16. marts 2009

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S
________________________________________________________________________


2008 blev et tilfredsstillende år for Gyldendal-koncernen. Koncernen
realiserede en omsætning på 937 mio. kr. mod 878 mio. kr. i 2007. Resultat før
skat blev realiseret med 78 mio. kr. mod 91 mio. kr. i 2007. 

Væksten i omsætningen kom fra næsten alle bestående aktiviteter og har gjort
det muligt nogenlunde at fastholde de senere års høje indtjeningsniveau.
Stigende distributions- og markedsføringsomkostninger samt betydelige
investeringer inden for det digitale område er den primære baggrund for den
vigende indtjening i forhold til sidste år. I forlængelse af tidligere års
satsninger, er der igen i år afholdt betydelige investeringer inden for det
digitale område og foretaget langsigtede investeringer på markedssiden. 

* * *

Bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S har i dag godkendt
årsrapporten for 2008. Koncernen realiserede en omsætning på 937 mio. kr. mod
878 mio. kr. i 2007. Resultat før skat blev realiseret med 78 mio. kr. mod 91
mio. kr. i 2007. Resultatet er på niveau med forventningen i periodemeddelelse
af 13. november 2008. Efter skat blev resultatet 57 mio. kr. mod 66 mio. kr. i
2007, og balancen blev 744 mio. kr. mod 811 mio. kr. i 2007. 

Årsrapporten for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, der omfatter både
årsregnskab for moderselskabet og koncernregnskab, aflægges i overensstemmelse
med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og
yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for regnskabsklasse D
(børsnoteret), jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til
årsregnskabsloven. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til
årsrapporten for 2007. 


Særlige risici
Driftsrisici
Koncernens største driftsrisiko er knyttet til evnen til at bevare og styrke
positionen som Danmarks førende forlag på væsentlige udgivelsesområder. 

Finansielle risici
Koncernens politik er ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici.
Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod afdækning af risici
relateret til den løbende drift. Moderselskabet styrer de finansielle risici i
koncernen centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder
kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. 

Valutarisici
Koncernen afsætter næsten udelukkende sine udgivelser på hjemmemarkedet. Kun en
meget lille del går til eksport, fortrinsvis til de øvrige skandinaviske lande.
Alt faktureres i danske kroner. På samme måde indkøbes den overvejende del af
produktionen fra danske underleverandører. I de tilfælde, hvor indkøb foretages
i udlandet, har det hidtil overvejende været foretaget i danske kroner. På
baggrund heraf har koncernen ingen væsentlig valutarisiko på driftsaktiviteten.
Der er valutarisiko forbundet med et eurolån, hvor restgælden udgør 12,5 mio.
kr. En ændring i euroens kurs på én procent overfor den danske krone vil
påvirke resultat og egenkapital med +/- 0,1 mio. kr. 

Renterisici
Koncernen har alene renterisici på bankgæld og likvider. Hovedparten af
koncernens lån er fastforrentede. En ændring i markedsrenten påvirker
koncernens driftskredit og det langfristede variabelt forrentede lån. Ét
procentpoints stigning påvirker koncernens resultat og egenkapital negativt med
maksimalt 0,1 mio. kr. 

Kreditrisici
Koncernens kreditrisici knytter sig væsentligt til tilgodehavender fra salg af
varer og tjenesteydelser og til likvide beholdninger og bankgæld. 
 
Koncernens største debitorgruppe er boghandlere. Kreditbetingelserne er på
brancheplan aftalt i samhandelsregler mellem forlag og boghandlere. På
koncernens vegne administreres inddrivelsen af Nordisk Bog Center A/S. Her
foretages en løbende vurdering af risikoen for tab, og der foretages
nedskrivning til imødegåelse heraf. Bogklubmedlemmer er en anden stor
debitorgruppe, som løbende kreditvurderes. Også her foretages nedskrivning til
imødegåelse af risikoen for tab. De realiserede tab har i de seneste år ligget
på mindre end én procent af omsætningen. 

Pengestrømme og likviditetsrisici
Pengestrømme fra driften blev 120 mio. kr. mod 56 mio. kr. i 2007. Fra
investerings- og finansieringsaktiviteterne er pengestrømmene opgjort til -206
mio. kr. mod -49 mio. kr. i 2007. Forskydningen skal vurderes under hensyntagen
til koncernens salg af egne aktier samt udloddet udbytte de seneste to år.
Koncernens likviditetsberedskab i mio. kr. pr. 31. december kan specificeres
således: 


                  2008	2007  2006
Likvide beholdninger	     57	125	118
Uudnyttede trækningsfaciliteter	 62	80	80
                  	119	205	198


Det er koncernens politik, at kapitalfrembringelse samt placering af
overskudslikviditet styres centralt af moderselskabet i det omfang det vurderes
hensigtsmæssigt. Koncernen har endvidere mål for likviditetsberedskab i form af
overskudslikviditet og kreditter, som koncernen på ethvert tidspunkt skal have
til rådighed. 

Kapitalstruktur
Selskabets ledelse vurderer løbende om koncernens kapitalstruktur er i
overensstemmelse med selskabets og aktionærernes interesser. Det overordnede
mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet økonomisk
vækst og samtidigt maksimerer afkastet til koncernens interessenter. For
nærværende er det fundet hensigtsmæssigt at opretholde en høj soliditet. 
Personale 
Antal ansatte i 2008 var, omregnet til heltidsansatte, i gennemsnit 495
medarbejdere (2007: 482 medarbejdere), heraf 266 i moderselskabet (2007: 264
medarbejdere). 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker
vurderingen af årsrapporten. 

Søren Gyldendal Fonden
Gyldendal har i 2008 doneret 2 mio. kr. til fonden som er resultatført under
andre eksterne omkostninger. 

Forventning til 2009
Gyldendal har siden midten af fjerde kvartal 2008 registreret en vis afmatning
i salget. Det er usikkert, i hvilket omfang den økonomiske krise vil påvirke
koncernens forretningsområder, men Gyldendal forventer generelt noget
vanskeligere indtjeningsbetingelser i 2009 med en omsætning på ca. 900 mio. kr.
og et resultat før skat på ca. 70 mio. kr. Begge skøn er på grund af den
økonomiske krise forbundet med usædvanlig stor usikkerhed. 

Gyldendal-koncernens markedsmæssige og finansielle situation er god, og
koncernen står godt rustet til at møde de udfordringer og muligheder, som vil
opstå i de kommende år. Det er fortsat Gyldendals strategi at supplere organisk
vækst med selektive opkøb inden for områder, der kan tilføre koncernen nye
kompetencer. 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 20
kr. pr. aktie svarende til 22,4 mio. kr. (2007: 90 kr. pr. aktie svarende til
100,8 mio. kr.). 

Generalforsamlingen afholdes mandag den 20. april 2009 kl. 16.00. Den trykte
årsrapport med regnskab for 2008 forventes at foreligge den 31. marts 2009,
hvor den sendes til alle navnenoterede aktionærer, og fra hvilken dato
årsrapporten vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside. 

Den 16. marts 2009

BestyrelsenBilag: Fem års hoved- og nøgletal for Gyldendal-koncernen
Resultatopgørelse
Balance
Egenkapitalopgørelse
Segmentoplysninger


For yderligere informationer kontakt:

Adm. direktør Stig Andersen
Tlf.	3375 5555
Mob.	5151 1400