HKScan Abp              BÖRSMEDDELANDE   23 September 2008, kl. 9.30


HKSCAN EMITTERAR EFTERSTÄLLT MASSLÅN TILL ETT BELOPP AV 20 MILJ. EURO

HKScan Abp har beslutat emittera ett masslån till bolagets huvudägare i form av
egetkapitalinstrument till ett belopp av sammanlagt 20 miljoner euro (ett s.k.
hybridlån). Låneräntan är 8,5 % per år. Lånet har ingen förfallodag, men
bolaget kan återinlösa det efter sex år. 

I HKScans IFRS-redovisning tas lånet upp som eget kapital. Bolaget har rätt att
efter egen prövning välja tidpunkt för betalning av räntan. Ränta kan betalas
antingen kontant eller i form av HKScan-aktier av serie A. Konverteringsrätten
gäller endast de sex första åren. Om räntan betalas i form av nya aktier
utspäds de nuvarande aktieägarnas innehav under sex år med högst 1 190 160
A-aktier, motsvarande 3,5 procent av antalet A-aktier och 3,0 procent av hela
aktiestocken. Konverteringsförhållandet är beräknat enligt en aktiekurs på 8,57
euro. 

Det emitterade hybridlånet stöder bolagets uttalade ambition att höja
soliditeten samt minskar skuldsättningen och de finansiella kostnaderna. 

Lånet kommer inte att bli föremål för offentlig handel. Teckningen av lånet
beräknas ske denna vecka. Sampo Bank Abp har anlitats som arrangör. 

Ett hybridlån är ett lån mot skuldebrev av typ egetkapitalinstrument, som är
efterställda bolagets övriga skuldförbindelser. Hybridlånet har dock högre
prioritet än andra egetkapitalinstrument. Emittenten har rätt att välja
tidpunkt för betalning av räntan. Innehav av hybridinstrument medför inte
rösträtt vid bolagsstämma. 

Den 22 april 2008 bemyndigade ordinarie bolagsstämman styrelsen att fatta
beslut om emission av aktier och optionsrätter samt i 10 kap. 1 § i
aktiebolagslagen avsedda andra särskilda rättigheter som berättigar till
aktier. Bemyndigandet gäller emission av högst 5 500 000 aktier av serie A,
vilket motsvarar cirka 14,0 procent av aktiestocken. Styrelsen har hittills
inte utnyttjat bemyndigandet. 


HKScan Abp


Kai Seikku
vd


Mer information ges av ekonomidirektör Matti Perkonoja. Telefonmeddelanden kan
lämnas via Marjukka Hujanen, tfn +358 (0)10 570 6218 SÄNDLISTA:
OMX Nordiska Börsen
Centrala medier
www.hkscan.com