Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2009.gada 28.aprīļa kārtējās akcionāru
pilnsapulces dienas kārtība: 
1.Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" Padomes ziņojums par 2008.gada
darbības rezultātiem. 
2.Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada pārskata apstiprināšana.
3.Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" Valdes un Padomes atbrīvošana no
atbildības par darbību 2008.gadā. 
4.Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada peļņas sadale.
5.Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2009.gada budžeta apstiprināšana.
6.Zvērināta revidenta vēlēšanas. 
7.Akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” Padomes vēlēšanas. 
8.Akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” revīzijas komitejas izveidošana.
9.Dažādi.
 
Lēmumi:
2.Apstiprināt akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada pārskatu un
2008.gada konsolidēto pārskatu. 
3.Atbrīvot Padomes un Valdes locekļus no atbildības par darbību 2008.gadā. 
4.Akciju sabiedrības "Liepājas Metalurgs" 2008.gada peļņu 6,1 milj. LVL
novirzīt ražošanas attīstībai. 
5.Apstiprināt 2009.gada budžetu, kurā ieņēmumi ir paredzēti 181 467 tūkst. LVL
apjomā, izdevumi - 179 310 tūkst. LVL un peļņa - 2 157 tūkst. LVL. 
6.Zvērināta revidenta funkcijas par 2009.gadu veikt auditorfirmai “BDO
Invest-Rīga”. 
7.Ievēlēja akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” Padomi sekojošā sastāvā:
S.Zaharjins, A.Zaharjins, K.Lipmans, M.Pomerancis, A.Deniņš, G.Vilnītis. 
8.Ievēlēja akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” revīzijas komiteju viena
cilvēka sastāvā - Arta Rašmane, uz 3 gadiem. 

Agrita Pakule
Vadītāja palīgs
T.: 63455926, pakule@metalurgs.lv