NASDAQ OMX Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas 11. mail
2009.a. määrata AS-ile Nordecon International Börsi reglemendi osa „Nõuded
Emitentidele“ (edaspidi „NE“) punkti 4.5.2 rikkumise eest hoiatus. 

Taust:
NE punkti 4.5.2. kohaselt on emitendi juhatuse, nõukogu liikmel, prokuristil ja
audiitoril, samuti nende lähikondsetel, on keelatud tehingute tegemine emitendi
väärtpaberitega oma nimel või huvides või vahendajate kaudu tähtaja jooksul,
mille kulgemine algab üks (1) nädal enne aruandeperioodi lõppu ja mis lõpeb
vastava aruandeperioodi aruannete avalikustamise päevale järgneval päeval
(keelatud periood). Juhul, kui emitent on kohustatud vastavalt käesolevate
nõuete sätetele esitama Börsile konsolideeritud aruanded, lõpeb nimetatud
tähtaeg konsolideeritud aruannete avalikustamise päevale järgneval päeval.
Aruandeperioodiks käesolevate nõuete tähenduses loetakse periood, mille kohta
emitent edastab Börsile regulaarselt emitendi või selle oluliste
tütarettevõtjate bilansi ja/või kasumiaruande. 

NE punkti 4.5.3. alusel on Börsi noteerimisorganil õigus isiku kirjaliku
taotluse alusel on teha erandeid NE punktis 4.5.2. sätestatud piirangust, kui
noteerimisorgan on seisukohal, et tehingut ei tehta konfidentsiaalse
informatsiooni põhjal. 

NE punkti 4.3.2. kohaselt on emitent kohustatud informeerima kõiki isikuid, kes
vastavalt NE sätetele omavad konfidentsiaalset informatsiooni, NE sätestatust
ja tagama NE sätestatud korra järgimise nimetatud isikute poolt. 

17. aprillil 2009.a. omandas OÜ Luman ja Pojad makseta väärtpaberitehinguga 40
000 AS-I Nordecon International aktsiat. OÜ Luman ja Pojad juhatuse liige on AS
Nordecon International nõukogu esimees Toomas Luman. 


NASDAQ OMX Tallinn
Turuteenused
6408800