Delårsrapport Januari - Mars 2009

SECO TOOLS AB

Delårsrapport januari - mars år 2009

- Nettoomsättningen minskade med 28 procent i fast valuta och 17 procent i SEK
till 1 351 MSEK (1 632). 
- Kvartalets resultat är belastat med 29 MSEK i engångskostnader relaterat till
personalminskningar.
- Som en följd av starkt minskade volymer föll rörelseresultatet till 95 MSEK
(403) för kvartalet.
- Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 procent (24,7).
- Resultatet efter skatt var 54 MSEK (274).
- Vinsten per aktie uppgick till 0,37 SEK (1,89).

VD:s kommentar

”Första kvartalet uppvisar en kraftigt försämrad omsättning för Seco Tools. Det
försämrade efterfrågeläget är relativt jämnt fördelat över såväl mogna marknader
som tillväxtmarknader. Vår bedömning är dock att vi fortsätter att utvecklas
bättre än marknaden i genomsnitt.

De under november och februari annonserade kostnadsanpassningarna fortlöper helt
enligt plan och sammantaget beräknas besparingarna uppgå till 500 MSEK på
årsbasis. Besparingsprogrammen innefattar bland annat en reduktion av
bemanningen om cirka 800 tjänster. Engångskostnader i samband med
neddragningarna som annonserades i februari har belastat koncernens resultat för
det första kvartalet med 29 MSEK.  

Rörelsemarginalen för kvartal ett uppgår till 7,0 procent (24,7) inklusive
beskrivna engångskostnader. Försämringen relativt föregående år kommer i övrigt
i allt väsentligt från den lägre försäljningen och produktionsvolymen.
Resultatfallet mildras av effekter från besparingsprogrammen samt positiva
valutaeffekter.

Nuvarande efterfrågesituation är sannolikt påverkad av lagerreduceringar hos
våra slutkunder, vilka förväntas fortgå till efter sommaren. Utsikterna för året
är mycket svåra att bedöma och vi ser i dagsläget inga tecken på en förbättrad
efterfrågebild.” säger Kai Wärn, verkställande direktör och koncernchef för Seco
Tools.

Informationen är sådan som Seco Tools AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2009, kl. 10.00.

För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef, 
tel 0223-401 10 eller Patrik Johnson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas
till investor.relations@secotools.com 

Tidigare publicerad ekonomisk information finns tillgänglig under avsnittet"About Seco/Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco
Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737
82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.