Fjärde kvartalet (juni - augusti 2008)

 * KappAhls nettoomsättning (exklusive moms) under perioden uppgick
  till 1 103 (1 090) MSEK, en ökning med 1,2 procent.
 * Rörelseresultatet uppgick till 182 (183) MSEK. Innevarande period
  har påverkats positivt av engångsposter med 31 MSEK och samma
  period föregående år påverkades negativt av engångsposter om 6
  MSEK.
 * Bruttomarginalen uppgick till 61,9 (62,2) procent och
  rörelsemarginalen till 16,5 (16,8) procent.
 * Resultat efter skatt uppgick till 113 (119) MSEK vilket motsvarar
  1,51 (1,59) SEK per aktie.
 * Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 130 (220)
  MSEK.

Helåret (september 2007 - augusti 2008)

 * KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 4 622 (4
  473) MSEK, en ökning med 3,3 procent.
 * Rörelseresultatet uppgick till 651 (618) MSEK. Innevarande år har
  påverkats positivt av engångsposter med 31 MSEK och föregående år
  påverkades positivt av engångsposter om 10 MSEK.
 * Bruttomarginalen uppgick till 62,4 (61,1) procent och
  rörelsemarginalen till 14,1 (13,8) procent.
 * Resultat efter skatt uppgick till 437 (659) MSEK vilket motsvarar
  5,82 (8,78) SEK per aktie. Föregående år har påverkats positivt
  av en skatteintäkt om 269 MSEK.
 * Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 730 (669)
  MSEK.
 * Styrelsen föreslår en aktieutdelning på 4,50 SEK per aktie.

VD kommenterar
KappAhl kan lägga ytterligare ett bra år bakom sig och det i en
klädmarknad med något svagare efterfrågan, särskilt under våren och
sommaren. Det är mycket glädjande att vi i en sådan marknad visar upp
en stabil utveckling. För
fortsatt lönsam tillväxt satsar KappAhl på expansion och har nu
kontrakt på 57 nya butiker och utvärderar öppnandet av butiker i ett
femte land. KappAhl har ett starkt erbjudande som tilltalar våra
kunder i alla länder.
Oron i omvärlden kan dock göra att kunderna på kort och medellång
sikt blir försiktiga. Det gör att den närmaste framtiden är
svårbedömd samtidigt som det kan innebära affärsmöjligheter för vår
typ av butiker eftersom våra kunder generellt inte är så högt
belånade eller börsberoende för sitt konsumtionsutrymme.
Vi har en av branschens bästa bruttomarginaler där vi hade en
fortsatt förbättring under helåret, medan den var stabil sista
kvartalet.
Beaktat ovanstående föreslår styrelsen, i enlighet med
utdelningspolicyn, en aktieutdelning på 4,50 SEK per aktie.

För ytterligare information vänligen kontakta
Christian W. Jansson, VD och koncernchef Tel. 0709-95 02 01
Håkan Westin, Finansdirektör Tel. 0704-71 56 64
KappAhl Holding AB (publ), Box 303, 431 24 Mölndal.

KappAhl är en ledande modekedja med cirka 4 000 medarbetare och
närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl
säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn -
och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år. Egna designers formger
alla plagg. Som första modekedja i världen blev KappAhl 1999
miljöcertifierat enligt internationell standard. Huvudkontor och
distributionscentral ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under
tolvmånadersperioden, som slutade den 31 augusti 2008, var
omsättningen 4,6 miljarder svenska kronor och rörelseresultatet 651
miljoner svenska kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs i
Stockholm. Ytterligare information finns på www.kappahl.com.
Finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: