Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till
172,8 (127,3) MSEK.

Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till
5,2 (5,0) MSEK, motsvarande 0,02 (0,02) SEK/aktie.

Moderbolagets resultat efter skatt för perioden uppgick till
-2,4 (1,1) MSEK, motsvarande -0,01 (0,00) SEK/aktie.

Eget kapital i moderbolaget uppgick per 31 mars 2008 till
503,0 (521,7) MSEK, motsvarande 1,76 (1,82) SEK/aktie. Soliditeten
uppgick till 99 (99) procent.Rapport i sin helhet se nedan (pdf)För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alf Blomqvist, VD, Ledstiernan AB, mobil: 0733 14 97 00, e-post:
alf.blomqvist@ledstiernan.se
Fredrik Lindgren, Finanschef, Ledstiernan AB, mobil: 0708-54 44 20,
e-post: fredrik.lindgren@ledstiernan.se

Om Ledstiernan
Ledstiernan AB (publ) är ett riskkapitalbolag med affärsidé att som
aktiv ägare hjälpa tillväxtföretag att realisera sin potential i
syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt. Portföljen består
av 5 huvudinnehav.
Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs. www.ledstiernan.se

Ledstiernan AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035
00, Fax: 08-545 035 35