Pressmeddelande 28 april 2009

Läget för småföretagen på rekordlåg nivå 

Vårens Småföretagsbarometer visar att konjunkturnedgångens påverkan på de mindre
företagen har ökat. Den samlade konjunkturindikatorn - som är en summering av
nettotalen för order, omsättning och sysselsättning - sjönk till 14 i vårens
mätning jämfört med 82 i höstas.  Det innebär att småföretagskonjunkturen är på
den lägsta nivån sedan 1992.  


- Lågkonjunkturens påverkan på småföretagen förväntas fortsätta det närmaste
året. Svag efterfrågan är det enskilt största tillväxthindret för Sveriges
småföretag. Det gör att de inte kan höja sina försäljningspriser i motsvarande
omfattning jämfört med tidigare, säger Jörgen Kennemar ekonom på Swedbank. 

En tredjedel av småföretagen anser att lönsamheten har försämrats de senaste
tolv månaderna. Någon förbättring förutses inte det närmaste året. I vårens
mätning uppgav 30 procent av företagen att de skulle höja sina priser, en
minskning från 39 procent i höstas och från närmare 50 procent våren 2008.

Bristen på arbetskraft som tidigare har varit det enskilt största
tillväxthindret har påtagligt minskat i betydelse från 20 procent i höstas till
11 procent under våren. Brist på extern finansiering upplevs däremot som ett
större hinder för tillväxt jämfört med i höstas och steg till 11 procent i
vårens undersökning jämfört med 6 procent i höstas.

Det svaga konjunkturläget och en krympande marknad ökar behovet av åtgärder för
att kunna stärka det enskilda företagets konkurrenskraft och på sikt säkra dess
överlevnad. Bland de åtgärder som småföretagen anger, där flera svarsalternativ
är möjliga, är kostnadsneddragningar vanligast förekommande (52 procent av
svaren) följt av satsningar inom utveckling av nya produkter och tjänster (35
procent) samt sänkta försäljningspriser (16 procent). 

Omkring vart femte företag uppger att de haft likviditetsproblem det senaste
halvåret. Sena betalningar och minskad efterfrågan är de enskilt viktigaste
förklaringarna. Svårigheter att få krediter eller externt kapitaltillskott är
inte lika framträdande och låg på 9 procent respektive 5 procent.

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank och Företagarna.
Undersökningen omfattar 4 102 företag i Sverige med 1- 49 anställda.
Intervjuerna är genomförda av Sifo Research International. 

Ta del av hela småföretagsbarometern på www.swedbank.se/foretag

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar ekonom, Swedbank, tfn: 08-585 914 78 
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn:070-321 39 95 Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de
marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och
ca 600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska
länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors,
Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St
Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till 1 812 miljarder
kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på
www.swedbank.se.