Delårsrapport Januari-mars 2009

Avlämnad för offentliggörande den 28 april 2009 kl. 10.00
                    Kvartal          Helår
             2009       2008     2008       
              I        IV      I     2008
Nettoomsättning,     1 900     1 709     2 096    7 792
MSEK                                
EBITDA, MSEK        102      -35      337    796
Rörelseresultat,      -37     -165      214    289
MSEK                                 
Rörelsemarginal,      -2      -10      10     4
%                                   
Resultat efter       -69     -222      180     124
finansiella
poster, MSEK                             
Nettoresultat,       -39     -98      130     152
MSEK                   
Resultat per       -0,76    -1,89      2,52    2,96
aktie, SEK                           Januari-mars 2009 jämfört med samma period 2008
· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1 900 (2 096), en minskning med 9 procent.
· Nettoresultatet uppgick till MSEK -39 (130).
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,76 (2,52).
· Rörelseresultatet uppgick till MSEK -37 (214), vilket motsvarade en marginal
på -2 procent (10).
· Valutasäkringar har belastat rörelseresultatet med MSEK -151 (51) jämfört med
om ingen valutasäkring ägt rum.
· Billeruds syndikerade kreditfacilitet om MSEK 1 800 med förfall i september
2010, har under kvartalet refinansierats och ersatts med en ny treårig
syndikerad facilitet på samma belopp med förfall i april 2012.

Januari-mars 2009 jämfört med oktober-december 2008
· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1 900 (1709), en ökning med 11 procent.
· Nettoresultatet uppgick till MSEK -39 (-98), en förbättring med MSEK 59.
· Orderböckerna för förpackningspapper förbättrades från en mycket låg nivå och
levererade volymer ökade med 15 procent.
· Obalansen i utbud och efterfrågan på massamarknaden bestod, med fortsatt höga
lagernivåer, låga priser och otillfredsställande lönsamhet.

Utsikter för helåret 2009 
· Orderläget har förbättrats jämfört med fjärde kvartalets historiskt låga
nivåer men präglas alltjämt av stor osäkerhet. Till följd av den svaga marknaden
och en ökad konkurrens om kunderna har priserna i lokal valuta sjunkit generellt
sett.
· En viss förbättring av balansen på massamarknaden förväntas ge möjlighet till
prisökning.
· Lägre vedpriser samt ett avsevärt förbättrat valutaläge förväntas ge positiva
resultateffekter vartefter de lägre vedpriserna slår igenom samt gamla
valutasäkringar ersätts med nya.
· Besparingsarbetet fortgår enligt plan och förväntas ge minst MSEK 250 i
årstakt vid slutet av 2009, samtidigt som investeringsnivån under 2009 kommer
att halveras.

Eventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av Per Lindberg, VD
och koncernchef, +46 8 553 335 00 eller 
+46 70 248 15 17 och Bertil Carlsén, Ekonomi- och finansdirektör, +46 8 553 335
00 eller +46 730 211 092

Bokslutet presenteras av Billeruds VD Per Lindberg och Ekonomi- och
finansdirektör Bertil Carlsén på en presskonferens tisdagen den 28 april kl
15.30. Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna
förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter -
förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material.
Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både
inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål.
Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i
Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk. www.billerud.se