Pressmeddelande 
2009-04-01

TeliaSoneras årsstämma 1 april 2009

Vid dagens årsstämma i TeliaSonera AB (publ) fastställdes resultaträkningen
och balansräkningen för 2008.

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 1,80 kronor per aktie.
Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 6 april 2009. Med denna
avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från Euroclear Sweden (f d VPC) den
9 april 2009.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Ordinarie styrelseledamöterna Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G
Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall och Tom von Weymarn
omvaldes. Lars Renström valdes in som ny styrelseledamot. Tom von Weymarn
omvaldes till ordförande i styrelsen.

Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 1 000 000 kronor och
övriga årsstämmovalda ledamöter 425 000 kronor. Därutöver beslutades om
ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott med 150 000 kronor och
till övriga ledamöter av revisionsutskottet med 100 000 kronor samt ersättning
till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott med 40 000 kronor och till
övriga ledamöter av ersättningsutskottet med 20 000 kronor. Samtliga arvoden är
oförändrade.

Årsstämman beslutade att utse Viktoria Aastrup (Svenska staten), Kari Järvinen
(Finska staten genom Solidium Oy), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder) och
Lennart Ribohn (SEB Fonder) tillsammans med Tom von Weymarn (styrelsens
ordförande) att ingå i valberedningen.

Årsstämman antog det av svenska staten, på stämman framlagda förslaget, som till
skillnad från styrelsens förslag innebär att variabel ersättning utgår som
komponent i Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen avseende kallelsesätt
respektive tid för kallelse.


I syfte att ge styrelsen ett instrument för att anpassa och förbättra bolagets
kapitalstruktur och för att därigenom skapa ökat aktieägarvärde, bemyndigade
årsstämman styrelsen att förvärva egna aktier vid ett eller flera tillfällen
före årsstämman 2010 på Nasdaq OMX Stockholm och/eller Nasdaq OMX Helsingfors
eller i enlighet med förvärvserbjudande, varvid högst 10 procent av samtliga
aktier i bolaget får förvärvas. Förvärv över Nasdaq OMX Stockholm och/eller
Nasdaq OMX Helsingfors får ske endast till ett pris inom det vid var tid
gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv genom
förvärvserbjudande får ske till ett pris som överstiger aktiens marknadspris.
Det är styrelsens avsikt att föreslå årsstämman 2010 att besluta om indragning
av förvärvade aktier genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning
till aktieägarna.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2009 kl 21.00.

-----------------------------------------------------------------------
Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30

TeliaSonera tillhandahåller telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på
tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien.
TeliaSonera är den ledande europeiska leverantören av internationella röst-, IP-
och kapacitetstjänster som vi erbjuder via vårt helägda internationella
carrier-nät. 2008 omsatte TeliaSonera 104 miljarder kr och vid utgången av 2008
var det totala antalet abonnemang 135 miljoner i 20 länder. TeliaSonera är
noterat på NASDAQ OM Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Vi ser enkelhet och
service som viktiga verktyg för att skapa lönsam tillväxt och värde för våra
kunder och aktieägare. Läs mer på www.teliasonera.se