en omsætning i størrelsesordenen 3.750
mio. DKK (tidligere 3.750 - 3.800 mio. DKK) og et resultat af primær
drift i størrelsesordenen 375 mio. DKK (tidligere 400 - 440 mio.
DKK). Resultatet er påvirket af engangsomkostninger på 20 mio. DKK
samt vigende retailomsætning og salg i sæson i marts og april måned.

Direkte salgsunderstøttende investeringer i form af showrooms samt
renovering og  nyåbning af  butikker planlægges  gennemført  i
størrelsesordenen 110 - 120 mio. DKK (tidligere 130 - 140 mio. DKK).
Derudover planlægges  der  i regnskabsåret  2007/08  gennemført
investeringer i IT-platform og lagerfaciliteter i størrelsesordenen
15 - 25 mio. DKK (tidligere 20 - 30 mio. DKK).

Det tidligere annoncerede aktietilbagekøb på i alt 200 mio. DKK
fastholdes. Det tredje og sidste program på 47 mio. DKK påbegyndes
15. maj 2008.

Ved vurdering af forventningerne skal det erindres, at koncernens
omsætning og indtjening er væsentligt større i regnskabsårets 1.
halvår end 2. halvår, og at 4. kvartal isoleret set er tabsgivende.IC Companys A/S


Niels
Martinsen
Henrik Theilbjørn
Bestyrelsesformand
Adm. direktørKontaktpersoner

Chris Bigler
Økonomidirektør
Telefon 3266 7017

Henrik Steensgaard
Investor Relations Manager
Telefon 3266 7409
LEDELSEns regnskabsPÅTEGNING


Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for
perioden 1. januar 2008 - 31. marts 2008.

Delårsrapporten er urevideret og aflagt i overensstemmelse med IAS 34"Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU, jf. afsnittet
om anvendt regnskabspraksis og yderligere danske oplysningskrav til
delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at
delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2008 samt  af
resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1.
januar 2008 - 31. marts 2008.


København, den 14. maj 2008
Direktion:

HENRIK THEILBJØRN          MIKKEL V.
OLESEN           CHRIS BIGLER
Adm. Direktør                Koncerndirektør
              Økonomidirektør

Bestyrelse:
NIELS ERIK MARTINSEN        HENRIK
HEIDEBY             OLE WENGEL
Formand
Næstformand                 Næstformand

PER  BANK                     ANDERS  COLDING
FRIIS                              NIELS
HERMANSEN


DISTRIBUTIONSKANALERRESULTATOPGØRELSE
AKTIVER - BALANCE


PASSIVER - BALANCE
EGENKAPITALENS UDVIKLING


KONCERNENS PENGESTRØMSOPGØRELSE

NOTER

1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation
af delårsrapporter"  og  yderligere danske  oplysningskrav  til
delårsrapporter for børsnoterede selskaber.

Regnskabsperioden 2007/08  er første  gang, koncernen  aflægger
delårsrapporter efter IAS 34, hvilket i forhold til tidligere
delårsrapporter har medført en mere detaljeret præsentation af
egenkapitalopgørelse og mere detaljerede noteoplysninger for enkelte
områder. Sammenligningstal i delårsrapporterne er tilpassede, så de
afspejler den ændrede præsentationsform.

Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er uændret i forhold
til den i selskabets årsrapport for 2006/07 anvendte. Vi henviser til
årsrapporten for 2006/07 for en nærmere beskrivelse af den anvendte
regnskabspraksis.


2. Sæsonafhængighed
Koncernens forretningsområde er påvirket af sæsonudsving. Disse
udsving kan henføres til sæsonmæssige forsendelser til engroskunder
og en salgssæson for koncernens produkter, der er varierende henover
året i retail- og outletdriften. Koncernens engroshøjsæsonkvartaler
er historisk set henholdsvis 1. og 3. kvartal. Omsætning og resultat
før skat varierer derfor i de forskellige rapporteringsperioder,
hvorfor de  enkelte delårsrapporteringer  ikke nødvendigvis  er
indikative for fremtidige trends. Resultaterne i de enkelte kvartaler
kan derfor ikke bruges til pålidelige fremskrivninger af koncernens
udvikling.


3. Aktiebaseret vederlæggelse

Tildeling af aktieoptioner i 2007/08

Som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr. 21 af 31. marts 2008 har
bestyrelsen tildelt 100.000 stk.  optioner til koncernens  nye
administrerende direktør, Niels Mikkelsen. De tildelte aktieoptioner
giver adgang  til,  i  umiddelbar  forlængelse  af  selskabets
offentliggørelse af årsrapport for 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12
og 2012/13, mod kontant betaling, at erhverve 20.000 stk. aktier pr.
år.

Bestyrelsen har  endvidere tildelt  Chris Bigler  30.000  stk.
aktieoptioner efter  indtræden  i koncernens  direktion.  Disse
aktieoptioner giver adgang  til, i  umiddelbar forlængelse  af
selskabets offentliggørelse af årsrapport for 2007/08, 2008/09 og
2009/10, mod kontant betaling, at erhverve 10.000 stk. aktier pr. år.

For begge programmer gælder, at aktieoptioner, der ikke udnyttes i et
år, kan udnyttes i de efterfølgende to år. Optionerne bortfalder ved
ophør af ansættelsesforholdet. Udnyttelseskursen for aktieoptionerne
er fastsat som den højeste kurs af lukkekursen for selskabets aktie
på OMX den 31. marts 2008 og gennemsnittet af lukkekurserne de fem
forudgående børsdage. Der tillægges en årlig forrentning på 5%.

Ved anvendelse af Black & Scholes-modellen, og under forudsætning om
en udnyttelseskurs på 180 DKK, en volatilitet på 25% p.a., en
forventet udbytteprocent på 2,6% og en risikofri rente på 4,15% p.a.
udgør markedsværdien af optionsprogrammet til Niels Mikkelsen 2,5
mio. DKK og til Chris Bigler 0,7 mio. DKK.

Som detaljeret beskrevet i årsrapporten for 2006/07 er der tildelt
optioner til 66 ledere  og nøglemedarbejdere. Tildelingen  var
præstationsafhængig og baseret på en andel fra 10% - 30% af den
enkelte medarbejders løn, der via en Black & Scholes beregning
udløste et konkret antal optioner til den pågældende medarbejder.
Beregningen blev foretaget ud fra forudsætninger om en fremtidig
volatilitet på 23% p.a., en forventet udbytteprocent på 1,3% samt en
risikofri rente på 4,1%. Den samlede tildeling udgjorde 237.769
optioner, som hver giver ret til køb af en aktie til DKK 329,39 pr.
aktie med et tillæg på 5% p.a. Tildelingskursen blev beregnet som
gennemsnitskursen de seneste 5 handelsdage forud for tildelingen.
Optionerne kan  tidligst  udnyttes efter  offentliggørelsen  af
årsrapporten for 2009/10 og senest efter offentliggørelsen  af
årsrapporten for 2012/13. Den samlede markedsværdi af programmet er
10 mio. DKK, som regnskabsmæssigt amortiseres over løbetiden.

Udnyttelse af aktieoptioner i 2007/08
Aktieoptionsordningen til direktionen (2 personer) omfattede 160.000
stk. udestående aktieoptioner pr. 30. juni 2007. Direktionen har den
12. september 2007 samlet udnyttet 40.000 stk. aktieoptioner.

Udnyttelse af warrants i 2007/08
Ledende medarbejdere i IC Companys har den 26. september 2007 på
basis af tidligere tildelte warrants tegnet i alt 112.059 stk. nye
aktier a nominelt 10 DKK. Aktiekapitalen er således forhøjet med
nominelt 1.120.590 DKK. De nye aktier er tegnet til kurs 173,50 uden
fortegningsret for  selskabets øvrige  aktionærer eller  andre.
Provenuet til selskabet ved tegningen udgør 19.442.237 DKK.

4. Varebeholdninger

5. Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser

Bevægelse i nedskrivning til imødegåelse af tab på dubiøse debitorer: