Fondsbørsmeddelelse 2009/04                           

Københavns Fondsbørs                              
Nikolaj Plads 6                                 
1007 København K                                
		                                       

																											        			   5. januar 2009 

Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den 22.  
januar 2009                                   

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S torsdag  
den 22. januar 2009. Indkaldelsen udsendes / offentliggøres i Statstidende,   
Berlingske Tidende og Jyllands Posten den 6. januar 2009, som følger:      
                ------- o -------                
         Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S         

I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes der hermed til ordinær         
generalforsamling                                

          torsdag den 22. januar 2009 - kl. 15.00           
             i Brink Offices' mødelokaler              
            Lyngbyvej 20, 2100 København Ø.             
             henvendelse 3. sal receptionen             

Dagsorden:                                   

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år      

2.  Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse     
   samt årsberetning                             

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold  
   til den godkendte årsrapport                        

4. Bemyndigelse til bestyrelsen til indenfor et tidsrum af 18 måneder fra 
  generalforsamlingens dato at erhverve egne aktier indtil en pålydende værdi
af 
  10% af aktiekapitalen svarende til kr. 26.308.530. Vederlaget for aktierne
skal 
  svare til den til enhver tid værende kurs på Københavns Fondsbørs +/- 10% 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

6. Valg af revisor og suppleant 

7. Forslag fra aktionærer 

Én aktionær, Ulf Gregers Andersen, har fremsat forslag om selskabets sammen-	 
lægning af selskabet med et andet selskab, om navneændring af selskabet, 
om ændring af stykstørrelsen af selskabets aktier samt om udkøb af de små 
aktionærer eller om popularisering af selskabet ved omtale af rabatfordele for
aktionærer. 

Bestyrelsen støtter ikke de fremsatte forslag.               

8. Eventuelt                                  

Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på          
generalforsamlingen, samt årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, vil
de sidste 8 dage inden generalforsamlingen være fremlagt på selskabets kontor 
Lyngbyvej 20, 2100 København Ø.                         

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har aktionærer, der ved     
henvendelse til sel-skabets kontor (tlf. 33 63 02 29 - fax. 33 63 02 20 eller  
e-mail: lis.romme@landleisure.dk) har rekvireret adgangskort senest torsdag den 
16. januar 2009 - kl. 15.00.                          

Adgangskort udleveres mod forevisning af udskrift fra Værdipapircentralen eller 
erklæring fra aktionærens kontoførende institut, udvisende at vedkommende er  
aktionær - hvilken udskrift ikke må være ældre end en måned - eller mod anden af
bestyrelsen godkendt dokumentation og mod skriftlig erklæring fra aktionæren om,
at aktierne ikke er overdraget til andre inden generalforsam-lingen.      

Såfremt De måtte være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De   
mulighed for at give bestyrelsen eller en anden person bemyndigelse til på Deres
vegne at stemme for de fremsatte forslag.                    

             København, den 6. januar 2009             
            Land & Leisure A/S - Bestyrelsen