Source: Modern Times Group MTG AB

MTG SLUTFÖR FÖRVÄRVET AV NOVA TV I BULGARIEN

MTG SLUTFÖR FÖRVÄRVET AV NOVA TV I BULGARIEN

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) ('MTG'
eller 'Koncernen'), tillkännagav idag att man har erhållit samtliga nödvändiga
godkännanden från berörda bulgariska myndigheter och att man har slutfört
förvärvet av 100% av Nova Televizia. MTG tar nu full operationell kontroll över
verksamheten och konsoliderar dess resultat inom affärsområdet Viasat
Broadcasting med verkan från och med idag. 

Koncernen tillkännagav den 31 juli 2008 att den hade tecknat ett avtal om att
förvärva 100% av Nova Televizia för 620 miljoner euro i kontanter på en kontant-
och skuldfri basis, från Antenna Bulgaria. 

Nova Televizia startades 1994 och äger 100% av Nova, den näst mest sedda
TV-kanalen i Bulgarien, samt 80% av det ledande bulgariska kvinnomagasinet EVA.
Nova Televizia redovisade en försäljningsökning på 54% till 42,0 (27,3) miljoner
euro för helåret 2007 och hade en andel om 32,4% av den bulgariska marknaden för
TV-reklam . Marknaden växte med 35% till 125 miljoner euro netto för helåret
2007 räknat i lokal valuta och väntas fortsätta uppvisa höga tillväxtnivåer
under de kommande åren. Nova Televizias rörelseresultat före avskrivningar mer
än fördubblades till 20,5 (8,9) miljoner euro för helåret 2007 och marginalen
uppgick till 49% (33%). Novas rörelseresultat mer än fördubblades till 19,1
(8,1) miljoner euro.

Jämfört med föregående år ökade Nova Televizias nettoförsäljning med 21% till
24,1 (20,0) miljoner euro för det första halvåret 2008 och rörelseresultatet
före avskrivningar (EBITDA) ökade med 22% till 11,8 (9,7) miljoner euro.
EBITDA-marginalen uppgick till 49% (48%). Rörelseresultatet (EBIT) för det
första halvåret ökade med 10% till 10,1 (9,2) miljoner euro. 

TV-kanalen Novas tittarprofil är urban, ung och huvudsakligen kvinnligt inriktad
och sänder en bred uppsättning egenproducerade program och framgångsrika
internationella format. Nova innehar en nationell fri-TV-licens och sänds även
via kabel- och satellit-TV-nätverk. Kanalen når 99% av de hushåll som ingår i
panelen för tittartidsmätningar i Bulgarien. Kanalens tittartidsandel i
målgruppen 18-49 uppgick till 18,2% för det första halvåret 2008 och till 17,7%
för det tredje kvartalet. I september ökade Novas kommersiella tittartidsandel
till 20,1%, efter den framgångsrika lanseringen av hösttablån. Tablån innehåller
den fjärde säsongen av den enormt populära dokusåpan Big Brother, samt den
egenproducerade lokala succén Forbidden Love. Novas kommersiella tittartidsandel
ökade till 22,9% under de två första veckorna i oktober .

MTG driver redan Diema-kanalerna i Bulgarien genom innehavet och den
operationella kontrollen av 50% av Balkan Media Group Limited. De fyra
Diema-kanalerna redovisade en kombinerad kommersiell tittartidsandel (18-49) på
10,0% för det första halvåret 2008, samt 8,1% för det tredje kvartalet, efter
framgångarna i samband med fotbolls-EM 2008, som visades exklusivt på Diemas
kanaler under det andra kvartalet. 

Diema-kanalernas nettoomsättning ökade med 26% till 5,8 (4,6) miljoner euro för
helåret 2007. Reklamintäkterna stod för cirka 25% av de totala kanalintäkterna
2007 och Diema-kanalerna hade en kombinerad marknadsandel på 1,1% av den
bulgariska marknaden för TV-reklam om 125 miljoner euro. Kanalernas
rörelseresultat före avskrivningar för helåret 2007 uppgick till -2,0 (1,0)
miljoner euro och rörelseresultatet uppgick till -2,4 (0,7) miljoner euro.

Diemas nettoomsättning tredubblades till 7,4 (2,2) miljoner euro för det första
halvåret 2008 och kanalerna redovisade ett starkt förbättrat rörelseresultat
före avskrivningar på 1,1 (-0,8) miljoner euro, med ett rörelseresultat på 0,9
(-1,0) miljoner euro för perioden. 

Vid det senaste rapportdatumet den 30 juni 2008 uppgick koncernens nettokassa
till 1.675 miljoner kronor och dess befintliga likvida medel uppgick till 4.394
miljoner kronor. Den 27 augusti tillkännagav MTG att man hade tecknat en ny
kreditfacilitet på 3,0 miljarder kronor i syfte att fullt ut finansiera
förvärvet samt säkerställa koncernens fortsatta finansiella flexibilitet. MTGs
rörelseresultat uppgick till 2,0 miljarder kronor för helåret 2008 och 2,4
miljarder kronor för det första halvåret 2008 (vilket inkluderade 1,2 miljarder
i nettovinst från försäljningen av DTV Group Russia). 

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: “Bulgarien är en
av de snabbast växande reklammarknaderna i Europa och vi har nu etablerat en
betydande storskalig position som marknadens näst största TV-bolag, genom att
förena Nova med våra existerande Diema-kanaler. Detta ger oss möjligheten att
skapa avsevärda operationella synergieffekter och fokusera på att ta tittar- och
marknadsandelar. Nova och Diema-kanalerna har väl differentierade programutbud
och tittarprofiler, vilket lägger grunden till utvecklingen av den
mediehusstrategi som vi redan har tillämpat framgångsrikt på våra andra
marknader. Vi ser fram emot att fortsätta öka tillväxttakten i den kombinerade
affärsverksamheten och kapitalisera på dess potential.”

”Detta är vårt största förvärv hittills och tydliggör vårt fokus på att
expandera vår verksamhet på tillväxtmarknader med stark utveckling samt att
bredda vår framgångsrika affärsmodell med fler kanaler i flera länder. Vi har
stärkt vår balansräkning genom att säkerställa tillgång till utökad
lånefinansiering för att fullt ut finansiera transaktionen och har framgent
fortfarande en betydande finansiell handlingsfrihet.”


***


För ytterligare information, besök www.mtg.se, eller kontakta:
Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef
Tel:	+46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker - Matthew Hooper / Oscar Hyléen
Tel:	+44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024
E-post:	investor.relations@mtg.se
Pressfrågor - Bert Willborg	
Tel:	+44 (0) 791 2280 850
E-post: 	bert.willborg@mtg.se  MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den näst största
geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat
Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och
Baltikum och driver även TV-kanaler i Tjeckien, Ungern, Slovenien och på Balkan.
MTGs TV-tillgångar når över 100 miljoner människor i 24 länder. MTG är även den
största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media - Nasdaq:
CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden och Baltikum.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på OMX Nordiska Börs Large
Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB
skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 16 oktober 2008 klockan 08.00 (CET).
Attachments: