Addnode kontrollerar 96,8% av aktierna i Strand Interconnect

Addnode AB (publ) ("Addnode") offentliggjorde den 16 oktober 2008 ett
rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ)
("Strand"). 

Totalt har erbjudandet accepterats av ägare till sammanlagt 11 627 483 aktier av
serie A och   49 200 369 aktier av serie B i Strand, vilket motsvarar 96,8
procent av aktiekapitalet och 94,0 procent av rösterna i Strand.  

Den 8 december 2008 offentliggjorde Addnode att samtliga villkor för erbjudandet
var uppfyllda och att erbjudandet skulle fullföljas samt att anmälningsperioden
skulle förlängas till den 23 december 2008 i syfte att möjliggöra för de
aktieägare i Strand som ännu inte accepterat erbjudandet att göra så. 

Under den förlängda anmälningsperioden har erbjudandet accepterats av ägare till
sammanlagt 731 618 aktier av serie A och 3 090 981 aktier av serie B i Strand,
vilket motsvarar 6,1 procent av aktiekapitalet och 5,9 procent av rösterna i
Strand. Redovisning av vederlag till dessa aktieägare beräknas påbörjas omkring
den 14 januari 2009, varvid, i enlighet med villkoren för erbjudandet, 94 710
nya aktier av serie B i Addnode kommer att emitteras som en del i tidigare
offentliggjort beslut om nyemission av högst 1 341 347 aktier av serie B. 

Erbjudandet kommer inte att förlängas ytterligare.

Addnode har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Strand. Enligt
tidigare offentliggjort beslut från Nasdaq OMX Nordic, First North, kommer sista
dag för handel i Strands aktier att vara den 12 januari 2009. 

Addnode kan komma att förvärva ytterligare aktier i Strand i marknaden till och
med den 12 januari 2009. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Addnode skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 januari 2009
klockan 12:45. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan eller Kanada.
Erbjudandet, definierat enligt nedan, lämnas inte (och inte heller godkänns
accept av aktieägare eller av någon annan för aktieägarens räkning) i någon
jurisdiktion där genomförandet eller accept av Erbjudandet inte kan ske i
enlighet med lagar och regleringar i dessa jurisdiktioner eller där
genomförandet eller accept av Erbjudandet förutsätter ytterligare
erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av
svensk lag, utom vid tillämpligt undantag. 
Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till Amerikas Förenta
Stater, Australien, Japan eller Kanada. Varken prospektet, den relevanta
anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet får
distribueras till, eller i, något annat land där sådan distribution (i)
förutsätter ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som
följer av svensk rätt, eller (ii) strider mot tillämplig bestämmelse i sådana
land. Aktierna i Addnode har inte registrerats enligt United States Securities
Act från 1933 enligt sin senaste lydelse, och inte heller enligt någon
motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater, Australien,
Japan eller Kanada, och får därmed inte utbjudas till försäljning eller
försäljas i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan eller Kanada eller till
personer med hemvist där eller för sådan persons räkning utan att undantag från
registreringskrav föreligger. 




För mer information kontakta: 
Johan Andersson, Head of M&A and Investor Relations, Addnode AB 
Tel: +46 704 205 831, e-mail: johan.andersson@addnode.com


Om Addnode
Addnode är ett IT-bolag med Norden som hemmamarknad. Vi stärker våra kunders
processer och verksamheter med effektiva IT-lösningar. Våra fyra
huvuderbjudanden tillika affärsområden är Design-, Product Lifecycle-, Process-
och Content Management. Addnode har idag cirka 600 medarbetare i Sverige,
Finland, Norge, Danmark och Serbien. 2007 uppgick omsättningen till 795 MSEK, en
tillväxt på 26 procent. EBITA-resultatet uppgick till 86,5 MSEK. Addnode är
noterat på OMX Nordic List, Small Cap. Mer information om Addnode finns på
www.addnode.com.