Source: Eolus Vind AB

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) 
Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till
årsstämma lördagen den 31 januari 2009 kl 15.00 i Kulturhuset i Hässleholm, med
adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen). 

Deltagande                                   
Den aktieägare som önskar deltaga på stämman skall:               
- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per den
 26 januari 2009 samt dels ha anmält sig hos bolaget senast den 29 januari   
 2009. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer,    
                                       
-telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om  
 ombud och biträden. 
                            
- Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att 
 äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC 
 förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före
 den 26 januari 2009, då sådan registrering måste vara verkställd för att   
 beaktas i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör per nämnda datum. 
    
Anmälan till stämman görs till:                         
Eolus Vind AB, Väpnaregatan 17, 281 50 HÄSSLEHOLM Tel; 0451 - 491 50 Fax; 0451 -
491 40 E-post; info@eolusvind.com                        

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman                        
2. Upprättande och godkännande av röstlängd                  
3. Godkännande av dagordningen                         
4. Val av protokollförare på stämman                      
5. Val av justeringsmän                            
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad            
7. VD:s presentation av föregående års verksamhet samt framtidsutsikter    
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse 
                                      
9. Beslut                                   
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt        
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner     
  beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen c) om   
  ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 10.    
  Fastställande av arvoden till styrelse och revisor             
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter                   
12. Val av revisor och revisorssuppleant                    
13. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier            
14. Övriga ärenden                               
15. Stämmans avslutande                             

Beslutsförslag

Punkt 10 - Arvoden                               
Föreslås att styrelsearvode utgår till ej anställda ledamöter och suppleanter  
med dels ett fast arvode om 50.000 kr till styrelsens ordförande, 25.000 kr till
övriga ledamöter, 12.500 kr till styrelsesuppleanter och dels med ett      
mötesarvode uppgående till 5.000 kr per heldag och 2.500 kr per halvdag.    
Styrelsen föreslår att marknadsmässigt arvode skall utgå till revisor enligt  
skälig kostnadsräkning.                             

Punkt 11 - Val av styrelse och styrelsesuppleanter Nyval av Fredrik Daveby och 
Natsue Ellesson som styrelseledamöter föreslås. Tage Kjällbring har avböjt omval
som styrelseledamot, men föreslås som styrelsesuppleant. I övrigt föreslås omval
av samtliga ledamöter och suppleanter.                     
Fredrik Daveby är född 1962 och är verksam som VD för Länsförsäkring Kronoberg. 
Fredrik har uppdrag som styrelseledamot för Försäkrings AB Agria, Hjalmar Petri 
AB och Piren Venture AB. Han har tidigare erfarenhet från befattningar vid Södra
Skogsägarna, Regeringskansliet och LRF.                     
Natsue Ellesson är född 1962 och är verksam som VD för Glimek AB. Natsue har  
uppdrag som styrelseledamot för Teknikföretagen och Sveba Dahlen AB. Hon har  
tidigare erfarenhet från befattningar vid IKEA i Sverige och utomlands.     

Punkt 12 - Val av revisor och revisorssuppleant Till revisor, respektive    
revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämma efter utgången av    
räkenskapsåret 2011-09-01 - 2012-08-31 föreslås omval av auktoriserade     
revisorerna Håkan Persson och Anders Crona, båda verksamma vid Ernst & Young AB 
i Älmhult.                                   

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier Styrelsen för  
Eolus Vind AB (publ), org.nr 556389-3956 (”Bolaget”) föreslår att årsstämman den
31 januari 2009 bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma  
besluta om ökning av aktiekapitalet med högst 4 528 600 kronor genom nyemission 
av högst 257 125 aktier av serie A och högst 4 271 475 aktier av serie B.    
Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att besluta om avvikelse från      
aktieägarnas företrädesrätt.                          
Om nyemission med stöd av bemyndigandet sker med företrädesrätt för aktieägarna 
skall A-aktieägare ha rätt att teckna A-aktier och B- aktieägare ha rätt att  
teckna B-aktier i proportion till tidigare innehav. Om nyemission med stöd av  
bemyndigandet sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall endast 
B-aktier kunna ges ut.                             
Styrelsen har rätt att besluta att betalning för de emitterade aktierna skall  
erläggas kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest på villkor enligt 
aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att 
tillgodose bolagets behov av kapitalförstärkning inför planerad expansion och  
att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling.   

Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera 
tillfällen. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas  
marknadsvärde. Bolagsstämman föreslås vidare att bemyndiga styrelsen,      
verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre   
justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i  
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.             

Årsredovisning sänds per post till samtliga kända aktieägare, finns tillgänglig 
för nedladdning på bolagets hemsida www.eolusvind.com eller kan beställas på  
telefon 0451 - 491 50.                             

Hässleholm den 30 december 2008
Eolus Vind AB (publ)      
Styrelsen           

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, etablerar och säljer nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar. Sedan  
starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 200 vindkraftverk av de 
ca 1 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för    
närvarande 22 vindkraftverk med en installerad effekt på 20 MW och en beräknad 
årlig produktion på ca 46 GWh miljövänlig el. För innevarande år beräknas    
omsättningen att uppgå till ca 705 Mkr, med ett resultat efter finansiella   
poster på ca 50 Mkr.                              

Eolus har drygt 30 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs 
verksamheten från kontor i Vårgårda, Falkenberg, Falun och Motala.       

Eolus Vind AB har drygt 1 200 aktieägare. Aktien handlas på Alternativa     
aktiemarknaden, www.alternativa.se. Nästa handelsperiod inleds den 7 januari.  

I anslutning till stämman arrangerar Eolus ett vindkraftseminarium med start kl 
09.00. Program kommer att presenteras senast den 15 januari på Eolus hemsida  
www.eolusvind.com.
Attachments: